Kategoria: Szkolenia

Rekrutacja na dodatkowe szkolenie z obszaru przeciwdziałania przemocy domowej

Serdecznie zapraszamy do udziału w dodatkowym szkoleniu organizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2023 rok oraz Programu przeciwdziałania przemocy w rdzinie w województwie śląskim na lata 2021-2025:

Praca z rodziną w oparciu o procedurę Niebieskie Karty – zmiany w ustawodawstwie (1 grupa szkoleniowa) czytaj dalej o: Rekrutacja na dodatkowe szkolenie z obszaru przeciwdziałania przemocy domowej

Realizacja szkoleń z metody Kids’ Skills i Skillful Class

Fundacja Pomocy Dzieciom „Ulica” realizuje na zlecenie Samorządu Województwa Śląskiego dwa szkolenia z zakresu indywidualnej (Kids’ Skills) oraz grupowej (Skillful Class) pracy z dzieckiem. Obie metody pomagają dzieciom i młodzieży przezwyciężać problemy emocjonalne i behawioralne. Szkolenia dedykowane są pracownikom systemu oświaty oraz przedstawicielom systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej z terenu województwa śląskiego.

Projekty realizowane są w ramach Programu przeciwdziałania uzależnieniom w województwie śląskim na lata 2022-2030.

Szczegółowe informacje na temat realizowanych projektów znajdują się na stronie internetowej Fundacji: http://www.niemozliwego.pl/specjalisci/

 


Rekrutacja na szkolenie pn. Pierwsza Pomoc Psychologiczna osobom doświadczającym przemocy domowej w rodzinach z problemem alkoholowym

Stowarzyszenie Trzeźwość Życia oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego zapraszają do udziału w szkoleniu pn. Pierwsza Pomoc Psychologiczna osobom doświadczającym przemocy domowej w rodzinach z problemem alkoholowym. Przedsięwzięcie jest realizowane na zlecenie Samorządu Województwa Śląskiego w ramach Programu przeciwdziałania uzależnieniom w województwie śląskim na lata 2022-2030.

Szkolenie dedykowane jest osobom, które realizują zadania w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu i narkotyków oraz przemocy w rodzinie:

 • pracownikom jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,
 • przedstawicielom systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej,
 • policjantom,
 • pracownikom systemu oświaty,
 • pracownikom systemu ochrony zdrowia,
 • przedstawicielom systemu sprawiedliwości,
 • reprezentantom organizacji pozarządowych.

Terminy zajęć:

 • GRUPA I: 09 – 10.11.2023 r. godz. 09.00-15.45
 • GRUPA II: 16 – 17.11.2023 r. godz. 09.00-15.45

Rekrutacja trwa do 27 października br. Warunkiem udziału w szkoleniu jest wypełnienie Formularza zgłoszeniowego wraz z Klauzulą informacyjną dot. RODO. Skan wypełnionych dokumentów wraz z podpisami kandydatki/kandydata na szkolenie oraz pracodawcy należy przesłać na adres mailowy Stowarzyszenia: ppp.szkolenie2023@gmail.com, a następnie przekazać oryginały pocztą tradycyjną na adres: Stowarzyszenie Trzeźwość Życia, ul. Nałkowskiej 19, 43-100 Tychy lub dostarczyć organizatorom w dniu szkolenia. Liczy się kolejność zgłoszeń uczestników, którzy spełniają wymogi rekrutacyjne.

Na szkoleniu bezpłatnie zapewniono usługę dydaktyczną, materiały szkoleniowe oraz drobny poczęstunek. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu na zajęcia. Każda edycja szkolenia odbywa się w Tychach, w siedzibie Stowarzyszenia Trzeźwość Życia przy ul. Nałkowskiej 19 (budynek kościoła św. Benedykta, wejście od strony parkingu przy CH CityPoint).

Szczegółowych informacji o szkoleniu udziela koordynator projektu: Pani Aleksandra Lasa, tel. 793 696 699, e-mail: ppp.szkolenie2023@gmail.com

 1. Formularz zgłoszeniowy_szkolenie Pierwsza Pomoc Psychologiczna _2023
 2. Klauzula inf. RODO_szkolenie Pierwsza Pomoc Psychologiczna_2023

Rekrutacja na drugą edycję szkoleń z obszaru przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w drugiej edycji szkoleń organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2022 rok oraz Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie śląskim na lata 2021-2025.

