Kategoria: Granty

Małe granty z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2022

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego informuje, iż Zarząd Województwa Śląskiego zabezpieczył środki finansowe w celu dofinansowania w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tzw. małych grantów) inicjatyw w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie na rzecz mieszkańców województwa śląskiego realizowanych przez organizacje pozarządowe.

Obszary priorytetowe oferowanego wsparcia:

  • Priorytet I. Wsparcie osób doświadczających przemocy w rodzinie.
  • Priorytet II. Realizacja oddziaływań wobec osób stosujących przemoc w rodzinie.
  • Priorytet III. Organizowanie przedsięwzięć profilaktyczno-edukacyjnych (kampanii) mających na celu podniesienie poziomu wiedzy oraz kształtowanie postaw społecznych wolnych od przemocy.

Przejdź do pełnej informacji.

Małe granty z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2021

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego informuje, iż Zarząd Województwa Śląskiego zabezpieczył środki finansowe w celu dofinansowania w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.) – dalej: „Ustawa” inicjatyw w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie na rzecz mieszkańców województwa śląskiego realizowanych przez organizacje pozarządowe.

Obszary priorytetowe oferowanego wsparcia:

  • Priorytet I. Wsparcie osób doświadczających przemocy w rodzinie.
  • Priorytet II. Realizacja oddziaływań wobec osób stosujących przemoc w rodzinie.
  • Priorytet III. Organizowanie przedsięwzięć profilaktyczno-edukacyjnych mających na celu podniesienie poziomu wiedzy oraz kształtowanie postaw społecznych wolnych od przemocy.

Przedsięwzięcie realizuje założenia Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie śląskim na lata 2021-2025 w zakresie celu operacyjnego nr 1: Edukacja publiczna oraz wspieranie oddziaływań profilaktycznych na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz celu operacyjnego nr 2: Wspieranie lokalnych systemów przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Więcej informacji można uzyskać: tutaj (link https://rops-katowice.pl/male-granty-z-zakresu-przeciwdzialania-przemocy-w-rodzinie-2021/)