Kategoria: Aktualności

Ogłoszenie Konkursu ofert na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom w województwie śląskim w 2021 roku.

Uchwałą nr 1725/255/VI/2021 z dnia 21 lipca 2021 roku Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił konkurs ofert Konkurs ofert na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom w województwie śląskim w 2021 roku.

W ramach konkursu przewidziano dofinansowanie 2 zadań konkursowych, w tym:

Zadanie nr 1: Rozwiązywanie problemów alkoholowych w województwie śląskim, poprzez działania:
1.1. Promocja i utrwalanie trzeźwości oraz wzmocnienie środowisk abstynenckich i samopomocowych.
1.2. Organizowanie specjalistycznej pomocy osobom i rodzinom dotkniętym problemem alkoholowym, w tym przemocą, służącej podniesieniu jakości oraz zwiększeniu dostępności do świadczeń pomocowych.
1.3. Oddziaływania na rzecz wzmacniania procesu leczenia, redukcji szkód, rehabilitacji i reintegracji osób uzależnionych od alkoholu oraz ich bliskich.
1.4. Działania służące zmniejszaniu dostępności alkoholu oraz promocja inicjatyw na rzecz przestrzegania prawa w zakresie produkcji, dystrybucji, sprzedaży, reklamy, promocji oraz spożywania napojów alkoholowych.

Zadanie nr 2: Przeciwdziałanie narkomanii w województwie śląskim, poprzez działania:
2.1. Działania na rzecz ograniczenia stosowania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych i NSP.
2.2. Działania na rzecz zwiększenia dostępności do terapii, rehabilitacji i reintegracji dla osób uzależnionych od narkotyków oraz ich rodzin.
2.3. Oddziaływania pomocowe dla osób i rodzin zagrożonych uzależnieniem lub uzależnionych
od substancji psychoaktywnych.
2.4. Działania na rzecz redukcji szkód zdrowotnych i społecznych będących konsekwencją problemów wynikających z uzależnienia od środków psychoaktywnych. czytaj dalej o: Ogłoszenie Konkursu ofert na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom w województwie śląskim w 2021 roku.

Ogłoszenie konkursu ofert dla gmin i powiatów pn.: Wspieranie lokalnych systemów profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym w województwie śląskim w 2021 roku

Uchwałą nr 1724/255/VI/2021 z dnia 21 lipca 2021 roku, Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił konkurs ofert dla gmin i powiatów województwa śląskiego pod nazwą: Wspieranie lokalnych systemów profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym w województwie śląskim w 2021 roku. W ramach konkursu przewidziano dofinansowanie 4 zadań konkursowych, w tym: czytaj dalej o: Ogłoszenie konkursu ofert dla gmin i powiatów pn.: Wspieranie lokalnych systemów profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym w województwie śląskim w 2021 roku

Dotacje dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi na terenie województwa śląskiego w 2021 roku

Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 1684/252/VI/2021 z dnia 14 lipca 2021 roku ogłosił nabór wniosków dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą, realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi na terenie województwa śląskiego w 2021 roku.

Celem procedury jest wsparcie rozwoju oraz modernizacji bazy materialnej podmiotów realizujących programy psychoterapii uzależnień i współuzależnień oraz udzielających indywidualnych świadczeń zapobiegawczo – leczniczych i rehabilitacyjnych osobom uzależnionym od alkoholu i członkom ich rodzin. Powyższe działanie stanowi realizację zapisów Strategii Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020 oraz Programu przeciwdziałania uzależnieniom w województwie śląskim na lata 2021-2030. czytaj dalej o: Dotacje dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi na terenie województwa śląskiego w 2021 roku

Nabór wniosków dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą, realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii na terenie województwa śląskiego w 2021 roku

Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 1683/252/VI/2021 z dnia 14 lipca 2021 roku ogłosił nabór wniosków dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą, realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii na terenie województwa śląskiego w 2021 roku.