Adresatami przedsięwzięć są przedstawiciele instytucji zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie:

 • jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie;
 • organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości (Policji, Żandarmerii Wojskowej, Straży Miejskiej, prokuratorów, sędziów, kuratorów sądowych, Służby Więziennej itd.);
 • ochrony zdrowia (lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych itd.);
 • oświaty (nauczycieli, nauczycieli przedszkolnych, pedagogów szkolnych, psychologów, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych itd.);
 • gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych;
 • instytucji, kościołów i związków wyznaniowych oraz organizacji pozarządowych działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz na rzecz ochrony rodziny;
 • innych podmiotów mogących być członkami zespołów interdyscyplinarnych lub grup roboczych oraz innych osób bezpośrednio pracujących z osobami doznającymi przemocy w rodzinie oraz z osobami stosującymi przemoc.

Tematyka spotkań:

 1. Dziecko jako ofiara przemocy w rodzinie – sytuacja psychologiczna, kontakt, procedura Niebieskie Karty (1 grupa – 20 osób)
  termin realizacji: 14-16 grudnia 2022 r.
  rejestracja: 9.30, rozpoczęcie: 10.00
  miejsce realizacji: hotel na terenie województwa śląskiego
  Zakres merytoryczny szkolenia 
 2. Procedura Niebieskie Karty – zagadnienia praktyczne (1 grupa – 20 osób)
  termin realizacji: 14-16 grudnia 2022 r.
  rejestracja: 9.30, rozpoczęcie: 10.00
  miejsce realizacji: hotel na terenie województwa śląskiego
  Zakres merytoryczny szkolenia 

Obecnie w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego trwają procedury w zakresie zamówień publicznych mające na celu wyłonienie wykładowców oraz obiekty noclegowe dla powyższych szkoleń. W przypadku niewyłonienia trenera bądź hotelu, ROPS zastrzega sobie możliwość odwołania rekrutacji. Harmonogramy szkoleń zostaną przesłane osobom zrekrutowanym, po wyłonieniu realizatorów usług trenerskich i hotelarskich.

Zgłoszenia należy dokonać za pośrednictwem elektronicznego formularza zgłoszeniowego w terminie do 7 grudnia 2022 r. Procedura rekrutacyjna nie wymaga przesyłania formularza zgłoszeniowego w formie papierowej do ROPS.

Zakwalifikowanie do udziału obliguje do uczestnictwa w całości zajęć. Warunkiem otrzymania zaświadczenia jest obecność na zajęciach w wymiarze co najmniej 70% godzin szkoleniowych. Na szkoleniu bezpłatnie zapewniamy Państwu usługę dydaktyczną, materiały szkoleniowe, nocleg oraz wyżywienie. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu na zajęcia.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach proszone są również o zapoznanie się z Regulaminem uczestnictwa w różnych formach doskonalenia zawodowego organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego – Dział Przeciwdziałania Uzależnieniom i Przemocy w Rodzinie.

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu 32/ 730 68 91, 731 633 955.

Rekrutacja na szkolenia z obszaru przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2022 rok oraz Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie śląskim na lata 2021-2025.

Adresatami przedsięwzięć są przedstawiciele instytucji zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie:

Zapraszamy do udziału w szkoleniu pn. Problemy uzależnień w WTZ-ach

Fundacja Lokalnej Edukacji „AB” organizuje na zalecenie Województwa Śląskiego – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego szkolenie pn. Problemy uzależnień w WTZ-ach, które jest dofinansowane z budżetu Województwa Śląskiego w ramach realizacji Programu przeciwdziałania uzależnieniom w województwie śląskim na lata 2022-2030.

Szkolenie skierowane jest do Kierowników warsztatów terapii zajęciowej.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Szkolenie trwa trzy dni w terminie 24-26 października 2022 roku. Miejsce szkolenia: Hotel „Pod Figurą” w Podzamczu.

Warunkiem udziału w szkoleniu jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest pod linkiem https://felab.pl/szkolenia

Zapraszamy do udziału w szkoleniu pn. Profilaktyka w terapii

Fundacja Lokalnej Edukacji „AB” organizuje na zalecenie Województwa Śląskiego – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego szkolenie pn. Profilaktyka w terapii, które jest dofinansowane z budżetu Województwa Śląskiego w ramach realizacji Programu przeciwdziałania uzależnieniom w województwie śląskim na lata 2022-2030.

