Kategoria: Aktualności

Małe granty z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2022

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego informuje, iż Zarząd Województwa Śląskiego zabezpieczył środki finansowe w celu dofinansowania w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tzw. małych grantów) inicjatyw w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie na rzecz mieszkańców województwa śląskiego realizowanych przez organizacje pozarządowe.

Obszary priorytetowe oferowanego wsparcia:

 • Priorytet I. Wsparcie osób doświadczających przemocy w rodzinie.
 • Priorytet II. Realizacja oddziaływań wobec osób stosujących przemoc w rodzinie.
 • Priorytet III. Organizowanie przedsięwzięć profilaktyczno-edukacyjnych (kampanii) mających na celu podniesienie poziomu wiedzy oraz kształtowanie postaw społecznych wolnych od przemocy.

Przejdź do pełnej informacji.

Konsultacje społeczne projektu Programu przeciwdziałania uzależnieniom w województwie śląskim na lata 2022-2030

Zgodnie z zapisami art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 1119 ze zm.) oraz art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 2050 ze zm.), w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego przygotowano projekt Programu przeciwdziałania uzależnieniom w województwie śląskim na lata 2022 – 2030.

Projekt Programu stanowi realizację Strategii Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2020-2030 i uwzględnia rekomendacje zawarte w Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2030” oraz Narodowym Programie Zdrowia.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z projektem dokumentu i przekazanie ewentualnych uwag
i propozycji do dnia 14 kwietnia 2022 roku za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: mgrzadziel@rops-katowice.pl lub pisemnie w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, przy ul. Modelarskiej 10 w Katowicach w godzinach pracy Urzędu tj. 7.30 – 15.30, pok. 112, 114 (I piętro) – liczy się data wpływu.

Wyniki internetowego badania dotyczącego zażywania substancji psychoaktywnych

Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii przeanalizowało ponad 48 tysięcy ankiet wypełnionych przez respondentów z 21 państwa Unii Europejskiej dotyczących zażywania substancji psychoaktywnych. Jak wynika z przeprowadzonych badań zmienił się trend używania substancji psychoaktywnych. Szczegóły badań zamieszczono w artykule do którego link podajemy poniżej. Zachęcamy do lektury.
Link do artykułu znajduje się poniżej.

Informacja w sprawie obowiązku złożenia przez gminy sprawozdania z Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2021

Ustawa o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 2469), w tym m.in.: ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, która obowiązuje od dnia 1 stycznia 2022 roku uchyliła podstawę prawną do opracowania i wysłania ankiety sprawozdawczej z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2021. Zgodnie z art. 22 ust 2. ww. ustawy pierwszy raport i informację z realizacji programu sporządza się za rok 2022.

Telefon zaufania dla osób z Ukrainy

Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom uruchomiło telefon zaufania pod numerami: 800 11 08 11 (bezpłatny) oraz 22 290 7000 (płaty wg taryfy operatora) dla osób z Ukrainy. Dyżury pełnione są codziennie w godzinach 16.00 – 21.00 przez osoby rozmawiające po ukraińsku i po rosyjsku. Zachęcamy do rozpowszechniania ww. numerów, które mogą być przydatne dla uchodźców z Ukrainy.

Uzależnienia behawioralne – serwis tematyczny

Ustawa o  zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 2469), w tym m.in.: ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, która obowiązuje od dnia 1 stycznia 2022 roku m. in. wprowadziła możliwość wdrożenia do gminnych i wojewódzkich programów przeciwdziałania uzależnieniom elementów zapobiegania uzależnieniom behawioralnym. W związku z powyższym zachęcamy wszystkich do odwiedzenia serwisu poświęconego tematyce uzależnień behawioralnych.

Link do serwisu: https://www.uzaleznieniabehawioralne.pl/

Profilaktyka uzależnień

Profilaktyka jest istotnym elementem zapobiegającym uzależnieniom, a jej zakres w obecnym świecie jest coraz bardziej rozszerzany. Zachęcamy do zapoznania się z artykułem poniżej. Opisano w nim m. in. koncepcję czynników chroniących i czynników ryzyka, poziomy profilaktyki, standardy oddziaływań profilaktycznych, strategie w profilaktyce uzależnień oraz programy rekomendowane. Lektura artykułu pozwoli na rozszerzenie oraz usystematyzowanie posiadanej wiedzy, która znajdzie zastosowanie w życiu codziennym.