Przedsięwzięcie ma na celu wsparcie rozwoju i modernizacji podmiotów prowadzących działalność leczniczą na rzecz osób uzależnionych od narkotyków lub używających narkotyków w sposób szkodliwy. Zakłada się, że przeprowadzone w ramach naboru zadania przyczynią się m.in. do podniesienia jakości i zwiększenia dostępności usług świadczonych na rzecz osób uzależnionych oraz zmniejszenia szkód zdrowotnych i społecznych związanych z zażywaniem środków psychoaktywnych. Powyższe działanie stanowi realizację zapisów Strategii Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2020-2030 oraz Programu przeciwdziałania uzależnieniom w województwie śląskim na lata 2021-2030. czytaj dalej o: Nabór wniosków dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą, realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii na terenie województwa śląskiego w 2021 roku

Program przeciwdziałania uzależnieniom w województwie śląskim na lata 2021-2030 przyjęty przez Sejmik Województwa Śląskiego

W dniu 28 czerwca 2021 roku Sejmik Województwa Śląskiego przyjął Program przeciwdziałania uzależnieniom w województwie śląskim na lata 2021-2030 (Uchwała nr VI/34/10/2021).

Program przeciwdziałania uzależnieniom w województwie śląskim na lata 2021-2030 opracowano w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w oparciu o diagnozę problemów uzależnień oraz korzystając z doświadczeń nabytych zarówno w trakcie realizacji kilku poprzednich edycji wojewódzkich programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wojewódzkich programów przeciwdziałania narkomanii, jak i doświadczeń zespołu specjalistów różnych dziedzin powołanego przez Zarząd Województwa Śląskiego. Projekt Programu został poddany konsultacjom z przedstawicielami powiatów i gmin na prawach powiatu z terenu województwa śląskiego oraz został udostępniony do konsultacji społecznych m.in. Radzie Działalności Pożytku Publicznego Województwa Śląskiego oraz szerokiemu gronu odbiorców za pośrednictwem strony internetowej (www.rops-katowice.pl).

Celem głównym Programu jest Integracja oraz wzmocnienie oddziaływań na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom w województwie śląskim, a cele operacyjne i zadania umożliwiają wdrożenie różnego typu przedsięwzięć w zakresie edukacji publicznej, spełniających europejskie standardy zintegrowanej profilaktyki uzależnień oraz oddziaływań pomocowych, wspierających, leczniczych i reintegracyjnych, prowadzonych we współpracy z różnymi podmiotami działającymi w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom. Adresatami Programu są osoby fizyczne, prawne i podmioty nieposiadające osobowości prawnej, realizujące zadania w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom, osoby z grup ryzyka, uzależnione, ich bliscy i rodziny oraz wszyscy mieszkańcy województwa śląskiego.

Dokument uwzględnia rekomendacje zawarte w Strategii Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2020-2030, Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2030” oraz w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2021-2025.

Przyjęcie Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie śląskim na lata 2021-2025

W dniu 15 czerwca br. uchwałą nr 1431/241/VI/2021 Zarząd Województwa Śląskiego przyjął Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie śląskim na lata 2021-2025.

Dokument ten stanowi kontynuację i uzupełnienie zadań podejmowanych przez Samorząd Województwa Śląskiego w latach poprzednich. Celem głównym Programu jest Wzmocnienie oddziaływań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie śląskim. Cele operacyjne i zadania umożliwiają realizację różnorakich oddziaływań profilaktycznych, edukacyjnych, pomocowych oraz wspierających. Zakłada się, że interdyscyplinarny charakter zaproponowanych oddziaływań, przyczyni się do zmniejszenia rozmiarów i skutków przemocy w rodzinie w województwie śląskim.

Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie śląskim na lata 2021-2025 został przygotowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego przy współpracy z Zespołem Ekspertów działających w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Ponadto, projekt został poddany konsultacjom z przedstawicielami powiatów i gmin na prawach powiatu z terenu województwa śląskiego oraz udostępniony do konsultacji społecznych m.in. Radzie Działalności Pożytku Publicznego Województwa Śląskiego oraz szerokiemu gronu odbiorców za pośrednictwem strony internetowej (www.rops-katowice.pl).

 1. Uchwała Zarządu Województwa Śląskiego nr 1431/241/VI/2021 z dnia 15 czerwca 2021 roku (.pdf, 56KB)
 2. Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie śląskim na lata 2021-2025 (.pdf, 820KB)

Stowarzyszenie Psychoprofilaktyki „Spójrz Inaczej” zaprasza do udziału w bezpłatnych szkoleniach

Stowarzyszenie Psychoprofilaktyki „Spójrz Inaczej” zaprasza do udziału w bezpłatnych szkoleniach umożliwiających uzyskanie statusu realizatora programu rekomendowanego „Spójrz inaczej” w klasach I-III szkół podstawowych.

Szczegółowe informacje na temat szkoleń można znaleźć na stronie internetowej Stowarzyszenia: https://www.spojrzinaczej.pl/index.php/aktualnosci/80-nabor-do-udzialu-w-bezplatnych-szkoleniach-spojrz-inaczej-kl-i-iii-dotacja-parpa-2021

Konsultacje społeczne projektu Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie śląskim na lata 2021-2025

Stosownie do art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 218 ze zm.), w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego przygotowano projekt Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie śląskim na lata 2021 – 2025.

Projekt Programu stanowi realizację Strategii Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2020-2030 oraz uwzględnia rekomendacje zawarte w Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2030” i Krajowym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z projektem Programu i przekazanie ewentualnych uwag i propozycji do dnia 4 czerwca 2021 roku za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: opa@rops-katowice.pl. lub pisemnie w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, przy ul. Modelarskiej 10 w Katowicach w godzinach pracy Urzędu tj. 7.30 – 15.30, pok. 112, 114 (I piętro) – liczy się data wpływu.

Konsultacje społeczne projektu Programu przeciwdziałania uzależnieniom w województwie śląskim na lata 2021-2030

Zgodnie z zapisami art. 9 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 2050) oraz art. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 2277 ze zm.), w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego przygotowano projekt Programu przeciwdziałania uzależnieniom w województwie śląskim na lata 2021 – 2030.

Projekt Programu stanowi realizację Strategii Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2020-2030 i uwzględnia rekomendacje zawarte w Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2030” oraz Narodowym Programie Zdrowia.
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z projektem Programu i przekazanie ewentualnych uwag i propozycji do dnia 26 maja 2021 roku za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: opa@rops-katowice.pl. lub pisemnie w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, przy ul. Modelarskiej 10 w Katowicach w godzinach pracy Urzędu tj. 7.30 – 15.30, pok. 112, 114 (I piętro) – liczy się data wpływu.

Raport – Jak wspierać uczniów po roku pandemii? Wyzwania i rekomendacje dla wychowania, profilaktyki i zdrowia psychicznego

Instytut Profilaktyki Zintegrowanej na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki opracował Raport Jak wspierać uczniów po roku epidemii? Wyzwania i rekomendacje dla wychowania, profilaktyki i zdrowia psychicznego. Raport oparty został na wynikach badań, przeprowadzonych wśród uczniów, rodziców i nauczycieli w okresie 04.2020–01.2021. Celem poniższego raportu jest przedstawienie zbioru rekomendacji, których wdrożenie umożliwi sprawną i właściwą odpowiedź systemu edukacji na poważne wyzwania w obszarze wychowania, zdrowia psychicznego oraz profilaktyki problemów dzieci i młodzieży będące skutkiem przedłużającej się epidemiiCOVID-19 i wynikających z niej konsekwencji natury fizycznej, psychologicznej i społecznej.