Szkolenie skierowane jest do pracowników merytorycznych zatrudnionych w warsztatach terapii zajęciowej w tym: instruktorów terapii zajęciowej, psychologów, rehabilitantów.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Szkolenie trwa dwa dni i odbywa się w terminie 3-4 listopada 2022 roku. Miejsce szkolenia: Hotel „Pod Figurą” w Podzamczu.

Warunkiem udziału w szkoleniu jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest pod linkiem https://felab.pl/szkolenia

Zapraszamy do udziału w szkoleniu pn. Wczesne rozpoznawanie wśród dzieci i młodzieży zagrożeń związanych z używaniem alkoholu i narkotyków

Stowarzyszenie Trzeźwość Życia z Tychów organizuje na zalecenie Województwa Śląskiego – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego szkolenie pn. Wczesne rozpoznawanie wśród dzieci i młodzieży zagrożeń związanych z używaniem alkoholu i narkotyków, które jest realizowane w ramach Programu przeciwdziałania uzależnieniom w województwie śląskim na lata 2022-2030.

Szkolenie skierowane jest do osób realizujących zadania w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu i narkotyków oraz przemocy w rodzinie.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Szkolenie trwa jeden dzień w następujących terminach do wyboru: 9 listopada 2022r., 15 listopada 2022r. oraz 30 listopada 2022r. Miejsce szkolenia: Tychy, budynek Balbina Centrum przy ulicy Barona 30, pokój 209, sala 2

Warunkiem udziału w szkoleniu jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, w tym wybór jednego z powyższych terminów szkolenia oraz przesłanie jego skanu na adres mailowy: szkolenie2022.profilaktyka@gmail.com, a następnie przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza wraz z oświadczeniem pocztą na adres Stowarzyszenia w Tychach przy ulicy Nałkowskiej 19.

O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Szczegółowych informacji udziela Pani Aleksandra Lasa – koordynator projektu pod numerem telefonu 793 696 699. Więcej informacji można znaleźć również na Facebooku Stowarzyszenia.

W załącznikach znajdują się: formularz zgłoszeniowy, klauzula informacyjna z klauzulą zgody oraz harmonogram szkolenia.

Serdecznie zapraszamy do udziału.

Zapraszamy do udziału w szkoleniu pn. Pierwsza pomoc Psychologiczna osobom doświadczającym przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym

Stowarzyszenie Trzeźwość Życia z Tychów organizuje na zalecenie Województwa Śląskiego – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego szkolenie pn. Pierwsza pomoc Psychologiczna osobom doświadczającym przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym, które jest realizowane w ramach Programu przeciwdziałania uzależnieniom w województwie śląskim na lata 2022-2030.

Szkolenie skierowane jest do osób realizujących zadania w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu i narkotyków oraz przemocy w rodzinie.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Szkolenie trwa jeden dzień w następujących terminach do wyboru: 8 listopada 2022r., 17 listopada 2022r. oraz 22 listopada 2022r. Miejsce szkolenia: Tychy, budynek Balbina Centrum przy ulicy Barona 30, pokój 209, sala 2

Warunkiem udziału w szkoleniu jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, w tym wybór jednego z powyższych terminów szkolenia oraz przesłanie jego skanu na adres mailowy: szkolenie2022.przemoc@gmail.com, a następnie przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza wraz z oświadczeniem pocztą na adres Stowarzyszenia w Tychach przy ulicy Nałkowskiej 19.

O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Szczegółowych informacji udziela Pani Aleksandra Lasa – koordynator projektu pod numerem telefonu 793 696 699. Więcej informacji można znaleźć również na Facebooku Stowarzyszenia.

W załącznikach znajdują się: formularz zgłoszeniowy, klauzula informacyjna z klauzulą zgody oraz harmonogram szkolenia.

Serdecznie zapraszamy do udziału.

Rekrutacja na dodatkowe szkolenie z obszaru przeciwdziałania przemocy w rodzinie – Prawne aspekty przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu pn. Prawne aspekty przeciwdziałania przemocy w rodzinie, które realizowane jest w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2021 rok oraz Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie śląskim na lata 2021-2025.

