Kategoria: Konkursy

Ogłoszenie Konkursu ofert dla gmin i powiatów województwa śląskiego pod nazwą: Wzmocnienie lokalnych systemów przeciwdziałania uzależnieniom w województwie śląskim w 2024 roku

Uchwałą nr 851/497/VI/2024 z dnia 05.04.2024 roku Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił Konkurs ofert dla gmin i powiatów województwa śląskiego pod nazwą: Wzmocnienie lokalnych systemów przeciwdziałania uzależnieniom w województwie śląskim w 2024 roku.

W ramach konkursu przewidziano dofinansowanie 2 zadań konkursowych:

1. Wzmocnienie działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży

Celem zadania jest wzmocnienie w placówkach wsparcia dziennego oferty oddziaływań profilaktycznych, terapeutycznych i rozwojowych oraz pomocy psychologicznej, socjoterapeutycznej, opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci i młodzieży, zwłaszcza mających deficyty rodzinne, w tym związane z problemem alkoholowym rodziców/opiekunów, rozwojowe, wychowawcze, socjalizacyjne, edukacyjne.

2. Wzmocnienie skutecznych oddziaływań profilaktycznych w środowisku lokalnym

Celem zadania jest wzmocnienie w województwie śląskim oddziaływań w zakresie profilaktyki uzależnień, przede wszystkim na poziomie uniwersalnym, poprzez:
wdrożenie w placówkach oświatowych dla dzieci i młodzieży programów profilaktycznych, w tym o naukowych podstawach lub sprawdzonej skuteczności, w szczególności zalecanych w ramach Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego;

lub/i

przygotowanie kadry do realizacji programów ujętych w bazie Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego.

Podmiotem upragnionym do udziału w zadaniu nr 1 są gminy województwa śląskiego, których dochody uzyskane z tytułu koncesji na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych w 2023 roku nie przekroczyły kwoty 400 000,00 zł.

Podmiotem upragnionym do udziału zadaniu nr 2 są wszystkie gminy i powiaty województwa śląskiego

Oferty na realizację zadań konkursowych można składać w terminie do dnia 06.05.2024 roku w zamkniętych i opieczętowanych kopertach z dopiskiem: Konkurs ofert dla gmin i powiatów 2024 oraz danymi Oferenta w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego (ROPS) w Katowicach (40-142), przy ul. Modelarskiej 10, I piętro, pok. 120, w dni powszednie w godzinach od 7.30–15.30 lub nadesłać listem poleconym/kurierem na ww. adres. Decyduje data wpływu oferty do ROPS.

Dodatkowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Dziale Przeciwdziałania Uzależnieniom i Przemocy Domowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach, przy ul. Modelarskiej 10, I piętro, pok. 113 i 114, tel. 32/ 730 68 91/93.

Załączniki (w tym zdjęcia):

1. Uchwała Zarządu 851/497/VI/2024 z dnia 05.04.2024 r.
2. Ogłoszenie konkursu
3. Wzór formularza oferty dla zadania nr 1.
4. Wzór formularza oferty dla zadania nr 2.
5. Wzór Karty oceny formalnej oferty.
6. Wzór Karty oceny merytorycznej oferty.
7. Wzór umowy.
8. Wzór sprawozdania z realizacji zadania nr 1.
9. Wzór sprawozdania z realizacji zadania nr 2.
10. Taryfikator.
11. Wzór opisu dokumentów księgowych

Nabór wniosków dla podmiotów prowadzących działalność leczniczą realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi na terenie województwa śląskiego w 2024 roku

Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 750/495/VI/2024 z dnia 27.03.2024 roku ogłosił Nabór wniosków dla podmiotów prowadzących działalność leczniczą, realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi na terenie województwa śląskiego w 2024 roku.

Celem procedury jest wsparcie rozwoju oraz modernizacji bazy materialnej podmiotów realizujących programy psychoterapii uzależnień i współuzależnień oraz udzielających indywidualnych świadczeń zapobiegawczo – leczniczych i rehabilitacyjnych osobom uzależnionym od alkoholu i członkom ich rodzin. Powyższe działanie stanowi realizację zapisów Strategii Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020 oraz Programu przeciwdziałania uzależnieniom w województwie śląskim na lata 2022-2030.

Wnioski wraz z wymaganą dokumentacją w dwóch egzemplarzach zainteresowane podmioty lecznicze mogą składać w terminie do dnia 26 kwietnia 2024 roku, w zaklejonych i opieczętowanych kopertach, w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach (40-142), przy ulicy Modelarskiej 10, pok. 120 lub nadesłać przesyłką priorytetową pod wskazany adres. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

Załączniki (w tym zdjęcia):

Nabór wniosków dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą, realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii na terenie województwa śląskiego w 2024 roku

Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 749/495/VI/2024 z dnia 27.03.2024 roku ogłosił Nabór wniosków dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą, realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii na terenie województwa śląskiego w 2024 roku.

Przedsięwzięcie ma na celu wsparcie rozwoju i modernizacji podmiotów prowadzących działalność leczniczą na rzecz osób uzależnionych od narkotyków lub używających narkotyków w sposób szkodliwy. Powyższe działanie stanowi realizację zapisów Strategii Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2020-2030 oraz Programu przeciwdziałania uzależnieniom w województwie śląskim na lata 2022-2030.

Wnioski wraz z wymaganą dokumentacją w dwóch egzemplarzach zainteresowane podmioty lecznicze mogą składać w terminie do dnia 26 kwietnia 2024 roku, w zaklejonych i opieczętowanych kopertach, w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach (40-142), przy ulicy Modelarskiej 10, pok. 120 lub nadesłać przesyłką priorytetową pod wskazany adres. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

Załączniki (w tym zdjęcia):

Ogłoszenie Konkursu ofert na realizację zadań w zakresie edukacji publicznej w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom w województwie śląskim w 2024 roku

Uchwałą nr 534/491/VI/2024 z dnia 6 marca 2024 roku Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił Konkurs ofert na realizację zadań w zakresie edukacji publicznej w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom w województwie śląskim w 2024 roku.

W ramach konkursu przewidziano dofinansowanie 2 zadań konkursowych:

Zadanie nr 1: Organizacja regionalnej konferencji na temat problematyki przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym, w tym promującej dobre praktyki w zakresie skutecznej profilaktyki uzależnień – uniwersalnej, selektywnej, wskazującej.

Zadanie nr 2: Organizacja szkoleń z obszaru profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień.