 

 

15 kwietnia – Światowy Dzień Trzeźwości

Co roku 15 kwietnia Światowa Organizacja Zdrowia apeluje, aby przynajmniej w tym jednym dniu powstrzymać się od spożywania jakichkolwiek produktów alkoholowych. Warto w czasie takich dni przypominać, że problem alkoholizmu nie dotyczy tylko pojedynczych ludzi, ale całego społeczeństwa, które w czasie pandemii zaczęło niestety chętniej sięgać po różne używki, nie tylko alkohol. Od lat obniża się wiek inicjacji alkoholowej młodych ludzi. Po pierwsze w swoim życiu piwo sięgają już dzieci w wieku szkolnym, aby udowodnić otoczeniu swoją „dorosłość”. Należy także pamiętać, że im wcześniejsza inicjacja, tym większe ryzyko uzależnienia. Alkoholizm to jedna z najpoważniejszych i najpowszechniejszych chorób, która dotyka wszystkich, bez względu na stopień rozwoju państwa, bogactwa czy ustrój polityczny. Niesie za sobą negatywne skutki zarówno na poziomie indywidualnym, jak i społecznym.

Komunikat „Zespołu ds. rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego” w sprawie nieuprawnionych realizacji programów profilaktycznych

W związku z nieuczciwą działalnością niektórych podmiotów realizujących szkolenia lub programy profilaktyczne a powołujących się w sposób nieuprawniony na System rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych udostępnia standardy dotyczące uprawnionych programów rekomendowanych. Pełna i aktualna lista programów rekomendowanych znajduje się na stronie www.programyrekomendowane.pl oraz na stronach Ośrodka Rozwoju Edukacji oraz Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W chwili obecnej znajduje się na niej 25 programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego. Pozostałe listy programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego nie są związane z Systemem rekomendacji, tak więc powoływanie się na rekomendacje instytucji tworzących System rekomendacji tj. Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ośrodka Rozwoju Edukacji, Instytutu Psychiatrii i Neurologii, jest nadużyciem i wprowadzaniem w błąd.

Komunikat PARPA w sprawie realizacji programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży w szkołach i społecznościach lokalnych.

Pandemia, izolacja i konieczność edukacji zdalnej wywiera bardzo duży wpływ na zdrowie psychiczne zarówno dzieci i młodzieży, jak też nauczycieli, wychowawców i rodziców. Poza problemami w zakresie zachowań ryzykownych młodych ludzi, z którymi dotąd próbowano sobie radzić, pojawiły się nowe. Dotychczasowe programy profilaktyczne, rekomendowane do realizacji w środowisku dzieci i młodzieży niejednokrotnie napotykają bariery organizacyjne w realizacji lub też okazuje się, że poruszane w nich treści nie obejmują nowych problemów i wyzwań, jakie pojawiły się w wyniku pandemii Covid-19.

Przedstawiamy Państwu eksperckie analizy na temat potrzeb i zaleceń dotyczących działań w zakresie profilaktyki używania substancji psychoaktywnych oraz innych problemów dzieci i młodzieży w czasie epidemii COVID-19 – przygotowane na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Materiały do pobrania:

 1. dr hab. Jacek Pyżalski, prof. UAM
 2. dr Wiesław Poleszak
 3. dr Szymon Grzelak z zespołem ekspertów Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej

Sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2020 roku

W związku z obowiązkiem sprawozdawczym wynikającym z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 2050) dotyczącym wykonania przez samorządy gminne zadań z zakresu zwalczania narkomanii, koniecznym jest wypełnienie Sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2020 roku.

Wypełnione na oryginalnych formularzach sprawozdanie należy przesłać na adres Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach (40-142) przy ul. Modelarskiej 10 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 kwietnia 2021 roku.

Przekazane sprawozdania zostaną przesłane do Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii i posłużą opracowaniu zbiorczej informacji na temat realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2020 roku.

