Zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu

Ogólny opis

Marszałek Województwa wydaje zezwolenia na:

 1. obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwem,
 2. obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu, z wyjątkiem piwa,

na mocy ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1119 ze zm.)

W imieniu Marszałka Województwa Śląskiego czynności związane z wydawaniem zezwoleń wykonuje Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek:
  • o wydanie zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwem ,
  • o wydanie zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu, z wyjątkiem piwa.
 2. Dowód wniesienia opłaty za wydanie zezwolenia.

Sposób dostarczania dokumentów

 1. Formularz elektroniczny wniosku jest dostępny w dolnej części ekranu.
 2. Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:
  • Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
  • Złożyć bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy.
  • Złożyć w formie elektronicznej, opatrzone podpisem kwalifikowanym.
 3. W przypadku stwierdzenia braków formalnych w dostarczonych dokumentach, przedsiębiorca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni.

 

Miejsce złożenia dokumentów w urzędzie

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ul. Modelarska 10,
40-142 Katowice
Kancelaria Ogólna p. 120, I piętro

 

Opłaty

 1. Wysokość opłaty zależy od wartości sprzedaży (kwota należna sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego) napojów alkoholowych w roku poprzedzającym wygaśnięcie zezwolenia.
 2. Opłata w wysokości 4.000 PLN dla przedsiębiorców występujących o zezwolenie po raz pierwszy, oraz dla tych, których wartość sprzedaży w roku poprzedzającym wygaśnięcie zezwolenia nie przekroczyła 1.000.000 PLN. W przypadku przedsiębiorców, których wartość sprzedaży w roku poprzedzającym wygaśnięcie zezwolenia przekroczyła 1.000.000 PLN, opłatę ustala się w wysokości równej 0,4% wartości sprzedaży w roku poprzednim, z zaokrągleniem do 100 PLN.
 3. Inne opłaty:
  • za wydanie decyzji wprowadzającej nowe miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, zwiększającej ilość tych miejsc w stosunku do wymienionych w wydanych zezwoleniach – opłata wynosi 50% stawki określonej dla zezwolenia w dniu jego wydania,
  • za wydanie decyzji wprowadzających inne zmiany w zezwoleniach – opłata wynosi 200 PLN,
  • za wydanie zezwolenia na wyprzedaż posiadanych zapasów napojów alkoholowych o zawartości do 18% alkoholu – opłata wynosi 1.000 PLN,
  • za wydanie duplikatu zezwolenia – opłata wynosi 50 PLN.

Opłaty za zezwolenia, decyzje wprowadzające w zezwoleniach zmiany oraz duplikaty zezwoleń należy dokonać na rachunek:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
48 1240 6292 1111 0011 2135 5237
i zaznaczyć, iż jest to opłata za zezwolenie na hurtowy obrót napojami alkoholowymi.

Terminy załatwienia sprawy

Prosimy o przesyłanie wniosków i dokumentów z minimum 1-miesięcznym wyprzedzeniem.

Informacje na temat przebiegu spraw

Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się z urzędem osobiście – Dział Przeciwdziałania Uzależnieniom i Przemocy w Rodzinie lub telefonicznie pod numerem: 32 73 06 893/2.