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem 21-27.02.2022

Wzorem lat ubiegłych Ministerstwo Sprawiedliwości i Prokuratura Krajowa organizują Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem (21 – 27 luty 2022 roku). Celem inicjatywy jest zwrócenie uwagi na potrzeby i prawa osób poszkodowanych.

Dyżury pełnią pracownicy (m. in. asystenci sędziów, referendarze, adwokaci, radcowie prawni, kuratorzy sądowi) instytucji podlegających Ministerstwu Sprawiedliwości, m. in. sądów rejonowych. Informacje na temat terminów i godzin oferowanego poradnictwa można uzyskać na stronach internetowych podmiotów biorących udział w obchodach Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem oraz poprzez kontakt z placówkami działającymi w ramach ogólnopolskiej Sieci Pomocy Osobom Pokrzywdzonym.

Transdermalny system monitorowania stężenia alkoholu we krwi (TMSA)

W Instytucie Badawczo-Rozwojowym Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie przygotowano ekspertyzę dotyczącą możliwości adaptacji do polskich uwarunkowań prawno-społecznych systemu transdermalnego monitorowania stężenia alkoholu (TMSA).

Opracowanie zawiera szczegółową analizę dotyczącą TMSA (w tym urządzeń pomiarowych) opartego na wzorcach stosowanych w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Ekspertyza obejmuje też rekomendacje projektu pilotażowego do przeprowadzenia w środowisku penitencjarnym i otwartym w Polsce. Ma on na celu uzyskanie odpowiedzi czy monitorowanie stężenia alkoholu we krwi przy pomocy urządzeń elektronicznych (czujników) jest zasadne i korzystne oraz możliwe do stosowania w naszym kraju.

System opiera się – jak możemy przeczytać w ekspertyzie – na fakcie iż ok. 1% spożytego alkoholu jest wydalane z potem, a stężenie alkoholu w pocie jest proporcjonalne do stężenia alkoholu we krwi.

Szczegółowe informacje na ten temat oraz pełny opis raportu i materiały źródłowe można znaleźć poniżej:

Formularz PARPA – G1 dotyczący sprawozdania gmin jest już dostępny

Sprawozdanie PARPA-G1 – Działalność samorządów lokalnych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2021 r.  ma charakter obowiązkowy. Stosowny formularz został udostępniony na stronie internetowej Systemu Statystyki w Ochronie Zdrowia i może być wypełniany wyłącznie w wersji elektronicznej.

Obowiązek złożenia sprawozdania wynika z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 września 2020 r. w sprawie Programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2021 (Dz. U. z 2020 r. poz. 2062 ze zm.). Sprawozdanie PARPA-G1 należy wypełnić najpóźniej do 15 kwietnia br.

Więcej informacji wraz z wersją sprawozdania w pdf można znaleźć na poniższej stronie

Przyjęcie Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie śląskim na lata 2021-2025

W dniu 15 czerwca br. uchwałą nr 1431/241/VI/2021 Zarząd Województwa Śląskiego przyjął Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie śląskim na lata 2021-2025.

Dokument ten stanowi kontynuację i uzupełnienie zadań podejmowanych przez Samorząd Województwa Śląskiego w latach poprzednich. Celem głównym Programu jest Wzmocnienie oddziaływań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie śląskim. Cele operacyjne i zadania umożliwiają realizację różnorakich oddziaływań profilaktycznych, edukacyjnych, pomocowych oraz wspierających. Zakłada się, że interdyscyplinarny charakter zaproponowanych oddziaływań, przyczyni się do zmniejszenia rozmiarów i skutków przemocy w rodzinie w województwie śląskim.

Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie śląskim na lata 2021-2025 został przygotowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego przy współpracy z Zespołem Ekspertów działających w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Ponadto, projekt został poddany konsultacjom z przedstawicielami powiatów i gmin na prawach powiatu z terenu województwa śląskiego oraz udostępniony do konsultacji społecznych m.in. Radzie Działalności Pożytku Publicznego Województwa Śląskiego oraz szerokiemu gronu odbiorców za pośrednictwem strony internetowej (www.rops-katowice.pl).