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerami telefonów: Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii 22/ 855 54 69 wew. 123 lub Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego 32/730 68 93.

Ankieta z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2020 roku dostępna jest również na stronie CINN KBPN.

Dobre praktyki w zakresie reintegracji społeczno-zawodowej oraz przeciwdziałania problemom uzależnień w województwie śląskim

Fundacja Teatru Grodzkiego z siedzibą w Bielsku-Białej przygotowała publikację pt.: Katalog dobrych praktyk. Skuteczne rozwiązania w zakresie reintegracji społeczno-zawodowej oraz przeciwdziałania problemom uzależnień w podmiotach zatrudnienia socjalnego.

Publikacja powstała we współpracy z podmiotami reintegracji społeczno-zawodowej, specjalistami oraz interesariuszami zaangażowanymi w politykę zatrudnienia oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, w tym problemom uzależnień.

Katalog dobrych praktyk zawiera m. in.: zestawienie działań i rozwiązań, jakie podmioty zatrudnienia socjalnego stosują w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień uczestników oraz przydatne informacje w zakresie istoty uzależnień oraz strategii profilaktyki.

Publikacja jest integralną częścią projektu pn.: Popularyzacja metod przeciwdziałania uzależnieniom w procesie reintegracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym realizowanego w 2020 roku przy wsparciu finansowym z budżetu Województwa Śląskiego w ramach wdrażania Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie śląskim na lata 2016-2020 i Programu przeciwdziałania narkomanii w województwie śląskim na lata 2017-2020.

Więcej informacji o publikacji.

Młodzież a środki psychoaktywne w województwie śląskim

Prawidłowa postawa wobec zagadnień dotyczących oddziaływania substancji psychoaktywnych na organizm ludzki jest jednym z czynników chroniących skutecznej profilaktyki uzależnień. Dotyczy to także rzetelnej wiedzy na temat niebezpieczeństw oraz szkód powodowanych stosowaniem tego typu środków. Świadomość ryzyka szkód skłaniać powinna do ograniczania stosowania tego typu substancji i tym samym zminimalizowania niebezpieczeństwa potencjalnych powikłań.

Przedstawiamy publikację zawierającą krótką analizę wybranych aspektów dotyczących postaw młodzieży wobec środków psychoaktywnych.

2 października – Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy

Jest wiele spraw, za które jestem gotów oddać życie, ale nie ma takich, za które byłbym gotów zabić.

Mahatma Gandhi

 

Rezolucją Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych A/RES/61/271 z dnia 15 czerwca 2007 roku, 2 października został ustanowiony Międzynarodowym Dniem Bez Przemocy (International Day of Non Violence). Datę obchodów wyznacza dzień urodzin Mahatmy Gandhiego, przywódcy indyjskiego ruchu niepodległościowego oraz pioniera filozofii i strategii niestosowania przemocy.

Coroczne obchody Międzynarodowego Dnia Bez Przemocy stały się okazją do upowszechniania idei dotyczącej niestosowania przemocy poprzez organizowanie w tym dniu różnych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym.

Rekrutacja na szkolenia z obszaru przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Realizując założenia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Województwie Śląskim na lata 2014-2020 oraz Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014–2020 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego planuje organizację szkoleń z obszaru przeciwdziałania przemocy w rodzinie. czytaj dalej o: Rekrutacja na szkolenia z obszaru przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu pn. Leczenie i rehabilitacja osób uzależnionych od narkotyków.

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu stacjonarnym pn. „Leczenie i rehabilitacja osób uzależnionych od narkotyków” organizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Szkolenie dedykowane jest osobom realizującym zadania w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień. Nabór zgłoszeń prowadzony jest za pośrednictwem elektronicznego formularza do dnia 24 września 2020 roku do godziny 15.00. czytaj dalej o: Zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu pn. Leczenie i rehabilitacja osób uzależnionych od narkotyków.