Do udziału w konkursie uprawnione są podmioty prowadzące działalność zgodną z przedmiotem konkursu skierowaną do mieszkańców województwa śląskiego, tj. organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami określonymi w art. 2 ustawy o zdrowiu publicznym.

Oferty wraz z wymaganą dokumentacją należy składać w terminie do dnia 8 kwietnia 2024 roku, w zaklejonych i opieczętowanych kopertach, w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach (40-142), przy ulicy Modelarskiej 10, II piętro, pok. 205 lub nadesłać pocztą pod wskazany adres. Decyduje data wpływu wniosku do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach.

Uprawnione podmioty aplikujące o dotację, proszone są, o ile to możliwe, o składanie dokumentacji konkursowej zadrukowanej dwustronnie. Dodatkowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego (I piętro, pok. 113 i 114, e-mail: dpu@rops-katowice.pl) lub telefonicznie pod numerem: 32/ 730 68 91/93.

Załączniki (w tym zdjęcia):

Ogłoszenie Konkursu ofert na realizację zadań w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w województwie śląskim w 2024 roku.

Uchwałą nr 423/489/VI/2024 z dnia 20 lutego 2024 roku Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił Konkurs ofert na realizację zadań w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w województwie śląskim w 2024 roku.

W ramach konkursu przewidziano dofinansowanie 2 zadań konkursowych, w tym:
Zadanie nr 1: Rozwiązywanie problemów alkoholowych w województwie śląskim, poprzez działania:
1) Promocja i utrwalanie trzeźwości oraz wzmocnienie środowisk abstynenckich i samopomocowych.
2) Organizowanie specjalistycznej pomocy osobom i rodzinom dotkniętym problemem alkoholowym, w tym przemocą, służącej podniesieniu jakości oraz zwiększeniu dostępności do świadczeń pomocowych.
3) Oddziaływania na rzecz wzmacniania procesu leczenia, redukcji szkód, rehabilitacji i reintegracji osób uzależnionych od alkoholu oraz ich bliskich.
4) Działania służące zmniejszaniu dostępności alkoholu oraz promocja inicjatyw na rzecz przestrzegania prawa w zakresie produkcji, dystrybucji, sprzedaży, reklamy, promocji oraz spożywania napojów alkoholowych.
Zadanie nr 2: Przeciwdziałanie narkomanii w województwie śląskim, poprzez:
1) Wzmocnienie aktywności na rzecz ograniczenia stosowania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych i NSP.
2) Wzmocnienie dostępności do terapii, rehabilitacji i reintegracji dla osób uzależnionych od narkotyków oraz ich rodzin.
3) Poszerzenie i doskonalenie oferty dotyczącej działań pomocowych dla osób i rodzin zagrożonych uzależnieniem lub uzależnionych od substancji psychoaktywnych.
4) Działania na rzecz redukcji szkód zdrowotnych i społecznych będących konsekwencją problemów wynikających z uzależnienia od środków psychoaktywnych.

Do udziału w konkursie uprawnione są podmioty prowadzące działalność zgodną z przedmiotem konkursu skierowaną do mieszkańców województwa śląskiego tj. organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami określonymi w art. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym.

Oferty wraz z wymaganą dokumentacją należy składać w terminie do dnia 18 marca 2024 roku, w zaklejonych i opieczętowanych kopertach, w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach (40-142), przy ulicy Modelarskiej 10, II piętro, pok. 205 lub nadesłać pocztą pod wskazany adres. Decyduje data wpływu wniosku do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach.

Uprawnione podmioty wnioskujące o dotację, proszone są, o ile to możliwe, o składanie dokumentacji konkursowej zadrukowanej dwustronnie.
Dodatkowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego (I piętro, pok. 113 i 114, e-mail: dpu@rops-katowice.pl) lub telefonicznie pod numerem: 32/ 730 68 91/93.

Załączniki (w tym zdjęcia):
1) Ogłoszenie konkursu – załącznik do Uchwały 423/489/VI/2024 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 20 lutego 2024 roku.
2) Wzór formularza oferty.
3) Wzór Karty oceny formalnej oferty.
4) Wzór Karty oceny merytorycznej oferty.
5) Wzór umowy.
6) Wzory sprawozdania z realizacji zadania.
7) Działania kwalifikowane, jednostki miary oraz koszt jednostkowy brutto.
8) Wzór opisu dokumentów księgowych.

Rozstrzygnięcie Naboru wniosków dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą, realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii na terenie województwa śląskiego w 2023 roku – II edycja

Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 2560/470/VI/2023 z dnia 06.12.2023 roku rozstrzygnął Nabór wniosków dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą, realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii na terenie województwa śląskiego w 2023 roku – II edycja.
Dofinansowane podmioty prosimy o podanie informacji niezbędnych do sporządzenia umowy dotacyjnej (zgodnie z załącznikami). W celu weryfikacji poprawności sporządzenia załącznika do umowy, prosimy o przesłanie go w wersji edytowalnej na adres dpu@rops-katowice.pl wraz z formularzem informacyjnym. Szczegółowe informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać pod numerem telefonu 32/ 730 68 92/93.
Załączniki:

Dotacje dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi na terenie województwa śląskiego w 2023 roku – II edycja

Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 2337/462/VI/2023 z dnia 08.11.2023 roku ogłosił Nabór wniosków dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą, realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi na terenie województwa śląskiego w 2023 roku – II edycja.

Celem procedury jest wsparcie rozwoju oraz modernizacji bazy materialnej podmiotów realizujących programy psychoterapii uzależnień i współuzależnień oraz udzielających indywidualnych świadczeń zapobiegawczo – leczniczych i rehabilitacyjnych osobom uzależnionym od alkoholu i członkom ich rodzin. Powyższe działanie stanowi realizację zapisów Strategii Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020 oraz Programu przeciwdziałania uzależnieniom w województwie śląskim na lata 2022-2030.

Wnioski wraz z wymaganą dokumentacją w jednym egzemplarzu zainteresowane podmioty lecznicze mogą składać w terminie do dnia 21 listopada 2023 roku, w zaklejonych i opieczętowanych kopertach, w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach (40-142), przy ulicy Modelarskiej 10, pok. 205 lub nadesłać przesyłką priorytetową pod wskazany adres. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

Załączniki:

 • Zasady naboru wniosków – zoz alkoholizm
 • Wzór wniosku
 • Wzór umowy
 • Załącznik nr 1 do umowy
 • Wzór sprawozdania

Nabór wniosków dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą, realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii na terenie województwa śląskiego w 2023 roku – II edycja

Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 2258/459/VI/2023 z dnia 27.10.2023 roku ogłosił Nabór wniosków dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą, realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii na terenie województwa śląskiego w 2023 roku – II edycja.