 1. Uchwała Zarządu Województwa Śląskiego nr 1431/241/VI/2021 z dnia 15 czerwca 2021 roku
 2. Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie śląskim na lata 2021-2025

Nowelizacja ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw

Z dniem 1 stycznia 2022 roku weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 2469), w tym m.in.: ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Na podstawie art. 21 tejże ustawy, samorządy wojewódzkie i gminne zobowiązane zostały do przyjęcia do dnia 31 marca 2022 roku nowych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii odpowiednio na podstawie art. 4 ust. 1 i art. 41 ust. 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w brzmieniu nadanym przedmiotową ustawą, pozostawiając dotychczasowe zasady ich finansowania.

Zachęcamy wszystkie osoby odpowiedzialne za realizację zadań w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii do zapoznania się z nowymi przepisami.

Seminarium dla koordynatorów programów „ARS, czyli jak dbać o miłość?” i „Smak życia czyli debata o dopalaczach”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego wraz z Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Katowicach zapraszają koordynatorów i realizatorów programów profilaktycznych „ARS, czyli jak dbać o miłość?” i „Smak życia czyli debata
o dopalaczach” na seminarium, które poprowadzi ich autor – dr hab. Krzysztof Wojcieszek. Spotkanie odbędzie się w dniu 6 grudnia br. o godzinie 10.00 w formie zdalnej, przy zastosowaniu platformy Zoom.

Osoby zainteresowane udziałem w Seminarium proszone są o wysłanie wiadomości e-mail na adres: jgajda@rops-katowice.pl zawierającej:

 • imię i nazwisko osoby zgłaszającej się
 • nazwę instytucji delegującej pracownika
 • adres e-mail
  Zgłoszenia przyjmowane są do piątku (03.12.2021 r.), do godziny 11.00.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 32/ 730 68 91 lub 731 633 955.

Regionalna kampania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie pn. „Bezpieczna Więź to Wielka Moc”

Bezpieczeństwo to stan psychiczny, w którym jednostka ma poczucie pewności i oparcie w drugiej osobie. Poczucie bezpieczeństwa ma ogromny wpływ na rozwój dziecka, potrzeba bezpieczeństwa jest jedną z najważniejszych dla każdego człowieka, szczególnie małego, który dopiero się rozwija i uczy się funkcjonować w otaczającym świecie.

Stowarzyszenie Moc Wsparcia z siedzibą w Sosnowcu wraz z Województwem Śląskim – Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej Województwa Śląskiego i Partnerem Miastem Sosnowiec przystąpili do realizacji regionalnej kampanii pn. „Bezpieczna Więź to Wielka Moc”, promującej bezpieczne metody wychowawcze. czytaj dalej o: Regionalna kampania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie pn. „Bezpieczna Więź to Wielka Moc”

Rekrutacja na dodatkowe szkolenie z obszaru przeciwdziałania przemocy w rodzinie – Prawne aspekty przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu pn. Prawne aspekty przeciwdziałania przemocy w rodzinie, które realizowane jest w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2021 rok oraz Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie śląskim na lata 2021-2025.

Adresatami przedsięwzięcia są przedstawiciele instytucji zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie:

 • jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie,
 • organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości,
 • ochrony zdrowia,
 • oświaty,
 • gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, instytucji, kościołów i związków wyznaniowych oraz organizacji pozarządowych działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz na rzecz jej ochrony.

czytaj dalej o: Rekrutacja na dodatkowe szkolenie z obszaru przeciwdziałania przemocy w rodzinie – Prawne aspekty przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W pandemii rośnie liczba prób samobójczych

W ślad za sugestiami ekspertów autorzy artykułu zamieszczonego poniżej informują, że pandemia będzie miała przełożenie na stan psychiczny dorosłych i dzieci. Jak wynika z danych Policji od stycznia do września 2021 roku było ogółem 10 289 prób samobójczych (udanych i nieudanych). Przed rokiem w tym samym czasie było ich 9 126, a w 2019 r. – 9 045. Najbardziej niepokoi to, że z nową rzeczywistością nie radzą sobie nieletni. Teraz niemal co 10 próbę samobójczą podejmuje nastolatek, wcześniej ten odsetek wahał się między 6 a 7 proc.