Adresatami przedsięwzięcia są przedstawiciele instytucji zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie:

 • jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie,
 • organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości,
 • ochrony zdrowia,
 • oświaty,
 • gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, instytucji, kościołów i związków wyznaniowych oraz organizacji pozarządowych działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz na rzecz jej ochrony.

czytaj dalej o: Rekrutacja na dodatkowe szkolenie z obszaru przeciwdziałania przemocy w rodzinie – Prawne aspekty przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Szkolenie pn. „Zapobieganie szkodom powodowanym używaniem środków psychoaktywnych przez kobiety w ciąży, w szczególności piciem alkoholu” – 25-26.10.2021 r.

Fundacja Teatru Grodzkiego z siedzibą w Bielsku-Białej na zlecenie Województwa Śląskiego – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego realizuje szkolenie pn. Zapobieganie szkodom powodowanym używaniem środków psychoaktywnych przez kobiety w ciąży, w szczególności piciem alkoholu w terminie 25-26 października 2021 roku.

Szczegółowe informacje na temat szkolenia wraz z formularzem zgłoszeniowym znajdziecie Państwo na stronie Teatru Grodzkiego: https://cis.bielsko.pl/25-26-10-2021-r-szkolenie-w-szczyrku-pt-zapobieganie-szkodom-powodowanym-uzywaniem-srodkow-psychoaktywnych-przez-kobiety-w-ciazy-w-szczegolnosci-piciem-alkoholu/ .

Badanie potrzeb szkoleniowych członków zespołów interdyscyplinarnych oraz zespołów roboczych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie śląskim (2021)

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego zaprasza ośrodki pomocy społecznej województwa śląskiego do udziału w krótkim badaniu ankietowym dotyczącym potrzeb szkoleniowych członków zespołów interdyscyplinarnych oraz grup roboczych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie za pośrednictwem ankiety elektronicznej.

Ośrodek przygotowuje diagnozę w tym obszarze, która stanowi realizację zapisów Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie śląskim na lata 2021-2025, co równocześnie jest zgodne z wytycznymi Krajowego Programu Przeciwdziałania przemocy w rodzinie na 2021 rok.

Na Państwa odpowiedzi czekamy do dnia 3 listopada 2021 roku.

Rekrutacja na wyjazdowe szkolenia z obszaru przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2021 rok oraz Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie śląskim na lata 2021-2025. czytaj dalej o: Rekrutacja na wyjazdowe szkolenia z obszaru przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Rekrutacja na szkolenia z obszaru przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Realizując założenia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Województwie Śląskim na lata 2014-2020 oraz Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014–2020 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego planuje organizację szkoleń z obszaru przeciwdziałania przemocy w rodzinie. czytaj dalej o: Rekrutacja na szkolenia z obszaru przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu pn. Leczenie i rehabilitacja osób uzależnionych od narkotyków.

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu stacjonarnym pn. „Leczenie i rehabilitacja osób uzależnionych od narkotyków” organizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Szkolenie dedykowane jest osobom realizującym zadania w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień. Nabór zgłoszeń prowadzony jest za pośrednictwem elektronicznego formularza do dnia 24 września 2020 roku do godziny 15.00. czytaj dalej o: Zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu pn. Leczenie i rehabilitacja osób uzależnionych od narkotyków.

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu pn. Alkoholizm – problem współuzależnienia

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu stacjonarnym pn. „Alkoholizm – problem współuzależnienia” organizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Szkolenie dedykowane jest osobom realizującym zadania w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień. Nabór zgłoszeń prowadzony jest za pośrednictwem elektronicznego formularza do dnia 16 września 2020 roku do godziny 15.00.

czytaj dalej o: Zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu pn. Alkoholizm – problem współuzależnienia

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu pn. Problem używania substancji psychoaktywnych przez adolescenta.

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu wyjazdowym pn. „Problem używania substancji psychoaktywnych przez adolescenta organizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Szkolenie dedykowane jest osobom realizującym zadania w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień. Nabór zgłoszeń prowadzony jest za pośrednictwem elektronicznego formularza do dnia 4 września 2020 roku do godziny 15.00.