Przedsięwzięcie ma na celu wsparcie rozwoju i modernizacji podmiotów prowadzących działalność leczniczą na rzecz osób uzależnionych od narkotyków lub używających narkotyków w sposób szkodliwy. Powyższe działanie stanowi realizację zapisów Strategii Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2020-2030 oraz Programu przeciwdziałania uzależnieniom w województwie śląskim na lata 2022-2030.

Wnioski wraz z wymaganą dokumentacją w jednym egzemplarzu zainteresowane podmioty lecznicze mogą składać w terminie do dnia 13 listopada 2023 roku, w zaklejonych i opieczętowanych kopertach, w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach (40-142), przy ulicy Modelarskiej 10, pok. 205 lub nadesłać przesyłką priorytetową pod wskazany adres. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

Załączniki:

 1. Zasady naboru wniosków zoz narkomania 2023 – II edycja
 2. Wzór wniosku
 3. Wzór umowy
 4. Harmonogram rzeczowo-finansowy
 5. Wzór sprawozdania

Rozstrzygnięcie Konkursu ofert na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom w województwie śląskim w 2023 roku – edukacja publiczna

Uchwałą nr 1976/448/VI/2023 z dnia 19 września 2023 roku Zarząd Województwa Śląskiego rozstrzygnął Konkurs ofert na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom w województwie śląskim w 2023 roku – edukacja publiczna.

Podmioty dofinansowane prosimy o przygotowanie i przesłanie na adres e-mail: dpu@rops-katowice.pl zaktualizowanych załączników do umowy, zawierających ramowy program zajęć w ramach szkolenia oraz harmonogram i kosztorys zadania. Jednocześnie, na ten sam adres prosimy przesłać wypełniony formularz informacyjny, w celu sporządzenia umowy. Aktualizacja dokumentów winna uwzględniać zawarte w rozstrzygnięciu i/lub zawiadomieniu o przyznaniu dotacji wskazania dotyczące możliwości sfinansowania poszczególnych działań oraz wysokość środków pochodzących z wkładu własnego.

Dodatkowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego pocztą elektroniczną pod wyżej wskazany adres lub telefonicznie pod numerami: 32 730 68 91/93.

Załączniki:

 1. Wykaz ofert finansowanych z budżetu Województwa Śląskiego
 2. Wzór ramowego programu zajęć w ramach szkolenia
 3. Wzór harmonogramu i kosztorysu zadania
 4. Wzór opisu dokumentów księgowych
 5. Wzór sprawozdania
 6. Formularz informacyjny

Rozstrzygnięcie Konkursu ofert na realizację przedsięwzięć w zakresie profilaktyki uzależnień w województwie śląskim w 2023 roku

Uchwałą nr 1819/443/VI/2023 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 23 sierpnia 2023 roku został rozstrzygnięty Konkurs ofert na realizację przedsięwzięć w zakresie profilaktyki uzależnień w województwie śląskim w 2023 roku.

Podmioty dofinansowane prosimy o przygotowanie i przesłanie na adres e-mail: dpu@rops-katowice.pl zaktualizowanego załącznika do umowy, zawierającego harmonogram i kosztorys zadania. Jednocześnie, na ten sam adres prosimy przesłać wypełniony formularz informacyjny, w celu sporządzenia umowy. Aktualizacja dokumentu winna uwzględniać zawarte w rozstrzygnięciu i/lub zawiadomieniu o przyznaniu dotacji wskazania dotyczące możliwości sfinansowania poszczególnych działań oraz wysokość środków pochodzących z wkładu własnego.

Dodatkowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego pocztą elektroniczną pod wyżej wskazany adres lub telefonicznie pod numerami: 32 730 68 91/93.

Załączniki:

 1. Wykaz ofert finansowanych z budżetu Województwa Śląskiego
 2. Wzór harmonogramu i kosztorysu
 3. Wzór opisu dokumentów księgowych
 4. Wzór sprawozdania
 5. Formularz informacyjny

Ogłoszenie Konkursu ofert na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom w województwie śląskim w 2023 roku – edukacja publiczna

Uchwałą nr 1640/438/VI/2023 z dnia 27 lipca 2023 roku Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił Konkurs ofert na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom w województwie śląskim w 2023 roku – edukacja publiczna.

W ramach konkursu przewidziano dofinansowanie 2 zadań konkursowych:

Zadanie nr 1: Organizacja regionalnej konferencji na temat problematyki przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym, w tym promującej dobre praktyki w zakresie skutecznej profilaktyki uzależnień – uniwersalnej, selektywnej, wskazującej.

Zadanie nr 2: Organizacja szkoleń z obszaru profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień.

Do udziału w konkursie uprawnione są podmioty prowadzące działalność zgodną z przedmiotem konkursu skierowaną do mieszkańców województwa śląskiego, tj. organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami określonymi w art. 2 ustawy o zdrowiu publicznym.

Oferty wraz z wymaganą dokumentacją należy składać w terminie do dnia 28 sierpnia 2023 roku, w zaklejonych i opieczętowanych kopertach, w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach (40-142), przy ulicy Modelarskiej 10, II piętro, pok. 205 lub nadesłać pocztą pod wskazany adres. Decyduje data wpływu wniosku do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach.

Uprawnione podmioty aplikujące o dotację, proszone są, o ile to możliwe, o składanie dokumentacji konkursowej zadrukowanej dwustronnie. Dodatkowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego (I piętro, pok. 113 i 114, e-mail: dpu@rops-katowice.pl) lub telefonicznie pod numerem: 32/ 730 68 91/93.

Załączniki :

 1. Ogłoszenie konkursu.
 2. Wzór formularza oferty.
 3. Wzór Karty oceny formalnej oferty.
 4. Wzór Karty oceny merytorycznej oferty.
 5. Wzór umowy.
 6. Wzór sprawozdania z realizacji zadania.
 7. Działania kwalifikowane, jednostki miary oraz koszt jednostkowy brutto.
 8. Wzór opisu dokumentów księgowych.

Rozstrzygnięto nabór wniosków dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą, realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi na terenie województwa śląskiego w 2023 roku

Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 1512/435/VI/2023 z dnia 13 lipca 2023 roku rozstrzygnął nabór wniosków dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą, realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi na terenie województwa śląskiego w 2023 roku. W ramach naboru przyznano dotacje na wykonanie 7 zadań w łącznej kwocie 1 700 000,00 zł.