Uzależnienie rodziców a opieka nad dzieckiem

Zgodnie z treścią artykułu zamieszczonego poniżej, każdy z rodziców jest uprawniony i zobowiązany do wykonywania władzy rodzicielskiej, chyba że, została mu ona odebrana albo ograniczona. Decyzję w tym zakresie każdorazowo podejmuje sąd. Uzależnienie rodziców lub jednego z rodziców od substancji psychotropowych lub środków odurzających bez wątpienia może wpłynąć na rozstrzygnięcie sądu w zakresie władzy rodzicielskiej, ale należy pamiętać, że konkretna decyzja będzie uwarunkowana okolicznościami sprawy i zebranym materiałem dowodowym. Najczęstszym sposobem uzyskania szczegółowej wiedzy o relacjach panujących w rodzinie, jak i określenia predyspozycji i kompetencji członków rodziny do zajmowania się dziećmi jest skierowanie do opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów. Ich zadaniem jest sporządzanie, na zlecenie sądu lub prokuratora, opinii w sprawach rodzinnych i opiekuńczych oraz w sprawach nieletnich, na podstawie przeprowadzonych badań psychologicznych, pedagogicznych lub lekarskich. Zespoły na zlecenie sądu prowadzą także mediacje, przeprowadzają wywiady środowiskowe w sprawach nieletnich oraz prowadzą poradnictwo specjalistyczne dla małoletnich, nieletnich i ich rodzin.

Informacja na temat kampanii „Prowadzę jestem trzeźwy – dołącz do mnie”

W dniu 28 października 2021 roku odbyła się konferencja prasowa inaugurująca kampanię „Prowadzę jestem trzeźwy – dołącz do mnie”. Kampania jest prowadzona przez Fundację Trzeźwość im. Krzysztofa Gmyrka we współpracy z Województwem Śląskim oraz Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

Kampania jest prowadzona przez Fundację Trzeźwość im. Krzysztofa Gmyrka we współpracy z Województwem Śląskim oraz Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Jej celem jest zwrócenie uwagi wszystkich uczestników ruchu drogowego na niebezpieczeństwo prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu i innych środków psychoaktywnych. Ambasadorem tegorocznej odsłony akcji został ponownie Kajetan Kajetanowicz – rajdowy Wicemistrz Świata WRC2 2019 i trzykrotny rajdowy Mistrz Europy.

Kampania obejmie outdoor (ekspozycje na tyłach autobusów, na tablicach billboardowych), social media (Facebook, Instagram i Youtube), internet oraz spoty w stacjach radiowych.

Realizacja kampanii społecznej Prowadzę jestem trzeźwy – dołącz do mnie została dofinansowana z budżetu Województwa Śląskiego w ramach realizacji Programu przeciwdziałania uzależnieniom w województwie śląskim na lata 2021-2030 będącego integralną częścią Strategii Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2020-2030.

Małe granty z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2021

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego informuje, iż Zarząd Województwa Śląskiego zabezpieczył środki finansowe w celu dofinansowania w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.) – dalej: „Ustawa” inicjatyw w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie na rzecz mieszkańców województwa śląskiego realizowanych przez organizacje pozarządowe.

Obszary priorytetowe oferowanego wsparcia:

 • Priorytet I. Wsparcie osób doświadczających przemocy w rodzinie.
 • Priorytet II. Realizacja oddziaływań wobec osób stosujących przemoc w rodzinie.
 • Priorytet III. Organizowanie przedsięwzięć profilaktyczno-edukacyjnych mających na celu podniesienie poziomu wiedzy oraz kształtowanie postaw społecznych wolnych od przemocy.