 • Miejsce realizacji: Hotel Zawiercie, ul. Wierzbowa 6, Zawiercie.
 • Terminy realizacji: 10-11 września 2020 roku
 • Rozpoczęcie: godz. 10.00
 • Trener: Tomasz Kobylański, Marcin Mołóń
 • Szczegółowe informacje-(26KB, docx)

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach proszone są o zapoznanie się z Regulaminem uczestnictwa w różnych formach doskonalenia zawodowego organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego – Dział ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom i Przemocy w Rodzinie oraz
o wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego i oświadczeń uczestnika, znajdujących się poniżej, zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji.

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerami telefonów 32/730 68 93

 1. Formularz zgłoszenia uczestnika
 2. Regulamin uczestnictwa
 3. Harmonogram szkolenia (42KB, docx)

Rekrutacja wstrzymana – szkolenie pn. „Leczenie i rehabilitacja osób uzależnionych od narkotyków”

UWAGA:

Ze względu na utrzymującą się wysoką liczbę zakażeń wirusem SARS-CoV-2 na terenie województwa śląskiego i w kraju szkolenie pn. ”Leczenie i rehabilitacja osób uzależnionych od narkotyków” nie odbędzie się w terminie 6-7 lipca 2020 roku.

Informacja o nowym terminie szkolenia zostanie opublikowana, jak tylko zostanie on uzgodniony.

W związku z powyższym, rekrutacja na szkolenie zostaje wstrzymana do odwołania.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniu pn. „Leczenie i rehabilitacja osób uzależnionych od narkotyków”. Adresatami przedsięwzięcia są kadry pracujące z osobami uzależnionymi od narkotyków oraz ich rodzinami, w tym m. in. przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, pracownicy punktów konsultacyjnych, służby więziennej, członkowie gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, terapeuci, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz przedstawiciele służby zdrowia. czytaj dalej o: Rekrutacja wstrzymana – szkolenie pn. „Leczenie i rehabilitacja osób uzależnionych od narkotyków”

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu pn. Problem używania substancji psychoaktywnych przez adolescenta.

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu wyjazdowym pn. „Problem używania substancji psychoaktywnych przez adolescenta” organizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Szkolenie dedykowane jest osobom realizującym zadania w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień. Nabór zgłoszeń prowadzony jest za pośrednictwem elektronicznego formularza do dnia 3 kwietnia 2020 roku do godziny 15.00. czytaj dalej o: Zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu pn. Problem używania substancji psychoaktywnych przez adolescenta.

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu pn. Motywowanie do zmiany osobę uzależnioną i jej rodzinę.

W związku z rosnącym zagrożeniem epidemią wirusa SARS-CoV-2 szkolenie pn. „Motywowanie do zmiany osobę uzależnioną i jej rodzinę” odbędzie się w późniejszym terminie (po 15 kwietnia 2020 roku). O dalszych decyzjach będziemy informowali Państwa na bieżąco.

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu pn. „Motywowanie do zmiany osobę uzależnioną i jej rodzinę” organizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Szkolenie dedykowane jest osobom realizującym zadania w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom, w tym w szczególności pracownikom jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, pracownikom punktów konsultacyjnych, służbie więziennej, gminnym komisjom rozwiązywania problemów alkoholowych, psychologom i terapeutom, przedstawicielom organizacji pozarządowych. Nabór zgłoszeń prowadzony jest za pośrednictwem elektronicznego formularza do dnia 13 marca 2020 roku do godziny 1500. czytaj dalej o: Zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu pn. Motywowanie do zmiany osobę uzależnioną i jej rodzinę.

Bezpłatne szkolenie pn. Realizacja procedury Niebieskie Karty ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji dziecka doświadczającego przemocy w rodzinie

Serdecznie zapraszamy do udziału w ostatnim w 2019 roku szkoleniu z obszaru przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

Szkolenie pn. Realizacja procedury Niebieskie Karty ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji dziecka doświadczającego przemocy w rodzinie

Terminy realizacji dla 3 grup:

 • 1 grupa – 9-11 grudnia 2019 roku
 • 2 grupa – 16-18 grudnia 2019 roku
 • 3 grupa – 16-18 grudnia 2019 roku

czytaj dalej o: Bezpłatne szkolenie pn. Realizacja procedury Niebieskie Karty ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji dziecka doświadczającego przemocy w rodzinie