Dofinansowanie przez Samorząd Województwa Śląskiego realizacji działań ujętych we wnioskach umożliwi wsparcie rozwoju oraz modernizacji bazy materialnej podmiotów realizujących programy psychoterapii uzależnień i współuzależnień oraz udzielających indywidualnych świadczeń zapobiegawczo – leczniczych i rehabilitacyjnych osobom uzależnionym od alkoholu i członkom ich rodzin. Powyższe działanie stanowi realizację zapisów Programu przeciwdziałania uzależnieniom w województwie śląskim na lata 2022-2030.

Dofinansowane podmioty prosimy o podanie informacji niezbędnych do sporządzenia umowy dotacyjnej (zgodnie z załącznikami) oraz o przedstawienie 2 egzemplarzy kosztorysów inwestorskich realizacji zadania. W celu weryfikacji poprawności sporządzenia załącznika nr 1 do umowy, prosimy o niezwłocznie przesłanie go na adres opa@rops-katowice.pl. Szczegółowe informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać pod numerem telefonu 32/ 730 68 92/93.

Załączniki:

 1. Wykaz dofinansowanych podmiotów
 2. Zał. nr 1 do umowy – Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania
 3. Formularz informacyjny

Rozstrzygnięto nabór wniosków dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą, realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii na terenie województwa śląskiego w 2023 roku

Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 1462/434/VI/2023 z dnia 5 lipca 2023 roku rozstrzygnął nabór wniosków dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą, realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii na terenie województwa śląskiego w 2023 roku. W ramach naboru przyznano dotacje na wykonanie 6 zadań w łącznej kwocie 600 000,00 zł.

Dofinansowanie przez Samorząd Województwa Śląskiego realizacji działań ujętych we wnioskach umożliwi wsparcie procesu rozwoju podmiotów prowadzących leczenie, rehabilitację i reintegrację osób uzależnionych od narkotyków lub używających narkotyków w sposób szkodliwy. Przyczyni się także do podniesienia jakości świadczonych usług oraz zmniejszenia szkód zdrowotnych i społecznych związanych z zażywaniem środków psychoaktywnych.

Dofinansowane podmioty prosimy o podanie informacji niezbędnych do sporządzenia umowy dotacyjnej (zgodnie z załącznikami) oraz o przedstawienie 2 egzemplarzy kosztorysów inwestorskich realizacji zadania. W celu weryfikacji poprawności sporządzenia załącznika nr 1 do umowy, prosimy o niezwłocznie przesłanie go na adres dpu@rops-katowice.pl. Szczegółowe informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać pod numerem telefonu 32 730 68 92/93.

Załączniki:

 1. Wykaz dofinansowanych podmiotów
 2. Zał. nr 1 do umowy – Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania
 3. Formularz informacyjny

Rozstrzygnięcie Konkursu ofert na realizację zadań w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w województwie śląskim w 2023 roku.

Uchwałą nr 1405/432/VI/2023 Zarządu Województwa Śląskiego z dn. 28.06.2023 r. został rozstrzygnięty Konkurs ofert na realizację zadań w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w województwie śląskim w 2023 roku.

Podmioty dofinansowane uprzejmie prosimy o przygotowanie i przesłanie na adres e-mail: dpu@rops-katowice.pl zaktualizowanego załącznika do umowy, zawierającego harmonogram i kosztorys zadania. Jednocześnie, na ten sam adres prosimy przesłać wypełniony formularz informacyjny, w celu sporządzenia umowy. Aktualizacja dokumentu winna uwzględniać zawarte w rozstrzygnięciu i/lub zawiadomieniu o przyznaniu dotacji wskazania dotyczące możliwości sfinansowania poszczególnych działań oraz wysokość środków pochodzących z wkładu własnego.

Dodatkowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego pocztą elektroniczną pod wyżej wskazany adres lub telefonicznie pod numerem 32 730 68 93 (91).

Dokumenty do pobrania (.zip):

 1. Wykaz ofert finansowanych z budżetu Województwa Śląskiego
 2. Wykaz ofert niespełniających wymogów formalnych
 3. Wzory dokumentów do pobrania
 4. Formularz informacyjny

Ogłoszenie Konkursu ofert na realizację przedsięwzięć w zakresie profilaktyki uzależnień w 2023 roku.

Uchwałą Nr 1410/432/VI/2023 z dnia 28 czerwca 2023 roku Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił Konkurs ofert na realizację przedsięwzięć w zakresie profilaktyki uzależnień w 2023 roku.

W ramach konkursu przewidziano dofinansowanie 2 zadań konkursowych, w tym:

Zadania nr 1: Działalność edukacyjno-informacyjna na temat przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym, poprzez następujące działania:

 1. Kampania społeczna promująca trzeźwość.
 2. Działalność o charakterze edukacyjno-profilaktycznym na rzecz zwiększania kompetencji wychowawczych rodziców lub/i opiekunów w zakresie kształtowania właściwych postaw dzieci i młodzieży wobec środków psychoaktywnych i uzależnień behawioralnych.

Zadania nr 2: Wzmocnienie działalności placówek wsparcia dziennego oraz skutecznych oddziaływań w zakresie profilaktyki uzależnień, poprzez działania:

 1. Realizacja programów profilaktyki problemów alkoholowych i narkomanii oraz zachowań ryzykownych o naukowych podstawach lub dowiedzionej skuteczności.
 2. Wspieranie działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z uwzględnieniem socjoterapii lub/i profilaktyki zachowań ryzykownych.

Do udziału w konkursie uprawnione są podmioty prowadzące działalność zgodną z przedmiotem konkursu skierowaną do mieszkańców województwa śląskiego tj. organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami określonymi w art. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym. W przypadki działania nr 2 w ramach zadania konkursowego nr 2 wymagane jest prowadzenie przez podmiot uprawniony placówki wsparcia dziennego, zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Oferty wraz z wymaganą dokumentacją należy składać w terminie do dnia 28 lipca 2023 roku, w zaklejonych i opieczętowanych kopertach, w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach (40-142), przy ulicy Modelarskiej 10, II piętro, pok. 205 lub nadesłać pocztą pod wskazany adres. Decyduje data wpływu wniosku do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach.

Uprawnione podmioty wnioskujące o dotację, proszone są, o ile to możliwe, o składanie dokumentacji konkursowej zadrukowanej dwustronnie.
Dodatkowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego (I piętro, pok. 113 i 114, e-mail: dpu@rops-katowice.pl) lub telefonicznie pod numerem: 32/ 730 68 91/93.