Przedsięwzięcie realizuje założenia Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie śląskim na lata 2021-2025 w zakresie celu operacyjnego nr 1: Edukacja publiczna oraz wspieranie oddziaływań profilaktycznych na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz celu operacyjnego nr 2: Wspieranie lokalnych systemów przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Więcej informacji można uzyskać: tutaj (link https://rops-katowice.pl/male-granty-z-zakresu-przeciwdzialania-przemocy-w-rodzinie-2021/)

Szkolenie pn. „Zapobieganie szkodom powodowanym używaniem środków psychoaktywnych przez kobiety w ciąży, w szczególności piciem alkoholu” – 25-26.10.2021 r.

Fundacja Teatru Grodzkiego z siedzibą w Bielsku-Białej na zlecenie Województwa Śląskiego – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego realizuje szkolenie pn. Zapobieganie szkodom powodowanym używaniem środków psychoaktywnych przez kobiety w ciąży, w szczególności piciem alkoholu w terminie 25-26 października 2021 roku.

Szczegółowe informacje na temat szkolenia wraz z formularzem zgłoszeniowym znajdziecie Państwo na stronie Teatru Grodzkiego: https://cis.bielsko.pl/25-26-10-2021-r-szkolenie-w-szczyrku-pt-zapobieganie-szkodom-powodowanym-uzywaniem-srodkow-psychoaktywnych-przez-kobiety-w-ciazy-w-szczegolnosci-piciem-alkoholu/ .

Szkolenie pn. „Wczesne rozpoznawanie zagrożeń związanych z używaniem alkoholu i narkotyków” – 11-12.10.2021 r.

Fundacja Teatru Grodzkiego z siedzibą w Bielsku-Białej na zlecenie Województwa Śląskiego – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego realizuje szkolenie pn. Wczesne rozpoznawanie zagrożeń związanych z używaniem alkoholu i narkotyków w terminie 11-12 października 2021 roku.

Szczegółowe informacje na temat szkolenia wraz z formularzem zgłoszeniowym znajdziecie Państwo na stronie Teatru Grodzkiego: https://cis.bielsko.pl/5195-2/

2 października – Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy

2 października na całym świecie  obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy (International Day of Non Violence zainicjowany przez ONZ). Dzień ten nie przypadkowo wiąże się z rocznicą urodzin Mahatmy Gandhiego (żył w latach 1869-1948), który był propagatorem życia bez przemocy i przywódcą pokojowego ruchu niepodległościowego w Indiach.

W tym dniu, w środkach społecznego przekazu pojawiają się liczne refleksje na temat pokojowego współistnienia państw i narodów, co w obecnych czasach ciągle stanowi poważne  wyzwanie, mimo złych doświadczeń związanych z I i II wojną światową, niedawnych konfliktów na Bałkanach, trwających w Afryce i  Azji, czy istniejącego na całym świecie procederu niewolnictwa oraz okazywania pogardy i nienawiści. Świat mediów przesycony jest obrazami  przemocy. Wobec tego nie możemy przejść obojętnie…

Warto przeczytać :

Marzenie nadal inspiruje. Walka bez przemocy w XXI wieku (artykuł ukazał się 30.01.2018 roku na portalu www.wiez.pl)

Załączniki:

 1. Marzenie nadal inspiruje. Walka bez przemocy w XXI wieku – Więź (wiez.pl)
 2. International Day of Non-Violence | United Nations

Badanie potrzeb szkoleniowych członków zespołów interdyscyplinarnych oraz zespołów roboczych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie śląskim (2021)

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego zaprasza ośrodki pomocy społecznej województwa śląskiego do udziału w krótkim badaniu ankietowym dotyczącym potrzeb szkoleniowych członków zespołów interdyscyplinarnych oraz grup roboczych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie za pośrednictwem ankiety elektronicznej.

Ośrodek przygotowuje diagnozę w tym obszarze, która stanowi realizację zapisów Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie śląskim na lata 2021-2025, co równocześnie jest zgodne z wytycznymi Krajowego Programu Przeciwdziałania przemocy w rodzinie na 2021 rok.

Na Państwa odpowiedzi czekamy do dnia 3 listopada 2021 roku.