Kampania społeczna „Prowadzę Jestem trzeźwy – dołącz do mnie”

W dniu 15 września 2020 roku odbyła się konferencja prasowa inaugurująca kampanię „Prowadzę jestem trzeźwy – dołącz do mnie”. Tegoroczna edycja kampanii jest realizowana przez Fundację Trzeźwość im. Krzysztofa Gmyrka we współpracy z Województwem Śląskim oraz Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Jej celem jest zwrócenie uwagi kierowców, pasażerów komunikacji miejskiej oraz przechodniów na niebezpieczeństwo prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu i innych środków psychoaktywnych. Ambasadorem najnowszej odsłony akcji został rajdowy Wicemistrz Świata i trzykrotny rajdowy Mistrz Europy Kajetan Kajetanowicz. Kampania obejmie outdoor, social media, internet oraz telewizję.

Realizacja kampanii społecznej „Prowadzę jestem trzeźwy – dołącz do mnie” została dofinansowana z budżetu Województwa Śląskiego w ramach realizacji Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie śląskim na lata 2016-2020 będącego integralną częścią Strategii Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020. Aktualizacja 2015.

 

Rozstrzygnięcie Konkursu ofert na realizację zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w województwie śląskim w 2020 roku – II termin naboru

Podmioty dofinansowane uprzejmie prosimy o przygotowanie i przesłanie na adres e-mail: opa@rops-katowice.pl zaktualizowanego załącznika do umowy, zawierającego harmonogram i kosztorys zadania. Jednocześnie, na ten sam adres prosimy przesłać wypełniony formularz informacyjny, w celu sporządzenia umowy.

Zaktualizowany harmonogram wraz z kosztorysem realizacji zadania (załącznik do umowy) należy przesłać do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego do 14 dni od otrzymania powiadomienia (z zachowaniem właściwych proporcji wysokości kosztów realizacji zadania, finansowanych z przekazanych środków finansowych oraz ze środków pochodzących z wkładu własnego). Aktualizacja dokumentu winna uwzględniać zawarte w rozstrzygnięciu i/lub zawiadomieniu o przyznaniu dotacji wskazania dotyczące możliwości sfinansowania poszczególnych działań.

Dodatkowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego pocztą elektroniczną pod adresem opa@rops-katowice.pl lub telefonicznie pod nr 32 730 68 93 i 32 730 68 91.

Załączniki do pobrania (.zip, 85KB):

 1. Wykaz ofert finansowanych z budżetu Województwa Śląskiego
 2. Wykaz ofert niespełniających wymogów formalnych
 3. Wzór harmonogramu i kosztorysu
 4. Formularz informacyjny
 5. Wzór sprawozdania z realizacji projektu
 6. Wzór opisu faktur/rachunków.

 

Światowy Dzień FAS

Corocznie obchodzony w dniu 9 września Światowy Dzień FAS ma charakter edukacyjno-profilaktyczny. Celem licznych przedsięwzięć organizowanych tego dnia przez różne instytucje zajmujące się rozwiązywaniem problemów alkoholowych jest uświadomienie rodzicom negatywnych dla zdrowia poczętego dziecka skutków picia alkoholu w czasie ciąży, jak również uwrażliwienie społeczeństwa na występowanie tego problemu na całym świecie.
Każdego roku na świat przychodzi ponad 100 tysięcy dzieci z Płodowym Zespołem Alkoholowym (FAS).

Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych (FASD) należy do najczęstszych przyczyn upośledzenia umysłowego w zachodniej cywilizacji, któremu można całkowicie zapobiec – wystarczy nie pić alkoholu w ciąży. Ponadto, FASD jest najbardziej rozpowszechnionym, niegenetycznym schorzeniem neurorozwojowym, dotyczącym ok. 1% wszystkich żywych urodzeń.