Załączniki do pobrania (.zip):

 1. Ogłoszenie konkursu – załącznik do Uchwały Nr 1410/432/VI/2023 Zarządu Województwa Śląskiego z 28.06.2023 roku.
 2. Wzór formularza oferty.
 3. Wzór Karty oceny formalnej oferty dla zadania nr 1.
 4. Wzór Karty oceny formalnej oferty dla zadania nr 2.
 5. Wzór Karty oceny merytorycznej oferty.
 6. Wzór umowy z załącznikami.
 7. Wzory sprawozdania z realizacji zadania.
 8. Działania kwalifikowane, jednostki miary oraz koszt jednostkowy brutto.
 9. Wzór opisu dokumentów księgowych.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert dla gmin województwa śląskiego na zadanie pn.: Wzmocnienie działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży na terenie województwa śląskiego w 2023 roku

Sejmik Województwa Śląskiego podjął uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom województwa śląskiego w ramach konkursu ofert dla gmin województwa śląskiego na zadanie pn.: Wzmocnienie działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży na terenie województwa śląskiego w 2023 roku (Uchwała nr VI/57/4/2023 z dnia 22 maja 2023 roku).

Podmioty dofinansowane prosimy o przygotowanie i przesłanie na adres e-mail: dpu@rops-katowice.pl zaktualizowanego załącznika do umowy, zawierającego harmonogram i kosztorys zadania. Aktualizacja dokumentu winna uwzględniać zawarte w rozstrzygnięciu wskazania dotyczące możliwości sfinansowania poszczególnych działań.

Jednocześnie, na ten sam adres prosimy przesłać wypełniony formularz informacyjny, w celu sporządzenia umowy.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego (I piętro pok. 113, tel.: 32/ 730 68 91/93).

Załączniki (.zip):

 1. Uchwała Sejmiku Województwa Śląskiego nr VI/57/4/2023 z wykazem dofinansowanych projektów
 2. Wzór harmonogramu i kosztorysu
 3. Wzór sprawozdania z realizacji zadania
 4. Wzór opisu faktur/rachunków
 5. Formularz informacyjny

Ogłoszenie Konkursu ofert na realizację zadań w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w województwie śląskim w 2023 roku.

Uchwałą nr 989/424/VI/2023 z dnia 12 maja 2023 roku Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił Konkurs ofert na realizację zadań w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w województwie śląskim w 2023 roku.

W ramach konkursu przewidziano dofinansowanie 2 zadań konkursowych, w tym:

Zadanie nr 1: Rozwiązywanie problemów alkoholowych w województwie śląskim, poprzez działania:

 1. Promocja i utrwalanie trzeźwości oraz wzmocnienie środowisk abstynenckich i samopomocowych.
 2. Organizowanie specjalistycznej pomocy osobom i rodzinom dotkniętym problemem alkoholowym, w tym przemocą, służącej podniesieniu jakości oraz zwiększeniu dostępności do świadczeń pomocowych.
 3. Oddziaływania na rzecz wzmacniania procesu leczenia, redukcji szkód, rehabilitacji i reintegracji osób uzależnionych od alkoholu oraz ich bliskich.
 4. Działania służące zmniejszaniu dostępności alkoholu oraz promocja inicjatyw na rzecz przestrzegania prawa w zakresie produkcji, dystrybucji, sprzedaży, reklamy, promocji oraz spożywania napojów alkoholowych.

Zadanie nr 2: Przeciwdziałanie narkomanii w województwie śląskim, poprzez:

 1. Wzmocnienie aktywności na rzecz ograniczenia stosowania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych i NSP.
 2. Wzmocnienie dostępności do terapii, rehabilitacji i reintegracji dla osób uzależnionych od narkotyków oraz ich rodzin.
 3. Poszerzenie i doskonalenie oferty dotyczącej działań pomocowych dla osób i rodzin zagrożonych uzależnieniem lub uzależnionych od substancji psychoaktywnych.
 4. Działania na rzecz redukcji szkód zdrowotnych i społecznych będących konsekwencją problemów wynikających z uzależnienia od środków psychoaktywnych.

Do udziału w konkursie uprawnione są podmioty prowadzące działalność zgodną z przedmiotem konkursu skierowaną do mieszkańców województwa śląskiego tj. organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami określonymi w art. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym.

Oferty wraz z wymaganą dokumentacją należy składać w terminie do dnia 2 czerwca 2023 roku, w zaklejonych i opieczętowanych kopertach, w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach (40-142), przy ulicy Modelarskiej 10, II piętro, pok. 205 lub nadesłać pocztą pod wskazany adres. Decyduje data wpływu wniosku do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach.

Uprawnione podmioty wnioskujące o dotację, proszone są, o ile to możliwe, o składanie dokumentacji konkursowej zadrukowanej dwustronnie.
Dodatkowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego (I piętro, pok. 113 i 114, e-mail: dpu@rops-katowice.pl) lub telefonicznie pod numerem: 32/ 730 68 91/93.

Do pobrania:
1) Ogłoszenie konkursu – załącznik do Uchwały nr 989/424/VI/2023 Zarządu Województwa Śląskiego z 12.05.2023 roku.
2) Wzór formularza oferty.
3) Wzór Karty oceny formalnej oferty.
4) Wzór Karty oceny merytorycznej oferty.
5) Wzór umowy.
6) Wzory sprawozdania z realizacji zadania.
7) Działania kwalifikowane, jednostki miary oraz koszt jednostkowy brutto.
8) Wzór opisu dokumentów księgowych.

Nabór wniosków dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą, realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii na terenie województwa śląskiego w 2023 roku

Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 944/422/VI/2023 z dnia 04.05.2023 roku ogłosił nabór wniosków dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą, realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii na terenie województwa śląskiego w 2023 roku.

Przedsięwzięcie ma na celu wsparcie rozwoju i modernizacji podmiotów prowadzących działalność leczniczą na rzecz osób uzależnionych od narkotyków lub używających narkotyków w sposób szkodliwy. Powyższe działanie stanowi realizację zapisów Strategii Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2020-2030 oraz Programu przeciwdziałania uzależnieniom w województwie śląskim na lata 2022-2030.