XV Śląskie Forum Abstynenckie – Dąbrowa Górnicza 2021 na temat Uzależnienie od alkoholu w okresie pandemii

W dniu 2 października 2021 roku w Domu Kultury w Dąbrowie Górniczej – Ząbkowicach przy ulicy Chemicznej 2 odbędzie się XV Śląskie Forum Abstynenckie na temat Uzależnienie od alkoholu w okresie pandemii.

Inicjatorem przedsięwzięcia jest Regionalny Związek Stowarzyszeń Abstynenckich Województwa Śląskiego w Katowicach we współpracy z Województwem Śląskim – Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, Miastem Dąbrowa Górnicza oraz stowarzyszeniami abstynenckimi zrzeszonymi w Regionalnym Związku.

Celem przedsięwzięcia jest edukacja publiczna w zakresie przeciwdziałania zjawisku dysfunkcji społecznej jakim jest alkoholizm oraz prezentacja roli profilaktyki i promocji zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży, a także dyskusja nad doświadczaniem przez dzieci i młodzież problemów alkoholowych w sytuacji ograniczenia możliwości uczestnictwa w życiu społecznym, związanego z wystąpieniem w kraju pandemii wirusa SARS CoV-2.

Podczas konferencji przewidziano wystąpienia prezentujące m. in. obraz rodziny, w tym w szczególności sytuację dzieci i młodzieży doświadczającej problemów alkoholowych w okresie pandemii oraz wystąpienia omawiające możliwości uzyskania wsparcia i pomocy. Spotkanie umożliwi również prezentację ofert 32 organizacji abstynenckich świadczących pomoc osobom uzależnionym oraz ich rodzinom na terenie województwa śląskiego.

Rozstrzygnięcie Konkursu ofert na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom w województwie śląskim w 2021 roku – profilaktyka uzależnień i edukacja publiczna.

Uchwałą nr 2140/275/VI/2021 z dnia 29 września 2021 roku, Zarząd Województwa Śląskiego rozstrzygnął Konkurs ofert na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom w województwie śląskim w 2021 rok – profilaktyka uzależnień i edukacja publiczna.

Podmioty dofinansowane uprzejmie prosimy o przygotowanie i przesłanie na adres e-mail: opa@rops-katowice.pl zaktualizowanego załącznika do umowy, zawierającego harmonogram i kosztorys zadania. Jednocześnie, na ten sam adres prosimy przesłać wypełniony formularz informacyjny, w celu sporządzenia umowy.

Zaktualizowany harmonogram wraz z kosztorysem realizacji zadania (załącznik do umowy) należy przesłać do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego (z zachowaniem właściwych proporcji wysokości kosztów realizacji zadania, finansowanych z przekazanych środków finansowych oraz ze środków pochodzących z wkładu własnego). Aktualizacja dokumentu winna uwzględniać zawarte w rozstrzygnięciu i/lub zawiadomieniu o przyznaniu dotacji wskazania dotyczące możliwości sfinansowania poszczególnych działań.

Dodatkowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego pocztą elektroniczną pod wyżej wskazany adres lub telefonicznie pod numerem 32 730 68 93 (91).

Dokumenty do pobrania (załączniki 430KB .ZIP):

 • Wykaz ofert finansowanych z budżetu Województwa Śląskiego
 • Wykaz ofert niespełniających wymogów formalnych
 • Wzór harmonogramu i kosztorysu
 • Wzór sprawozdania z realizacji zadania
 • Wzór opisu faktur/rachunków
 • Formularz informacyjny

Rekrutacja na wyjazdowe szkolenia z obszaru przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2021 rok oraz Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie śląskim na lata 2021-2025. czytaj dalej o: Rekrutacja na wyjazdowe szkolenia z obszaru przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Rozstrzygnięcie konkursu ofert dla gmin i powiatów województwa śląskiego pn.: Wspieranie lokalnych systemów profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym w województwie śląskim w 2021 roku

Sejmik Województwa Śląskiego podjął uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom i powiatom województwa śląskiego w ramach konkursu ofert dla gmin i powiatów województwa śląskiego pn.: Wspieranie lokalnych systemów profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym w województwie śląskim w 2021 roku (Uchwała Nr VI/36/4/2021 z dnia 20 września 2021 roku). czytaj dalej o: Rozstrzygnięcie konkursu ofert dla gmin i powiatów województwa śląskiego pn.: Wspieranie lokalnych systemów profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym w województwie śląskim w 2021 roku

Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii wraz z Fundacją Pozytywnej Profilaktyki zapraszają do udziału w bezpłatnym programie szkoleniowym pn.: Przeciw uzależnieniom – skuteczny samorząd. 2021.