W Polsce FASD występuje nie rzadziej niż u 20 na 1000 dzieci w wieku 7-9 lat, w tym pełnoobjawowy Płodowy Zespół Alkoholowy (FAS) dotyczy 4 na 1000 dzieci.

Informacje zaczerpnięto m.in. z publikacji Zapobieganie Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych (FASD). Wczesne rozpoznanie ryzyka i krótka interwencja lekarska. PARPA, Instytut Matki i Dziecka, Warszawa 2018.

Publikacje na temat problematyki FAS/FASD dostępne są na stronie internetowej PARPA – pod adresem http://www.parpa.pl/index.php/e-publikacje/category/1-fasd-spektrum-plodowych-zaburzen-alkoholowych

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu pn. Alkoholizm – problem współuzależnienia

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu stacjonarnym pn. „Alkoholizm – problem współuzależnienia” organizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Szkolenie dedykowane jest osobom realizującym zadania w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień. Nabór zgłoszeń prowadzony jest za pośrednictwem elektronicznego formularza do dnia 16 września 2020 roku do godziny 15.00.

czytaj dalej o: Zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu pn. Alkoholizm – problem współuzależnienia

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu pn. Osoby starsze w rodzinie z problemem alkoholowym.

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu stacjonarnym pn. „Osoby starsze w rodzinie z problemem alkoholowym” organizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Szkolenie dedykowane jest osobom realizującym zadania w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień. Nabór zgłoszeń prowadzony jest za pośrednictwem elektronicznego formularza do dnia 8 września 2020 roku do godziny 15.00. czytaj dalej o: Zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu pn. Osoby starsze w rodzinie z problemem alkoholowym.

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu pn. Problem używania substancji psychoaktywnych przez adolescenta.

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu wyjazdowym pn. „Problem używania substancji psychoaktywnych przez adolescenta organizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Szkolenie dedykowane jest osobom realizującym zadania w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień. Nabór zgłoszeń prowadzony jest za pośrednictwem elektronicznego formularza do dnia 4 września 2020 roku do godziny 15.00.

 • Miejsce realizacji: Hotel Zawiercie, ul. Wierzbowa 6, Zawiercie.
 • Terminy realizacji: 10-11 września 2020 roku
 • Rozpoczęcie: godz. 10.00
 • Trener: Tomasz Kobylański, Marcin Mołóń
 • Szczegółowe informacje-(26KB, docx)

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach proszone są o zapoznanie się z Regulaminem uczestnictwa w różnych formach doskonalenia zawodowego organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego – Dział ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom i Przemocy w Rodzinie oraz
o wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego i oświadczeń uczestnika, znajdujących się poniżej, zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji.

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerami telefonów 32/730 68 93

 1. Formularz zgłoszenia uczestnika
 2. Regulamin uczestnictwa
 3. Harmonogram szkolenia (42KB, docx)

Przyznanie dotacji celowych podmiotom wykonującym działalność leczniczą, realizującym zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii na terenie województwa śląskiego w 2020 roku

Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 1746/158/VI/2020 z dnia 13 sierpnia 2020 roku udzielił dotacji celowych podmiotom wykonującym działalność leczniczą, realizującym zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii na terenie województwa śląskiego w 2020 roku.

W ramach naboru przyznano dotacje na wykonanie 6 zadań w łącznej kwocie 1 294 479,00 zł. Dofinansowanie przez Samorząd Województwa Śląskiego realizacji działań ujętych we wnioskach umożliwi przeprowadzenie inwestycji o istotnym znaczeniu dla odpowiedniego funkcjonowania podmiotów wykonujących działalność leczniczą w zakresie przeciwdziałania narkomanii na terenie województwa śląskiego. Przyczyni się także do podniesienia jakości świadczonych usług oraz zmniejszenia szkód zdrowotnych i społecznych związanych z zażywaniem środków psychoaktywnych.