Wnioski wraz z wymaganą dokumentacją w dwóch egzemplarzach zainteresowane podmioty lecznicze mogą składać w terminie do dnia 26 maja 2023 roku, w zaklejonych i opieczętowanych kopertach, w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach (40-142), przy ulicy Modelarskiej 10, pok. 205 lub nadesłać przesyłką priorytetową pod wskazany adres. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

Załączniki (.zip):

 • Zasady naboru wniosków zoz narkomania 2023
 • Wzór wniosku
 • Wzór umowy
 • Załącznik nr 1 do umowy
 • Załącznik nr 3 do umowy
 • Załącznik nr 4 do umowy
 • Wzór sprawozdania

Dotacje dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi na terenie województwa śląskiego w 2023 roku

Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 945/422/VI/2023 z dnia 04.05.2023 roku ogłosił nabór wniosków dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą, realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi na terenie województwa śląskiego w 2023 roku.

Celem procedury jest wsparcie rozwoju oraz modernizacji bazy materialnej podmiotów realizujących programy psychoterapii uzależnień i współuzależnień oraz udzielających indywidualnych świadczeń zapobiegawczo – leczniczych i rehabilitacyjnych osobom uzależnionym od alkoholu i członkom ich rodzin. Powyższe działanie stanowi realizację zapisów Strategii Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020 oraz Programu przeciwdziałania uzależnieniom w województwie śląskim na lata 2022-2030.

Wnioski wraz z wymaganą dokumentacją w dwóch egzemplarzach zainteresowane podmioty lecznicze mogą składać w terminie do dnia 26 maja 2023 roku, w zaklejonych i opieczętowanych kopertach, w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach (40-142), przy ulicy Modelarskiej 10, pok. 205 lub nadesłać przesyłką priorytetową pod wskazany adres. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

Załączniki (.zip):

 • Zasady naboru wniosków – zoz alkoholizm
 • Wzór wniosku
 • Wzór umowy
 • Załącznik nr 1 do umowy
 • Załącznik nr 3 do umowy
 • Załącznik nr 4 do umowy
 • Wzór sprawozdania

Ogłoszenie konkursu ofert dla gmin na zadanie pn.: Wzmocnienie działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży na terenie województwa śląskiego w 2023 roku

Uchwałą nr 461/408/VI/2023 z dnia 10 marca 2023 roku, Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił konkurs ofert dla gmin województwa śląskiego na zadanie pod nazwą: Wzmocnienie działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży na terenie województwa śląskiego w 2023 roku. Do udziału w konkursie uprawnione są gminy województwa śląskiego, których dochody uzyskane z tytułu koncesji na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych w 2022 roku nie przekroczyły kwoty 300 000,00 zł;

Oferty wraz z wymaganą dokumentacją należy składać w terminie do dnia 05.04.2023 roku, w zaklejonych i opieczętowanych kopertach, w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach (40-142), przy ulicy Modelarskiej 10, II piętro, pok. 205 lub nadesłać pocztą pod wskazany adres. Decyduje data wpływu oferty do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach.

Uprawnione podmioty aplikujące o dotację, proszone są, o ile to możliwe, o składanie dokumentacji konkursowej zadrukowanej dwustronnie.

Dodatkowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego (I piętro, pok. 113 i 114, e-mail: dpu@rops-katowice.pl ) lub telefonicznie pod numerem: 32/ 730 68 91/93.

Do pobrania:

 1. Ogłoszenie konkursu – załącznik do Uchwały nr 461/408/VI/2023 Zarządu Województwa Śląskiego z 10.03.2023 roku
 2. Wzór formularza oferty.
 3. Wzór Karty oceny formalnej oferty.
 4. Wzór Karty oceny merytorycznej oferty.
 5. Wzór umowy.
 6. Wzór sprawozdania z realizacji umowy.
 7. Działania kwalifikowane, jednostki miary oraz koszt jednostkowy brutto.
 8. Wzór opisu dokumentów księgowych.

Rozstrzygnięcie Naboru wniosków dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą, realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi na terenie województwa śląskiego w 2022 roku – II edycja

Dofinansowane podmioty prosimy o podanie informacji niezbędnych do sporządzenia umowy dotacyjnej (zgodnie z załącznikami). W celu weryfikacji poprawności sporządzenia załącznika do umowy, prosimy o przesłanie go w wersji edytowalnej na adres dpu@rops-katowice.pl wraz z formularzem informacyjnym. Szczegółowe informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać pod numerem telefonu 32/ 730 68 92/93.

Ogłoszenie Naboru wniosków dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą, realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii na terenie województwa śląskiego w 2022 roku – II edycja

Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 2072/376/VI/2022 z dnia 18.11.2022 roku ogłosił Nabór wniosków dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą, realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii na terenie województwa śląskiego w 2022 roku – II edycja.

Wnioski wraz z wymaganą dokumentacją w 1h egzemplarzu zainteresowane podmioty lecznicze mogą składać w terminie do dnia 28 listopada 2022 roku, w zaklejonych i opieczętowanych kopertach, w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach (40-142), przy ulicy Modelarskiej 10, pok. 205 lub nadesłać przesyłką priorytetową pod wskazany adres. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

Załączniki (.zip):

 • Uchwała Zarządu
 • Zasady naboru wniosków zoz narkomania 2022 – II
 • Wzór wniosku
 • Wzór umowy
 • Harmonogram rzeczowo – finansowy
 • Wzór sprawozdania

Ogłoszenie Naboru wniosków dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą, realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi na terenie województwa śląskiego w 2022 roku – II edycja.

Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 2073/376/VI/2022 z dnia 18.11.2022 roku ogłosił Nabór wniosków dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą, realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi na terenie województwa śląskiego w 2022 roku – II edycja.

Wnioski wraz z wymaganą dokumentacją w 1 egzemplarzu zainteresowane podmioty lecznicze mogą składać w terminie do dnia 28 listopada 2022 roku, w zaklejonych i opieczętowanych kopertach, w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach (40-142), przy ulicy Modelarskiej 10, pok. 205 lub nadesłać przesyłką priorytetową pod wskazany adres. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

Załączniki (.zip):

 • Uchwała
 • Zasady naboru wniosków – alkoholizm
 • Wzór wniosku
 • Wzór umowy
 • Harmonogram rzeczowo – finansowy
 • Wzór sprawozdania

Rozstrzygnięcie Konkursu ofert na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom w 2022 roku – profilaktyka.

Uchwałą nr 1881/368/VI/2022 Zarządu Województwa Śląskiego z dn. 19.10.2022 r. został rozstrzygnięty Konkurs ofert na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom w 2022 roku – profilaktyka.