Tryb odwoławczy

  1. Na decyzję wydaną przez Marszałka Województwa Śląskiego służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.
  2. O zachowaniu terminu odwołania decyduje data jego złożenia w Urzędzie lub data jego nadania u krajowego operatora pocztowego.
  3. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.
  4. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
  5. dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż podlega wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia tej decyzji.
  6. Decyzja wydana przez Marszałka Województwa Śląskiego, od której uzasadnienia organ odstąpił z powodu uwzględnienia w całości żądania strony, jest ostateczna i nie służy od niej odwołanie.
  7. Na ostateczną decyzję stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach. Skargę wnosi się w terminie 30 dni od daty doręczenia decyzji, za pośrednictwem Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Skarga podlega opłacie stałej w wysokości 8 000,00 zł.
  8. Zgodnie z art. 57 § 1 i 2 w zw. z art. 46 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j.: Dz. U. z 2023 r., poz. 1634 ze zm.) skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym, tj. zawierać:
   1) oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników,
   2) oznaczenie rodzaju pisma,
   3) osnowę wniosku lub oświadczenia,
   4) podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika,
   5) wymienienie załączników,
   6) oznaczenie miejsca zamieszkania, a w razie jego braku – adresu do doręczeń, lub siedziby i adresów stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników,
   7) numer PESEL strony wnoszącej pismo, będącej osobą fizyczną, oraz numer PESEL jej przedstawiciela ustawowego, jeżeli są obowiązani do jego posiadania albo posiadają go, nie mając takiego obowiązku, lub
   8) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku – numer identyfikacyjny REGON albo numer w innym właściwym rejestrze lub ewidencji, albo numer identyfikacji podatkowej strony wnoszącej pismo, niebędącej osobą fizyczną, która nie ma obowiązku wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, jeżeli jest ona obowiązana do jego posiadaniaa ponadto zawierać:1) wskazanie zaskarżonej decyzji, postanowienia, innego aktu lub czynności,
   2) oznaczenie organu, którego działania, bezczynności lub przewlekłego prowadzenia postępowania skarga dotyczy,
   3) określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego.
  9. Do skargi należy dołączyć jej odpisy i odpisy załączników dla doręczenia ich stronom (w tym dla tut. organu), a ponadto jeżeli w Sądzie nie złożono załączników w oryginale, po jednym odpisie każdego załącznika do akt sądowych (art. 47 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j.: Dz. U. z 2023 r., poz. 1634 ze zm.).
  10. Informuje się ponadto, że na podstawie Działu V Rozdziału 3 Oddziału 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi stronie może być przyznane prawo pomocy obejmujące zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata lub radcy prawnego. Prawo pomocy może być przyznane stronie na jej wniosek złożony przed wszczęciem postępowania lub w toku postępowania. Wniosek ten jest wolny od opłat sądowych. Prawo pomocy może być przyznane w zakresie całkowitym lub częściowym.