Szkolenie adresowane jest do wszystkich osób uczestniczących bądź przygotowujących się do uczestnictwa w tworzeniu gminnych lub wojewódzkich programów przeciwdziałania narkomanii, które chcą podnieść swoje kompetencje w tym zakresie.

Więcej informacji na temat szkolenia można uzyskać klikając tutaj.

Projekt jest współfinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia, w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

Rozstrzygnięto nabór wniosków dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą, realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi na terenie województwa śląskiego w 2021 roku

Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 2046/270/VI/2021 z dnia 15 września 2021 roku rozstrzygnął nabór wniosków dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą, realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi na terenie województwa śląskiego w 2021 roku. W ramach naboru przyznano dotacje na wykonanie 9 zadań w łącznej kwocie 1 000 000,00 zł.

Dofinansowanie przez Samorząd Województwa Śląskiego realizacji działań ujętych we wnioskach umożliwi wsparcie rozwoju oraz modernizacji bazy materialnej podmiotów realizujących programy psychoterapii uzależnień i współuzależnień oraz udzielających indywidualnych świadczeń zapobiegawczo – leczniczych i rehabilitacyjnych osobom uzależnionym od alkoholu i członkom ich rodzin. Powyższe działanie stanowi realizację zapisów Strategii Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020 oraz Programu przeciwdziałania uzależnieniom w województwie śląskim na lata 2021-2030.

Dofinansowane podmioty prosimy o podanie informacji niezbędnych do sporządzenia umowy dotacyjnej (zgodnie z załącznikami) oraz o przedstawienie 2 egzemplarzy kosztorysów inwestorskich realizacji zadania. W celu weryfikacji poprawności sporządzenia załącznika nr 1 do umowy, prosimy o niezwłocznie przesłanie go na adres opa@rops-katowice.pl. Szczegółowe informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać pod numerem telefonu 32/ 730 68 92/93.

Pobierz załączniki (.zip, 118KB):

 • Wykaz dofinansowanych podmiotów
 • Zał. nr 1 do umowy – Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania
 • Formularz informacyjny

Rozstrzygnięto nabór wniosków dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą, realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii na terenie województwa śląskiego w 2021 roku

Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 2045/270/VI/2021 z dnia 15 wrześni 2021 roku rozstrzygnął nabór wniosków dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą, realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii na terenie województwa śląskiego w 2021 roku. W ramach naboru przyznano dotacje na wykonanie 5 zadań w łącznej kwocie 447 500,00 zł.

Dofinansowanie przez Samorząd Województwa Śląskiego realizacji działań ujętych we wnioskach umożliwi wsparcie procesu rozwoju podmiotów prowadzących leczenie, rehabilitację i reintegrację osób uzależnionych od narkotyków lub używających narkotyków w sposób szkodliwy. Przyczyni się także do podniesienia jakości świadczonych usług oraz zmniejszenia szkód zdrowotnych i społecznych związanych z zażywaniem środków psychoaktywnych.

Dofinansowane podmioty prosimy o podanie informacji niezbędnych do sporządzenia umowy dotacyjnej (zgodnie z załącznikami) oraz o przedstawienie 2 egzemplarzy kosztorysów inwestorskich realizacji zadania. W celu weryfikacji poprawności sporządzenia załącznika nr 1 do umowy, prosimy o niezwłocznie przesłanie go na adres opa@rops-katowice.pl. Szczegółowe informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać pod numerem telefonu 32/ 730 68 92/93.

Pobierz załączniki (.zip, 112KB)

 • Wykaz dofinansowanych podmiotów
 • Zał. nr 1 do umowy – Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania
 • Formularz informacyjny