Podmioty dofinansowane uprzejmie prosimy o przygotowanie i przesłanie na adres e-mail: dpu@rops-katowice.pl zaktualizowanego załącznika do umowy, zawierającego harmonogram i kosztorys zadania. Aktualizacja dokumentu winna uwzględniać zawarte w rozstrzygnięciu i/lub zawiadomieniu o przyznaniu dotacji wskazania dotyczące możliwości sfinansowania poszczególnych działań oraz wysokość środków pochodzących z wkładu własnego.

Dodatkowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego pocztą elektroniczną pod wyżej wskazany adres lub telefonicznie pod numerem 32 730 68 93 (91).

Dokumenty do pobrania (.zip):

1) Wykaz ofert finansowanych z budżetu Województwa Śląskiego
2) Wykaz ofert niespełniających wymogów formalnych
3) Wzór harmonogramu i kosztorysu
4) Wzór sprawozdania z realizacji zadania
5) Wzór opisu faktur/rachunków
6) Wzór opisu dokumentów księgowych

Rozstrzygnięcie Konkursu ofert na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom w województwie śląskim w 2022 roku – edukacja publiczna.

Uchwałą nr 1682/363/VI/2022 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 21 września 2022 r. został rozstrzygnięty Konkurs ofert na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom w województwie śląskim w 2022 roku – edukacja publiczna.

Podmioty dofinansowane prosimy o przygotowanie i przesłanie na adres e-mail: dpu@rops-katowice.pl zaktualizowanego załącznika do umowy, zawierającego harmonogram i kosztorys zadania. Aktualizacja dokumentu winna uwzględniać zawarte w rozstrzygnięciu i/lub zawiadomieniu o przyznaniu dotacji wskazania dotyczące możliwości sfinansowania poszczególnych działań oraz wysokość środków pochodzących z wkładu własnego. Jednocześnie, na ww. adres prosimy przesłać wypełniony formularz informacyjny, w celu sporządzenia umowy.

Dodatkowe informacje dotyczące rozstrzygnięcia konkursu można uzyskać w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego pocztą elektroniczną pod wyżej wskazany adres lub telefonicznie pod numerem 32/ 730 68 93 (91).

 

Załączniki (pobierz załączniki) :

 1. Wykaz ofert dofinansowanych z budżetu Województwa Śląskiego
 2. Wykaz ofert niespełniających wymogów formalnych
 3. Wzór harmonogramu i kosztorysu
 4. Wzór sprawozdania z realizacji zadania
 5. Wzór opisu dokumentów księgowych
 6. Formularz informacyjny

Ogłoszenie Konkursu ofert na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom w 2022 roku – profilaktyka.

Uchwałą nr 1649/362/VI/2022 z dnia 14 września 2022 roku Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił  Konkurs ofert na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom w 2022 roku – profilaktyka.

W ramach Konkursu przewidziano dofinansowanie 2 zadań konkursowych, w tym:

 1. Działalność edukacyjno-informacyjna na temat problematyki przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym, poprzez następujące działania:
  1.1.  Kampania społeczna promująca trzeźwość.
  1.2.  Działalność o charakterze edukacyjno-profilaktycznym na rzecz zwiększania kompetencji wychowawczych rodziców lub/i opiekunów w zakresie kształtowania właściwych postaw dzieci i młodzieży wobec środków psychoaktywnych i uzależnień behawioralnych.
 1. Wzmocnienie działań na rzecz realizacji programów profilaktycznych o naukowych podstawach lub o potwierdzonej skuteczności, w szczególności zalecanych w ramach Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego, poprzez działania:
  2.1.  Realizacja programów profilaktyki problemów alkoholowych i narkomanii oraz zachowań ryzykownych o naukowych podstawach lub dowiedzionej skuteczności.
  2.2.  Wspieranie działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z uwzględnieniem socjoterapii oraz profilaktyki zachowań ryzykownych.

Do udziału w konkursie uprawnione są podmioty prowadzące działalność zgodną z przedmiotem konkursu skierowaną do mieszkańców województwa śląskiego:

a) w przypadku realizacji działania nr 2.3, są nimi organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: 2022 r., poz. 1327 ze zm.), które prowadzą na terenie województwa śląskiego placówkę wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w oparciu o przepisy ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 447),

b) w przypadku realizacji pozostałych działań są to organizacje pozarządowe i podmioty, prowadzące działalność zgodną z przedmiotem konkursu skierowaną do mieszkańców województwa śląskiego tj. organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami określonymi w art. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 1608.).

Oferty wraz z wymaganą dokumentacją należy składać w terminie do dnia 29.09.2022 roku, w zaklejonych i opieczętowanych kopertach, w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach (40-142), przy ulicy Modelarskiej 10, II piętro, pok. 205 lub nadesłać pocztą pod wskazany adres. Decyduje data wpływu wniosku do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach.

Uprawnione podmioty aplikujące o dotację, proszone są, o ile to możliwe, o składanie dokumentacji konkursowej zadrukowanej dwustronnie.

Dodatkowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego (I piętro, pok. 113 i 114, e-mail: dpu@rops-katowice.pl) lub telefonicznie pod numerem: 32/ 730 68 91/93.

Do pobrania (2022.09.15-prof-ngo.zip):

 1. Ogłoszenie konkursu – załącznik do Uchwały nr 1649/362/VI/2022 Zarządu Województwa Śląskiego z 14.09.2022 roku
 2. Wzór formularza oferty dla zadania nr 1
 3. Wzór formularza oferty dla zadania nr 2
 4. Wzór Karty oceny formalnej oferty
 5. Wzór Karty oceny merytorycznej oferty
 6. Wzór umowy z załącznikami
 7. Wzór sprawozdania z realizacji zadania
 8. Działania kwalifikowane, jednostki miary oraz koszt jednostkowy brutto
 9. Wzór opisu dokumentów księgowych

Ogłoszenie konkursu ofert dla gmin i powiatów pn.: Wzmocnienie skutecznych oddziaływań profilaktycznych w województwie śląskim w 2022 roku

Uchwałą nr 1648/362/VI/2022 z dnia 14 września 2022 roku, Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił konkurs ofert dla gmin i powiatów województwa śląskiego pod nazwą: Wzmocnienie skutecznych oddziaływań profilaktycznych w województwie śląskim w 2022 roku.

W ramach konkursu przewidziano dofinansowanie 2 zadań konkursowych, w tym:

 1. Realizacja w szkołach programów profilaktyki uniwersalnej zalecanych w ramach Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego.
 2. Realizacja w placówkach pozaszkolnych dla dzieci i młodzieży programów profilaktycznych o naukowych podstawach lub sprawdzonej skuteczności, w szczególności zalecanych w ramach Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego.