Bezpłatne szkolenia dla członków zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz grup roboczych

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego zaprasza członków zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz grup roboczych z terenu województwa śląskiego na szkolenia dotyczące realizacji procedury Niebieskie Karty. Nabór zgłoszeń prowadzony jest za pośrednictwem elektronicznego formularza do dnia 20 listopada 2019 roku. czytaj dalej o: Bezpłatne szkolenia dla członków zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz grup roboczych

Zapraszamy do udziału w szkoleniu pn. Praca z osobą stosującą przemoc w rodzinie

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego zaprasza osoby realizujące zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie do udziału w szkoleniu pn. Praca z osobą stosującą przemoc w rodzinie. Nabór zgłoszeń prowadzony jest za pośrednictwem elektronicznego formularza do dnia 6 listopada 2019 roku.

czytaj dalej o: Zapraszamy do udziału w szkoleniu pn. Praca z osobą stosującą przemoc w rodzinie

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu pn. Dialog motywujący w pracy z osobą uzależnioną.

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu pn. „Dialog motywujący w pracy z osobą uzależnioną” organizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Szkolenie dedykowane jest osobom realizującym zadania w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w szkołach. Nabór zgłoszeń prowadzony jest za pośrednictwem elektronicznego formularza do dnia 8 listopada 2019 roku do godziny 1200.

Miejsce realizacji: Hotel Zawiercie, ul. Wierzbowa 6, Zawiercie

Terminy realizacji:

I moduł: 20-21.11.2019 r.

Rozpoczęcie: godz. 9.00

Trenerzy: Eliza Krzak, Ewa Lipka, Renata Syguda

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach proszone są o zapoznanie się z Regulaminem uczestnictwa w różnych formach doskonalenia zawodowego organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego – Dział ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom i Przemocy w Rodzinie oraz o wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego i oświadczeń uczestnika, znajdujących się poniżej, zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji.

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerami telefonów 32/730 68 62 lub 692 005 708.

 1. Formularz zgłoszenia uczestnika
 2. Regulamin uczestnictwa

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu pn. Profilaktyka uzależnień w aspekcie oddziaływania na osoby dorosłe.

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu pn. „Profilaktyka uzależnień w aspekcie oddziaływania na osoby dorosłe” organizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Szkolenie dedykowane jest osobom realizującym zadania w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień. Nabór zgłoszeń prowadzony jest za pośrednictwem elektronicznego formularza do dnia
6 listopada 2019 roku do godziny 1200.

Miejsce realizacji: Hotel Zawiercie, ul. Wierzbowa 6, Zawiercie

Terminy realizacji: 18-19.11.2019 r.

Rozpoczęcie: godz. 10.00

Trener: Monika Wróbel

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach proszone są o zapoznanie się z Regulaminem uczestnictwa w różnych formach doskonalenia zawodowego organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego – Dział ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom i Przemocy w Rodzinie oraz o wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego i oświadczeń uczestnika, znajdujących się poniżej, zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji.

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerami telefonów 32/730 68 62 lub 692 005 708.

 1. Formularz zgłoszenia uczestnika
 2. Regulamin uczestnictwa

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu pn. Pomoc osobie uzależnionej od alkoholu i jej rodzinie.

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu pn. „Pomoc osobie uzależnionej od alkoholu i jej rodzinie” organizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Szkolenie dedykowane jest osobom realizującym zadania w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień. Nabór zgłoszeń prowadzony jest za pośrednictwem elektronicznego formularza do dnia
6 listopada 2019 roku do godziny 1200.

Miejsce realizacji: Hotel Zawiercie, ul. Wierzbowa 6, Zawiercie

Terminy realizacji: 18-19.11.2019 r.

Rozpoczęcie: godz. 10.00

Trener: Jarosław Bugaj

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach proszone są o zapoznanie się z Regulaminem uczestnictwa w różnych formach doskonalenia zawodowego organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego – Dział ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom i Przemocy w Rodzinie oraz o wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego i oświadczeń uczestnika, znajdujących się poniżej, zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji.

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerami telefonów 32/730 68 62 lub 692 005 708.

 1. Formularz zgłoszenia uczestnika
 2. Regulamin uczestnictwa

Bezpłatne szkolenia dla pracowników realizujących zadania w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego zaprasza osoby realizujące zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie do udziału w szkoleniach z tego obszaru. Nabór zgłoszeń prowadzony jest za pośrednictwem elektronicznego formularza do dnia 29 października 2019 roku. czytaj dalej o: Bezpłatne szkolenia dla pracowników realizujących zadania w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie pn. Budowanie skutecznych strategii oddziaływań profilaktycznych wobec dzieci i młodzieży w szkole.

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu pn. „Budowanie skutecznych strategii oddziaływań profilaktycznych wobec dzieci i młodzieży w szkole” organizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Szkolenie dedykowane jest osobom realizującym zadania w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w szkołach. Nabór zgłoszeń prowadzony jest za pośrednictwem elektronicznego formularza do dnia 29 października 2019 roku do godziny 1200.

Miejsce realizacji: Park Przemysłowo-Technologiczny Ekoenergia ul. Żeliwna 38, Katowice.

Terminy realizacji:

I moduł: 20.11.2019 r. – sala C,    

                21.11.2019 r. –   sala A

II moduł: 27 – 28.11.2019 r. – sala nr 2

Rozpoczęcie: godz. 9.00

Trener: Dorota Czerkies

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach proszone są o zapoznanie się z Regulaminem uczestnictwa w różnych formach doskonalenia zawodowego organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego – Dział ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom i Przemocy w Rodzinie oraz o wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego i oświadczeń uczestnika, znajdujących się poniżej, zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji.

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerami telefonów 32/730 68 62 lub 692 005 708.

 

Załączniki (w tym zdjęcia):

 1. Formularz zgłoszenia uczestnika
 2. Regulamin uczestnictwa

Szkolenie nt. Oferta konkursowa i sprawozdanie z realizacji zadania z obszaru profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień, w tym przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniu pt. Oferta konkursowa i sprawozdanie z realizacji zadania z obszaru profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień, w tym przeciwdziałania przemocy w rodzinie, organizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.
Celem szkolenia jest wsparcie podmiotów realizujących zadania dofinansowane z budżetu Województwa Śląskiego oraz możliwość wymiany doświadczeń w zakresie projektowania, realizacji i rozliczania tych zadań.

Szkolenie prowadzone przez pracowników Działu organizującego konkursy w tym obszarze dedykowane jest osobom, które opracowują oferty konkursowe oraz przygotowują sprawozdania z realizacji umów zawartych w ramach konkursów ofert na zadania określone programami wojewódzkimi.

Program szkolenia:

1. Oferta konkursowa:

 • opracowanie oferty – omówienie na co zwrócić uwagę składając ofertę konkursową,
 • rutyna i najczęściej popełniane błędy.

2. Umowa – zawieranie i realizacja.
3. Sprawozdanie z realizacji zadania:

 • przygotowanie sprawozdania,
 • jak poprawnie rozliczyć finansowo i merytorycznie dofinansowane zadanie.

Szkolenie odbędzie się w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach przy ul. Modelarskiej 10, w sali szkoleniowej nr 119 na I piętrze w dniu 19 listopada 2019 roku. W przypadku większej liczby zainteresowanych możliwe jest zorganizowanie dodatkowej grupy szkoleniowej w późniejszym terminie. Zajęcia rozpoczynają się o godz. 9.30 (potrwają ok. 4 godziny dydaktyczne).

Podczas szkolenia zapewniamy Państwu bezpłatną usługę dydaktyczną, organizator nie pokrywa kosztów dojazdu na zajęcia.

Nabór zgłoszeń prowadzony jest za pośrednictwem elektronicznego formularza do dnia 8 listopada 2019 roku. Informacja o wynikach naboru zostanie przesłana drogą elektroniczną.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o zapoznanie się z Regulaminem uczestnictwa w różnych formach doskonalenia zawodowego organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego – Dział ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom i Przemocy w Rodzinie oraz o wypełnienie i wysłanie elektronicznego formularza zgłoszeniowego i oświadczeń uczestnika, znajdujących się poniżej, zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji.

Dodatkowe informacje można uzyskać w ROPS, w Dziale ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom i Przemocy w Rodzinie pod tel.: 32/ 730 68 91 lub 93; e-mail: opa@rops-katowice.pl