Dofinansowane podmioty prosimy o podanie informacji niezbędnych do sporządzenia umowy dotacyjnej (zgodnie z załącznikami) oraz o przedstawienie 2 egzemplarzy kosztorysów inwestorskich realizacji zadania. W celu weryfikacji poprawności sporządzenia załącznika nr 1 do umowy, prosimy o przesłanie go na adres opa@rops-katowice.pl. Szczegółowe informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać pod numerami telefonu 32/ 730 68 92/93.


1. Uchwała Zarządu WŚl nr 1746/158/VI/2020
2. zał. nr 1 do uchwały Wykaz dofinansowanych podmiotów
3. zał. nr 1 do umowy Harmonogram rzeczowo – finansowy zadania
4. formularz informacyjny

Przyznanie dotacji celowych podmiotom wykonującym działalność leczniczą, realizującym zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi na terenie województwa śląskiego w 2020 roku

Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 1813/159/VI/2020 z dnia 19 sierpnia 2020 roku udzielił dotacji celowych podmiotom wykonującym działalność leczniczą, realizującym zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi na terenie województwa śląskiego w 2020 roku.

W ramach naboru przyznano dotacje na wykonanie 8 zadań w łącznej kwocie 2 092 177,00 zł. Planowane do wykonania inwestycje mają na celu zapewnienie odpowiedniej infrastruktury podmiotów realizujących w województwie śląskim programy psychoterapii uzależnień i współuzależnień oraz udzielających indywidualnych świadczeń zapobiegawczo-leczniczych i rehabilitacyjnych osobom uzależnionym od alkoholu i członkom ich rodzin.

Dofinansowane podmioty prosimy o podanie informacji niezbędnych do sporządzenia umowy dotacyjnej (zgodnie z załącznikami) oraz o przedstawienie 2 egzemplarzy kosztorysów inwestorskich realizacji zadania. W celu weryfikacji poprawności sporządzenia załącznika nr 1 do umowy, prosimy o przesłanie go na adres opa@rops-katowice.pl. Szczegółowe informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać pod numerami telefonu 32/ 730 68 92/93.

Załączniki:
1. Uchwała nr 1813/159/VI/2020 ZWŚl z dn. 19.08.2020 r.
2. zał. nr 1 do uchwały – Wykaz dofinansowanych podmiotów
3. zał. nr 1 do umowy – Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania
4. formularz informacyjny

Sierpień miesiącem trzeźwości

Od ponad 30 lat każdego roku, Kościół Katolicki w Polsce zachęca nas do dobrowolnego podejmowania w miesiącu sierpniu całkowitej abstynencji od alkoholu i narkotyków oraz dawania świadectwa tej powściągliwości z powodów religijnych, społecznych, wychowawczych i patriotycznych.

W myśl tegorocznego hasła: Szczęśliwe dzieci w trzeźwych rodzinach, Apostolstwo Trzeźwości i Osób Uzależnionych zwraca uwagę na sytuację polskich dzieci w rodzinach z problemem alkoholowym.

Więcej informacji w artykule Apel Zespołu KEP ds. Apostolstwa trzeźwości o sierpniową abstynencję

Rozstrzygnięcie Konkursu ofert na realizację zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w województwie śląskim w 2020 roku

Uchwałą nr 1590/151/VI/2020 z dnia 22 lipca 2020 roku, Zarząd Województwa Śląskiego rozstrzygnął Konkurs ofert na realizację zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w województwie śląskim w 2020 roku.

Podmioty dofinansowane uprzejmie prosimy o przygotowanie i przesłanie na adres e-mail: opa@rops-katowice.pl zaktualizowanego załącznika do umowy, zawierającego harmonogram i kosztorys zadania. Jednocześnie, na ten sam adres prosimy przesłać wypełniony formularz informacyjny, w celu sporządzenia umowy. czytaj dalej o: Rozstrzygnięcie Konkursu ofert na realizację zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w województwie śląskim w 2020 roku