Do udziału w konkursie uprawnione są wszystkie gminy i powiaty województwa śląskiego:

Oferty wraz z wymaganą dokumentacją należy składać w terminie do dnia 29.09.2022 roku, w zaklejonych i opieczętowanych kopertach, w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach (40-142), przy ulicy Modelarskiej 10, II piętro, pok. 205 lub nadesłać pocztą pod wskazany adres. Decyduje data wpływu wniosku do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach.

Uprawnione podmioty aplikujące o dotację, proszone są, o ile to możliwe, o składanie dokumentacji konkursowej zadrukowanej dwustronnie.

Dodatkowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego (I piętro, pok. 113 i 114, e-mail: dpu@rops-katowice.pl ) lub telefonicznie pod numerem: 32/ 730 68 91/93.

Do pobrania (2022.09.15-prof.zip):

 • Ogłoszenie konkursu – załącznik do Uchwały nr 1648/362/VI/2022 Zarządu Województwa Śląskiego z 14.09.2022 roku
 • Wzór formularza oferty
 • Wzór Karty oceny formalnej oferty
 • Wzór Karty oceny merytorycznej oferty
 • Wzór umowy
 • Wzór sprawozdania z realizacji zadania
 • Działania kwalifikowane, jednostki miary oraz koszt jednostkowy brutto
 • Wzór opisu dokumentów księgowych

Rozstrzygnięcie konkursu ofert dla gmin i powiatów województwa śląskiego pn.: Wspieranie lokalnych systemów profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym w województwie śląskim w 2022 roku

Sejmik Województwa Śląskiego podjął uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom i powiatom województwa śląskiego w ramach konkursu ofert dla gmin i powiatów województwa śląskiego pn.: Wspieranie lokalnych systemów profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym w województwie śląskim w 2022 roku (Uchwała Nr VI/46/4/2022 z dnia 29 sierpnia 2022 roku).

Podmioty dofinansowane uprzejmie prosimy o przygotowanie i przesłanie na adres e-mail: dpu@rops-katowice.pl zaktualizowanego załącznika do umowy, zawierającego harmonogram i kosztorys zadania. Aktualizacja dokumentu winna uwzględniać zawarte w rozstrzygnięciu wskazania dotyczące możliwości sfinansowania poszczególnych działań.

Jednocześnie, na ten sam adres prosimy przesłać wypełniony formularz informacyjny, w celu sporządzenia umowy.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego (I piętro pok. 113, tel.: 32/ 730 68 91).

Do pobrania (załączniki.zip, 584kb):

 • Wykaz dofinansowanych projektów
 • Wzór harmonogramu i kosztorysu
 • Wzór sprawozdania z realizacji zadania
 • Wzór opisu faktur/rachunków

Dotacje celowe dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą, realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii na terenie województwa śląskiego w 2022 roku

Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 1472/357/VI/2022 z dnia 17 sierpnia 2022 roku rozstrzygnął nabór wniosków dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą, realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii na terenie województwa śląskiego w 2022 roku. W ramach naboru przyznano dotacje na wykonanie 5 zadań w łącznej kwocie 489 479,00 zł.

Dofinansowanie przez Samorząd Województwa Śląskiego realizacji działań ujętych we wnioskach umożliwi wykonanie inwestycji o istotnym znaczeniu z punktu widzenia właściwego funkcjonowania podmiotów wykonujących działalność leczniczą w zakresie przeciwdziałania narkomanii na terenie województwa śląskiego. Powyższe działanie stanowi realizację zapisów Programu przeciwdziałania uzależnieniom w województwie śląskim na lata 2022-2030.

Dofinansowane podmioty prosimy o podanie informacji niezbędnych do sporządzenia umowy dotacyjnej (zgodnie z załącznikami) oraz o przesłanie 2 egzemplarzy kosztorysów inwestorskich realizacji zadania. W celu weryfikacji poprawności sporządzenia załącznika nr 1 do umowy, prosimy o przesłanie go w wersji edytowalnej na adres dpu@rops-katowice.pl wraz z formularzem informacyjnym. Szczegółowe informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać pod numerem telefonu 32/ 730 68 92/93.

Załączniki :

 1. Wykaz dofinansowanych Podmiotów
 2. Zał. 1 do umowy – harmonogram rzeczowo-finansowy
 3. Formularz informacyjny – ZOZ

Kliknij, aby pobrać załączniki (.zip, 26kB)

Ogłoszenie Konkursu ofert na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom w województwie śląskim w 2022 roku – edukacja publiczna.

Uchwałą nr 1378/354/VI/2022 z dnia 3 sierpnia 2022 roku Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił Konkurs ofert na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom w województwie śląskim w 2022 roku – edukacja publiczna.

W ramach konkursu przewidziano dofinansowanie 2 zadań konkursowych, w tym:

Zadanie nr 1: Organizacja regionalnej konferencji na temat rozwiązywania problemów uzależnień, w tym przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zadanie nr 2: Organizacja szkoleń z obszaru profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień.

Do udziału w konkursie uprawnione są podmioty prowadzące działalność zgodną z przedmiotem konkursu skierowaną do mieszkańców województwa śląskiego tj. organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.), których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami określonymi w art. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1956 ze zm.).

Oferty wraz z wymaganą dokumentacją należy składać w terminie do dnia 26 sierpnia 2022 roku, w zaklejonych i opieczętowanych kopertach, w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach (40-142), przy ulicy Modelarskiej 10, II piętro, pok. 205 lub nadesłać pocztą pod wskazany adres. Decyduje data wpływu wniosku do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach.

Uprawnione podmioty aplikujące o dotację, proszone są, o ile to możliwe, o składanie dokumentacji konkursowej zadrukowanej dwustronnie. Dodatkowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego (I piętro, pok. 113 i 114, e-mail: dpu@rops-katowice.pl) lub telefonicznie pod numerem: 32/ 730 68 91/93.

Do pobrania:

 1. Ogłoszenie konkursu – załącznik do Uchwały nr 1378/354/VI/2022 Zarządu Województwa Śląskiego z 03.08.2022 r.
 2. Wzór formularza oferty.
 3. Wzór Karty oceny formalnej oferty.
 4. Wzór Karty oceny merytorycznej oferty.
 5. Wzór umowy.
 6. Wzór sprawozdania z realizacji zadania.
 7. Działania kwalifikowane, jednostki miary oraz koszt jednostkowy brutto.
 8. Wzór opisu dokumentów księgowych.