Informacje dodatkowe

  1. Warunkiem prowadzenia działalności na podstawie zezwoleń, zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi jest:
   • sprzedaż napojów alkoholowych, wymienionych w zezwoleniu, wyłącznie przedsiębiorcom posiadającym zezwolenie na obrót hurtowy tymi napojami lub zezwolenie na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych,
   • prowadzenie obrotu hurtowego tylko napojami alkoholowymi oznaczonymi znakami akcyzy, o ile wymóg oznaczania tymi znakami wynika z innych przepisów,
   • zaopatrywanie się w napoje alkoholowe, wymienione w zezwoleniu, u producentów oraz u przedsiębiorców posiadających zezwolenie na obrót hurtowy tymi napojami,
   • posiadanie tytułu prawnego do korzystania ze stacjonarnego magazynu dostosowanego do przechowywania napojów alkoholowych, o ile przedsiębiorca z takiego magazynu korzysta,
   • wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie objętym zezwoleniem tylko przez przedsiębiorcę w nim oznaczonego i wyłącznie w miejscach wymienionych w zezwoleniu,
   • zgłaszanie właściwemu marszałkowi województwa zmian stanu faktycznego i prawnego przedsiębiorcy, w stosunku do danych zawartych w zezwoleniu, w terminie 14 dni od dnia powstania zmiany.
  2. Utrata zezwolenia na hurtowy obrót napojami alkoholowymi może nastąpić również w przypadku cofnięcia lub wygaśnięcia zezwolenia. Obligatoryjne cofnięcie zezwolenia następuję w przypadku:
   • nieprzestrzegania warunków określonych w art. 94 pkt 3, 4 i 7 ustawy,
   • wprowadzenia do obrotu napojów alkoholowych pochodzących z nielegalnych źródeł,
   • popełnienia przestępstwa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez osobę odpowiedzialną za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie,
   • przedstawienia fałszywych danych w oświadczeniu o wartości sprzedaży napojów alkoholowych,
   • orzeczenia wobec przedsiębiorcy, będącego osobą fizyczną lub wobec osoby odpowiedzialnej za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie, zakazu prowadzenia działalności gospodarczej objętej zezwoleniem,
   • zlecania przez przedsiębiorcę, na podstawie umów, prowadzenie obrotu hurtowego napojami alkoholowymi innym przedsiębiorcom.
  3. Marszałek może cofnąć zezwolenia w przypadku:
   • nieprzestrzegania warunków określonych w art. 94 pkt 2, 5, 8 ustawy,
   • powtarzającego się zakłócania porządku publicznego w miejscu obrotu.
  4. Przedsiębiorca, któremu zezwolenie cofnięto może ponownie wystąpić z wnioskiem o wydanie zezwolenia, dopiero po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji o cofnięciu zezwolenia.
  5. Wygaśnięcie zezwolenia następuje w przypadku:
   • likwidacji przedsiębiorstwa lub zawiadomienia o zaprzestaniu prowadzenia hurtowego obrotu napojami alkoholowymi,
   • upływu terminu ważności zezwolenia,
   • zmiany składu osobowego wspólników spółki cywilnej.
  6. Na wniosek przedsiębiorcy, którego zezwolenie wygasło, marszałek województwa wydaje zezwolenie z określeniem terminu na wyprzedaż posiadanych zapasów napojów alkoholowych. Termin, określony w zezwoleniu na wyprzedaż, nie może być dłuższy niż 6 miesięcy od dnia wygaśnięcia zezwolenia.
  7. Za obrót hurtowy napojami alkoholowymi bez wymaganego zezwolenia lub wbrew jego warunkom grozi kara grzywny w wysokości od 10.000 do 500.000 PLN.
  8. Na podstawie art. 453 ust. 1a ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej bez wymaganego zezwolenia może zostać orzeczony:
   • przepadek napojów alkoholowych (nawet, gdy nie stanowią one własności sprawcy),
   • zakaz prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na obrocie hurtowym napojami alkoholowymi.

 

Przetwarzanie danych osobowych

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:

   1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach ul. Modelarska 10, kod pocztowy 40-142, e‑mail: rops@rops-katowice.pl , tel. 32 730 68 68.
   2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Regionalnym Ośrodki Polityki Społecznej Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach ul. Modelarska 10, kod pocztowy 40-142 to: e-mail: psobusik@rops-katowice.pl, tel. 32 730 68 84.
   3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia postępowania w sprawie wydania zezwolenia na hurtowy obrót napojami alkoholowymi o zawartości do 18% (w tym zmian w decyzjach) oraz w celach archiwalnych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w powyższym celu jest obowiązek prawny ciążący na administratorze wynikający z przepisów ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (w szczególności art. 9 ust. 2 i 3, art. 91 ust. 1 pkt 1 i 2), ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego oraz art. 6 ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
   4. Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez administratora danych osobowych, podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, bankom, podmiotom zajmującym się archiwizacją, dostawcom systemów informatycznych i usług IT a w zakresie danych korespondencyjnych operatorowi pocztowemu lub kurierowi. W zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją oraz publikowane w BIP ROPS.
   5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z kategorią archiwalną B10, tj. przez okres 10 lat liczony od 1 stycznia roku następującego po roku wytworzenia dokumentacji zawierającej te dane.
   6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia (przy uwzględnieniu ograniczeń z art. 17 ust. 3 RODO) oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania.
   7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
   8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Podanie danych jest obowiązkowe a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odmowa wydania zezwolenia na hurtowy obrót napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu.
   9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
   10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Załączniki: