Kategoria: Aktualności

Rozstrzygnięcie Naboru wniosków dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą, realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii na terenie województwa śląskiego w 2023 roku – II edycja

Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 2560/470/VI/2023 z dnia 06.12.2023 roku rozstrzygnął Nabór wniosków dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą, realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii na terenie województwa śląskiego w 2023 roku – II edycja.
Dofinansowane podmioty prosimy o podanie informacji niezbędnych do sporządzenia umowy dotacyjnej (zgodnie z załącznikami). W celu weryfikacji poprawności sporządzenia załącznika do umowy, prosimy o przesłanie go w wersji edytowalnej na adres dpu@rops-katowice.pl wraz z formularzem informacyjnym. Szczegółowe informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać pod numerem telefonu 32/ 730 68 92/93.
Załączniki:

Dotacje dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi na terenie województwa śląskiego w 2023 roku – II edycja

Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 2337/462/VI/2023 z dnia 08.11.2023 roku ogłosił Nabór wniosków dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą, realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi na terenie województwa śląskiego w 2023 roku – II edycja.

Celem procedury jest wsparcie rozwoju oraz modernizacji bazy materialnej podmiotów realizujących programy psychoterapii uzależnień i współuzależnień oraz udzielających indywidualnych świadczeń zapobiegawczo – leczniczych i rehabilitacyjnych osobom uzależnionym od alkoholu i członkom ich rodzin. Powyższe działanie stanowi realizację zapisów Strategii Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020 oraz Programu przeciwdziałania uzależnieniom w województwie śląskim na lata 2022-2030.

Wnioski wraz z wymaganą dokumentacją w jednym egzemplarzu zainteresowane podmioty lecznicze mogą składać w terminie do dnia 21 listopada 2023 roku, w zaklejonych i opieczętowanych kopertach, w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach (40-142), przy ulicy Modelarskiej 10, pok. 205 lub nadesłać przesyłką priorytetową pod wskazany adres. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

Załączniki:

 • Zasady naboru wniosków – zoz alkoholizm
 • Wzór wniosku
 • Wzór umowy
 • Załącznik nr 1 do umowy
 • Wzór sprawozdania

Trzeźwy Poranek w Katowicach. Rozpoczęła się kampania „Prowadzę jestem trzeźwy”

W dniu 3 listopada w Katowicach, Fundacja Trzeźwość im. Krzysztofa Gmyrka wspólnie z Województwem Śląskim – Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej Województwa Śląskiego oraz Śląską Policją przeprowadzili akcję „Trzeźwy poranek” wśród kierowców. Działanie to stanowiło część inauguracji trwającej do końca listopada kampanii społecznej „Prowadzę jestem trzeźwy”. Wszyscy uczestnicy badania byli trzeźwi i zostali uhonorowani brelokami – symbolem kampanii, które wręczał Jarosław Juszkiewicz, dziennikarz radiowy, rozpoznawalny wśród kierowców także jako głos popularnej nawigacji

„Prowadzę jestem trzeźwy” to kampania społeczna, której organizatorem jest Województwo Śląskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, Fundacja Trzeźwość im. Krzysztofa Gmyrka, partnerem merytorycznym Śląska Policja, a sponsorem firma Texa.

Akcja ma na celu uświadomienie wszystkim uczestnikom ruchu drogowego zagrożeń na drodze powodowanych przez uczestników ruchu drogowego będących pod wpływem alkoholu i środków odurzających. O tym, jakie zagrożenie na drodze stanowią pijani kierowcy, nie trzeba nikogo przekonywać. Wsiadając za kierownicę po alkoholu, innych substancjach psychoaktywnych narażamy życie swoje, naszych bliskich i innych uczestników ruchu drogowego. Nie bądźmy bierni i nie pozwalajmy na stwarzanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym przez nieodpowiedzialnych kierujących!

Hasła reklamowe tegorocznej edycji kampanii, mają na celu uświadamianie, że każdy z nas powinien reagować w sytuacji, gdy zauważy pijanego kierowcę na drodze, zachęcają do aktywnego działania, takiego jak odebranie kluczyków od osoby nietrzeźwej, powiadomienie policji lub zorganizowanie transportu alternatywnego w postaci taksówki. Promują odpowiedzialność oraz współodpowiedzialność.

Akcja – obejmująca outdoor, radio oraz social media – potrwa do końca listopada. Ambasadorami kampanii są aktor Bartosz Waga oraz dziennikarz Jarosław Juszkiewicz, którzy wzięli udział w realizacji spotów video i radiowych.

Kampania współfinansowana jest z budżetu Województwa Śląskiego w ramach Programu przeciwdziałania uzależnieniom w województwie śląskim na lata 2022-2030.

 

Nabór wniosków dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą, realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii na terenie województwa śląskiego w 2023 roku – II edycja

Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 2258/459/VI/2023 z dnia 27.10.2023 roku ogłosił Nabór wniosków dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą, realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii na terenie województwa śląskiego w 2023 roku – II edycja.

Przedsięwzięcie ma na celu wsparcie rozwoju i modernizacji podmiotów prowadzących działalność leczniczą na rzecz osób uzależnionych od narkotyków lub używających narkotyków w sposób szkodliwy. Powyższe działanie stanowi realizację zapisów Strategii Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2020-2030 oraz Programu przeciwdziałania uzależnieniom w województwie śląskim na lata 2022-2030.

Wnioski wraz z wymaganą dokumentacją w jednym egzemplarzu zainteresowane podmioty lecznicze mogą składać w terminie do dnia 13 listopada 2023 roku, w zaklejonych i opieczętowanych kopertach, w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach (40-142), przy ulicy Modelarskiej 10, pok. 205 lub nadesłać przesyłką priorytetową pod wskazany adres. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

Załączniki:

 1. Zasady naboru wniosków zoz narkomania 2023 – II edycja
 2. Wzór wniosku
 3. Wzór umowy
 4. Harmonogram rzeczowo-finansowy
 5. Wzór sprawozdania

Doradztwo w zakresie przygotowania oferty konkursowej, zawierania i realizacji umowy dotacyjnej oraz sprawozdania z realizacji dofinansowanego zadania w ramach Programu przeciwdziałania uzależnieniom w województwie śląskim w latach 2022-2030

Serdecznie zapraszamy do korzystania z doradztwa w zakresie przygotowania oferty realizacji zadania z obszaru profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień i przeciwdziałania przemocy domowej w ramach organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego konkursów i naborów ofert (co jest ważne, na co zwrócić uwagę, najczęściej popełniane błędy – jak ich uniknąć), zawierania i realizacji umowy dotacyjnej oraz sprawozdania z realizacji dofinansowanych zadań.

Spotkania dedykowane są osobom, które opracowują oferty lub/i przygotowują sprawozdania z realizacji zawartych umów. Przewiduje się prace w grupach liczących maksymalnie 10 uczestników.

Celem przedsięwzięcia jest wzmocnienie współpracy z podmiotami realizującymi zadania dofinansowane z budżetu Województwa Śląskiego, poprawa jakości wdrażanych zadań konkursowych i wymiana doświadczeń w zakresie projektowania, realizacji i rozliczania tych zadań.

Najbliższe dyżury odbywać się będą w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach przy ul. Modelarskiej 10.

Terminy dyżurów:

Termin dyżuru Godziny dyżuru Termin naboru upływa dnia:
17.11.2023 roku (piątek) 10.00 – 13.00 10.11.2023 roku
30.11.2023 roku (czwartek) 10.00 – 13.00 23.11.2023 roku
12.12.2023 roku (wtorek) 10.00 – 13.00 04.12.2023 roku

 

Zapewniamy Państwu usługę doradczą. Organizator nie zapewnia poczęstunki i nie pokrywa kosztów dojazdu na spotkania.

Nabór zgłoszeń prowadzony jest za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: dpu@rops-katowice.pl .

Prosimy o podanie w zgłoszeniu danych wyłącznie w zakresie imienia i nazwiska oraz podmiotu.

Dodatkowe informacje można uzyskać w ROPS, w Dziale ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom i Przemocy w Rodzinie pod tel.: 32/ 730 68 91.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach ul. Modelarska 10, kod pocztowy 40-142, e‑mail: rops@rops-katowice.pl, tel. 32 730 68 68.
 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Regionalnym Ośrodki Polityki Społecznej Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach ul. Modelarska 10, kod pocztowy 40-142 to: e-mail: iod@rops-katowice.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rekrutacji i uczestnictwa w spotkaniach w zakresie doradztwa dotyczącego przygotowania oferty realizacji zadania z obszaru profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień i przeciwdziałania przemocy domowej w ramach organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego konkursów i naborów ofert a także w celach archiwalnych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w powyższym celu jest art. 14 i art. 15 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO) oraz art. 6 ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 4. Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez administratora danych osobowych, podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, podmiotom zajmującym się archiwizacją, dostawcom systemów informatycznych i usług IT a w zakresie danych korespondencyjnych operatorowi pocztowemu. Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją lub publikowane w BIP ROPS.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z kategorią archiwalną BE5, tj. przez okres 5 lat liczony od 1 stycznia roku następującego po roku wytworzenia dokumentacji zawierającej te dane.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia (przy uwzględnieniu ograniczeń z art. 17 ust. 3 RODO), prawo do ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu (wobec przetwarzania opartego o sprawowanie władzy publicznej powierzonej Administratorowi).
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do udziału w spotkaniach. Niepodanie danych osobowych danych skutkuje brakiem możliwości uczestniczenia w spotkaniach.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Realizacja szkoleń z metody Kids’ Skills i Skillful Class

Fundacja Pomocy Dzieciom „Ulica” realizuje na zlecenie Samorządu Województwa Śląskiego dwa szkolenia z zakresu indywidualnej (Kids’ Skills) oraz grupowej (Skillful Class) pracy z dzieckiem. Obie metody pomagają dzieciom i młodzieży przezwyciężać problemy emocjonalne i behawioralne. Szkolenia dedykowane są pracownikom systemu oświaty oraz przedstawicielom systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej z terenu województwa śląskiego.

Projekty realizowane są w ramach Programu przeciwdziałania uzależnieniom w województwie śląskim na lata 2022-2030.

Szczegółowe informacje na temat realizowanych projektów znajdują się na stronie internetowej Fundacji: http://www.niemozliwego.pl/specjalisci/

 


Rekrutacja na szkolenie pn. Pierwsza Pomoc Psychologiczna osobom doświadczającym przemocy domowej w rodzinach z problemem alkoholowym

Stowarzyszenie Trzeźwość Życia oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego zapraszają do udziału w szkoleniu pn. Pierwsza Pomoc Psychologiczna osobom doświadczającym przemocy domowej w rodzinach z problemem alkoholowym. Przedsięwzięcie jest realizowane na zlecenie Samorządu Województwa Śląskiego w ramach Programu przeciwdziałania uzależnieniom w województwie śląskim na lata 2022-2030.

Szkolenie dedykowane jest osobom, które realizują zadania w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu i narkotyków oraz przemocy w rodzinie:

 • pracownikom jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,
 • przedstawicielom systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej,
 • policjantom,
 • pracownikom systemu oświaty,
 • pracownikom systemu ochrony zdrowia,
 • przedstawicielom systemu sprawiedliwości,
 • reprezentantom organizacji pozarządowych.

Terminy zajęć:

 • GRUPA I: 09 – 10.11.2023 r. godz. 09.00-15.45
 • GRUPA II: 16 – 17.11.2023 r. godz. 09.00-15.45

Rekrutacja trwa do 27 października br. Warunkiem udziału w szkoleniu jest wypełnienie Formularza zgłoszeniowego wraz z Klauzulą informacyjną dot. RODO. Skan wypełnionych dokumentów wraz z podpisami kandydatki/kandydata na szkolenie oraz pracodawcy należy przesłać na adres mailowy Stowarzyszenia: ppp.szkolenie2023@gmail.com, a następnie przekazać oryginały pocztą tradycyjną na adres: Stowarzyszenie Trzeźwość Życia, ul. Nałkowskiej 19, 43-100 Tychy lub dostarczyć organizatorom w dniu szkolenia. Liczy się kolejność zgłoszeń uczestników, którzy spełniają wymogi rekrutacyjne.

Na szkoleniu bezpłatnie zapewniono usługę dydaktyczną, materiały szkoleniowe oraz drobny poczęstunek. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu na zajęcia. Każda edycja szkolenia odbywa się w Tychach, w siedzibie Stowarzyszenia Trzeźwość Życia przy ul. Nałkowskiej 19 (budynek kościoła św. Benedykta, wejście od strony parkingu przy CH CityPoint).

Szczegółowych informacji o szkoleniu udziela koordynator projektu: Pani Aleksandra Lasa, tel. 793 696 699, e-mail: ppp.szkolenie2023@gmail.com

 1. Formularz zgłoszeniowy_szkolenie Pierwsza Pomoc Psychologiczna _2023
 2. Klauzula inf. RODO_szkolenie Pierwsza Pomoc Psychologiczna_2023

Rozstrzygnięcie Konkursu ofert na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom w województwie śląskim w 2023 roku – edukacja publiczna

Uchwałą nr 1976/448/VI/2023 z dnia 19 września 2023 roku Zarząd Województwa Śląskiego rozstrzygnął Konkurs ofert na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom w województwie śląskim w 2023 roku – edukacja publiczna.

Podmioty dofinansowane prosimy o przygotowanie i przesłanie na adres e-mail: dpu@rops-katowice.pl zaktualizowanych załączników do umowy, zawierających ramowy program zajęć w ramach szkolenia oraz harmonogram i kosztorys zadania. Jednocześnie, na ten sam adres prosimy przesłać wypełniony formularz informacyjny, w celu sporządzenia umowy. Aktualizacja dokumentów winna uwzględniać zawarte w rozstrzygnięciu i/lub zawiadomieniu o przyznaniu dotacji wskazania dotyczące możliwości sfinansowania poszczególnych działań oraz wysokość środków pochodzących z wkładu własnego.

Dodatkowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego pocztą elektroniczną pod wyżej wskazany adres lub telefonicznie pod numerami: 32 730 68 91/93.

Załączniki:

 1. Wykaz ofert finansowanych z budżetu Województwa Śląskiego
 2. Wzór ramowego programu zajęć w ramach szkolenia
 3. Wzór harmonogramu i kosztorysu zadania
 4. Wzór opisu dokumentów księgowych
 5. Wzór sprawozdania
 6. Formularz informacyjny

Formularz przekazywania danych nowo powoływanych członków Zespołów Interdyscyplinarnych w celach szkoleniowych.

W związku z wejściem w życie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej, w szczególności art. 9a ust. 5a, prosimy o przekazywanie danych nowo powoływanych członków Zespołów Interdyscyplinarnych w Państwa gminach. Realizacji tego obowiązku służy udostępnione poniżej narzędzie – formularz elektroniczny.

Państwa dane posłużą zaplanowaniu i efektywnemu zrealizowaniu obowiązkowych szkoleń dla członków Zespołów Interdyscyplinarnych oraz Grup Diagnostyczno-Pomocowych przez Samorząd Województwa Śląskiego.

Kilka najważniejszych uwag technicznych:

 1. Prosimy o wypełnienie formularza przez każdego z członków ZI indywidualnie.
 2. Niezbędne jest wypełnienie wszystkich pozycji formularza.
 3. Po kliknięciu przycisku w dole formularza, NIE GENERUJE SIĘ dokument do pobrania. Dane są agregowane elektronicznie.
 4. Nie ma konieczności przesyłania dokumentu w wersji papierowej do ROPS.
 5. W przypadku pomyłki, prosimy o wypełnienie formularza ponownie z poprawionymi danymi. Wcześniejszy dokument zostanie usunięty z bazy danych.

W przypadku pytań dotyczących wypełnienia formularza, prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem: 32/ 730 68 91 lub mailowy na adres: dpu@rops-katowice.pl.

Rozstrzygnięcie Konkursu ofert na realizację przedsięwzięć w zakresie profilaktyki uzależnień w województwie śląskim w 2023 roku

Uchwałą nr 1819/443/VI/2023 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 23 sierpnia 2023 roku został rozstrzygnięty Konkurs ofert na realizację przedsięwzięć w zakresie profilaktyki uzależnień w województwie śląskim w 2023 roku.

Podmioty dofinansowane prosimy o przygotowanie i przesłanie na adres e-mail: dpu@rops-katowice.pl zaktualizowanego załącznika do umowy, zawierającego harmonogram i kosztorys zadania. Jednocześnie, na ten sam adres prosimy przesłać wypełniony formularz informacyjny, w celu sporządzenia umowy. Aktualizacja dokumentu winna uwzględniać zawarte w rozstrzygnięciu i/lub zawiadomieniu o przyznaniu dotacji wskazania dotyczące możliwości sfinansowania poszczególnych działań oraz wysokość środków pochodzących z wkładu własnego.

Dodatkowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego pocztą elektroniczną pod wyżej wskazany adres lub telefonicznie pod numerami: 32 730 68 91/93.

Załączniki:

 1. Wykaz ofert finansowanych z budżetu Województwa Śląskiego
 2. Wzór harmonogramu i kosztorysu
 3. Wzór opisu dokumentów księgowych
 4. Wzór sprawozdania
 5. Formularz informacyjny

Ogłoszenie Konkursu ofert na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom w województwie śląskim w 2023 roku – edukacja publiczna

Uchwałą nr 1640/438/VI/2023 z dnia 27 lipca 2023 roku Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił Konkurs ofert na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom w województwie śląskim w 2023 roku – edukacja publiczna.

W ramach konkursu przewidziano dofinansowanie 2 zadań konkursowych:

Zadanie nr 1: Organizacja regionalnej konferencji na temat problematyki przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym, w tym promującej dobre praktyki w zakresie skutecznej profilaktyki uzależnień – uniwersalnej, selektywnej, wskazującej.

Zadanie nr 2: Organizacja szkoleń z obszaru profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień.

Do udziału w konkursie uprawnione są podmioty prowadzące działalność zgodną z przedmiotem konkursu skierowaną do mieszkańców województwa śląskiego, tj. organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami określonymi w art. 2 ustawy o zdrowiu publicznym.

Oferty wraz z wymaganą dokumentacją należy składać w terminie do dnia 28 sierpnia 2023 roku, w zaklejonych i opieczętowanych kopertach, w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach (40-142), przy ulicy Modelarskiej 10, II piętro, pok. 205 lub nadesłać pocztą pod wskazany adres. Decyduje data wpływu wniosku do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach.

Uprawnione podmioty aplikujące o dotację, proszone są, o ile to możliwe, o składanie dokumentacji konkursowej zadrukowanej dwustronnie. Dodatkowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego (I piętro, pok. 113 i 114, e-mail: dpu@rops-katowice.pl) lub telefonicznie pod numerem: 32/ 730 68 91/93.

Załączniki :

 1. Ogłoszenie konkursu.
 2. Wzór formularza oferty.
 3. Wzór Karty oceny formalnej oferty.
 4. Wzór Karty oceny merytorycznej oferty.
 5. Wzór umowy.
 6. Wzór sprawozdania z realizacji zadania.
 7. Działania kwalifikowane, jednostki miary oraz koszt jednostkowy brutto.
 8. Wzór opisu dokumentów księgowych.

Kampania społeczna Bezpieczne wakacje

Kampania społeczna pn. Bezpieczne Wakacje prowadzona przez Państwową Komisję do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15.

 

Rozstrzygnięto nabór wniosków dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą, realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi na terenie województwa śląskiego w 2023 roku

Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 1512/435/VI/2023 z dnia 13 lipca 2023 roku rozstrzygnął nabór wniosków dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą, realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi na terenie województwa śląskiego w 2023 roku. W ramach naboru przyznano dotacje na wykonanie 7 zadań w łącznej kwocie 1 700 000,00 zł.

Dofinansowanie przez Samorząd Województwa Śląskiego realizacji działań ujętych we wnioskach umożliwi wsparcie rozwoju oraz modernizacji bazy materialnej podmiotów realizujących programy psychoterapii uzależnień i współuzależnień oraz udzielających indywidualnych świadczeń zapobiegawczo – leczniczych i rehabilitacyjnych osobom uzależnionym od alkoholu i członkom ich rodzin. Powyższe działanie stanowi realizację zapisów Programu przeciwdziałania uzależnieniom w województwie śląskim na lata 2022-2030.

Dofinansowane podmioty prosimy o podanie informacji niezbędnych do sporządzenia umowy dotacyjnej (zgodnie z załącznikami) oraz o przedstawienie 2 egzemplarzy kosztorysów inwestorskich realizacji zadania. W celu weryfikacji poprawności sporządzenia załącznika nr 1 do umowy, prosimy o niezwłocznie przesłanie go na adres opa@rops-katowice.pl. Szczegółowe informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać pod numerem telefonu 32/ 730 68 92/93.

Załączniki:

 1. Wykaz dofinansowanych podmiotów
 2. Zał. nr 1 do umowy – Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania
 3. Formularz informacyjny

Rozstrzygnięto nabór wniosków dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą, realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii na terenie województwa śląskiego w 2023 roku

Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 1462/434/VI/2023 z dnia 5 lipca 2023 roku rozstrzygnął nabór wniosków dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą, realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii na terenie województwa śląskiego w 2023 roku. W ramach naboru przyznano dotacje na wykonanie 6 zadań w łącznej kwocie 600 000,00 zł.

Dofinansowanie przez Samorząd Województwa Śląskiego realizacji działań ujętych we wnioskach umożliwi wsparcie procesu rozwoju podmiotów prowadzących leczenie, rehabilitację i reintegrację osób uzależnionych od narkotyków lub używających narkotyków w sposób szkodliwy. Przyczyni się także do podniesienia jakości świadczonych usług oraz zmniejszenia szkód zdrowotnych i społecznych związanych z zażywaniem środków psychoaktywnych.

Dofinansowane podmioty prosimy o podanie informacji niezbędnych do sporządzenia umowy dotacyjnej (zgodnie z załącznikami) oraz o przedstawienie 2 egzemplarzy kosztorysów inwestorskich realizacji zadania. W celu weryfikacji poprawności sporządzenia załącznika nr 1 do umowy, prosimy o niezwłocznie przesłanie go na adres dpu@rops-katowice.pl. Szczegółowe informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać pod numerem telefonu 32 730 68 92/93.

Załączniki:

 1. Wykaz dofinansowanych podmiotów
 2. Zał. nr 1 do umowy – Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania
 3. Formularz informacyjny

Rozstrzygnięcie Konkursu ofert na realizację zadań w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w województwie śląskim w 2023 roku.

Uchwałą nr 1405/432/VI/2023 Zarządu Województwa Śląskiego z dn. 28.06.2023 r. został rozstrzygnięty Konkurs ofert na realizację zadań w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w województwie śląskim w 2023 roku.

Podmioty dofinansowane uprzejmie prosimy o przygotowanie i przesłanie na adres e-mail: dpu@rops-katowice.pl zaktualizowanego załącznika do umowy, zawierającego harmonogram i kosztorys zadania. Jednocześnie, na ten sam adres prosimy przesłać wypełniony formularz informacyjny, w celu sporządzenia umowy. Aktualizacja dokumentu winna uwzględniać zawarte w rozstrzygnięciu i/lub zawiadomieniu o przyznaniu dotacji wskazania dotyczące możliwości sfinansowania poszczególnych działań oraz wysokość środków pochodzących z wkładu własnego.

Dodatkowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego pocztą elektroniczną pod wyżej wskazany adres lub telefonicznie pod numerem 32 730 68 93 (91).

Dokumenty do pobrania (.zip):

 1. Wykaz ofert finansowanych z budżetu Województwa Śląskiego
 2. Wykaz ofert niespełniających wymogów formalnych
 3. Wzory dokumentów do pobrania
 4. Formularz informacyjny

Ogłoszenie Konkursu ofert na realizację przedsięwzięć w zakresie profilaktyki uzależnień w 2023 roku.

Uchwałą Nr 1410/432/VI/2023 z dnia 28 czerwca 2023 roku Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił Konkurs ofert na realizację przedsięwzięć w zakresie profilaktyki uzależnień w 2023 roku.

W ramach konkursu przewidziano dofinansowanie 2 zadań konkursowych, w tym:

Zadania nr 1: Działalność edukacyjno-informacyjna na temat przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym, poprzez następujące działania:

 1. Kampania społeczna promująca trzeźwość.
 2. Działalność o charakterze edukacyjno-profilaktycznym na rzecz zwiększania kompetencji wychowawczych rodziców lub/i opiekunów w zakresie kształtowania właściwych postaw dzieci i młodzieży wobec środków psychoaktywnych i uzależnień behawioralnych.

Zadania nr 2: Wzmocnienie działalności placówek wsparcia dziennego oraz skutecznych oddziaływań w zakresie profilaktyki uzależnień, poprzez działania:

 1. Realizacja programów profilaktyki problemów alkoholowych i narkomanii oraz zachowań ryzykownych o naukowych podstawach lub dowiedzionej skuteczności.
 2. Wspieranie działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z uwzględnieniem socjoterapii lub/i profilaktyki zachowań ryzykownych.

Do udziału w konkursie uprawnione są podmioty prowadzące działalność zgodną z przedmiotem konkursu skierowaną do mieszkańców województwa śląskiego tj. organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami określonymi w art. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym. W przypadki działania nr 2 w ramach zadania konkursowego nr 2 wymagane jest prowadzenie przez podmiot uprawniony placówki wsparcia dziennego, zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Oferty wraz z wymaganą dokumentacją należy składać w terminie do dnia 28 lipca 2023 roku, w zaklejonych i opieczętowanych kopertach, w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach (40-142), przy ulicy Modelarskiej 10, II piętro, pok. 205 lub nadesłać pocztą pod wskazany adres. Decyduje data wpływu wniosku do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach.

Uprawnione podmioty wnioskujące o dotację, proszone są, o ile to możliwe, o składanie dokumentacji konkursowej zadrukowanej dwustronnie.
Dodatkowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego (I piętro, pok. 113 i 114, e-mail: dpu@rops-katowice.pl) lub telefonicznie pod numerem: 32/ 730 68 91/93.

Załączniki do pobrania (.zip):

 1. Ogłoszenie konkursu – załącznik do Uchwały Nr 1410/432/VI/2023 Zarządu Województwa Śląskiego z 28.06.2023 roku.
 2. Wzór formularza oferty.
 3. Wzór Karty oceny formalnej oferty dla zadania nr 1.
 4. Wzór Karty oceny formalnej oferty dla zadania nr 2.
 5. Wzór Karty oceny merytorycznej oferty.
 6. Wzór umowy z załącznikami.
 7. Wzory sprawozdania z realizacji zadania.
 8. Działania kwalifikowane, jednostki miary oraz koszt jednostkowy brutto.
 9. Wzór opisu dokumentów księgowych.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert dla gmin województwa śląskiego na zadanie pn.: Wzmocnienie działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży na terenie województwa śląskiego w 2023 roku

Sejmik Województwa Śląskiego podjął uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom województwa śląskiego w ramach konkursu ofert dla gmin województwa śląskiego na zadanie pn.: Wzmocnienie działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży na terenie województwa śląskiego w 2023 roku (Uchwała nr VI/57/4/2023 z dnia 22 maja 2023 roku).

Podmioty dofinansowane prosimy o przygotowanie i przesłanie na adres e-mail: dpu@rops-katowice.pl zaktualizowanego załącznika do umowy, zawierającego harmonogram i kosztorys zadania. Aktualizacja dokumentu winna uwzględniać zawarte w rozstrzygnięciu wskazania dotyczące możliwości sfinansowania poszczególnych działań.

Jednocześnie, na ten sam adres prosimy przesłać wypełniony formularz informacyjny, w celu sporządzenia umowy.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego (I piętro pok. 113, tel.: 32/ 730 68 91/93).

Załączniki (.zip):

 1. Uchwała Sejmiku Województwa Śląskiego nr VI/57/4/2023 z wykazem dofinansowanych projektów
 2. Wzór harmonogramu i kosztorysu
 3. Wzór sprawozdania z realizacji zadania
 4. Wzór opisu faktur/rachunków
 5. Formularz informacyjny

Ogłoszenie Konkursu ofert na realizację zadań w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w województwie śląskim w 2023 roku.

Uchwałą nr 989/424/VI/2023 z dnia 12 maja 2023 roku Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił Konkurs ofert na realizację zadań w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w województwie śląskim w 2023 roku.

W ramach konkursu przewidziano dofinansowanie 2 zadań konkursowych, w tym:

Zadanie nr 1: Rozwiązywanie problemów alkoholowych w województwie śląskim, poprzez działania:

 1. Promocja i utrwalanie trzeźwości oraz wzmocnienie środowisk abstynenckich i samopomocowych.
 2. Organizowanie specjalistycznej pomocy osobom i rodzinom dotkniętym problemem alkoholowym, w tym przemocą, służącej podniesieniu jakości oraz zwiększeniu dostępności do świadczeń pomocowych.
 3. Oddziaływania na rzecz wzmacniania procesu leczenia, redukcji szkód, rehabilitacji i reintegracji osób uzależnionych od alkoholu oraz ich bliskich.
 4. Działania służące zmniejszaniu dostępności alkoholu oraz promocja inicjatyw na rzecz przestrzegania prawa w zakresie produkcji, dystrybucji, sprzedaży, reklamy, promocji oraz spożywania napojów alkoholowych.

Zadanie nr 2: Przeciwdziałanie narkomanii w województwie śląskim, poprzez:

 1. Wzmocnienie aktywności na rzecz ograniczenia stosowania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych i NSP.
 2. Wzmocnienie dostępności do terapii, rehabilitacji i reintegracji dla osób uzależnionych od narkotyków oraz ich rodzin.
 3. Poszerzenie i doskonalenie oferty dotyczącej działań pomocowych dla osób i rodzin zagrożonych uzależnieniem lub uzależnionych od substancji psychoaktywnych.
 4. Działania na rzecz redukcji szkód zdrowotnych i społecznych będących konsekwencją problemów wynikających z uzależnienia od środków psychoaktywnych.

Do udziału w konkursie uprawnione są podmioty prowadzące działalność zgodną z przedmiotem konkursu skierowaną do mieszkańców województwa śląskiego tj. organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami określonymi w art. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym.

Oferty wraz z wymaganą dokumentacją należy składać w terminie do dnia 2 czerwca 2023 roku, w zaklejonych i opieczętowanych kopertach, w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach (40-142), przy ulicy Modelarskiej 10, II piętro, pok. 205 lub nadesłać pocztą pod wskazany adres. Decyduje data wpływu wniosku do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach.

Uprawnione podmioty wnioskujące o dotację, proszone są, o ile to możliwe, o składanie dokumentacji konkursowej zadrukowanej dwustronnie.
Dodatkowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego (I piętro, pok. 113 i 114, e-mail: dpu@rops-katowice.pl) lub telefonicznie pod numerem: 32/ 730 68 91/93.

Do pobrania:
1) Ogłoszenie konkursu – załącznik do Uchwały nr 989/424/VI/2023 Zarządu Województwa Śląskiego z 12.05.2023 roku.
2) Wzór formularza oferty.
3) Wzór Karty oceny formalnej oferty.
4) Wzór Karty oceny merytorycznej oferty.
5) Wzór umowy.
6) Wzory sprawozdania z realizacji zadania.
7) Działania kwalifikowane, jednostki miary oraz koszt jednostkowy brutto.
8) Wzór opisu dokumentów księgowych.

Reaguj na przemoc w rodzinie!

Reaguj na przemoc w rodzinie! To bardzo ważne, by reagować na przemoc wobec dziecka.

Zawiadom policję:

 • 112 – ogólny numer alarmowy
 • 997 – numer alarmowy policji

Zadzwoń na „Niebieską Linię”:

 • 800 120 002

Poinformuj lokalny Ośrodek Pomocy Społecznej – w sytuacji podejrzenia przemocy wobec dziecka ośrodek pomocy społecznej ma obowiązek zajęcia się takim przypadkiem i założenia tzw. Niebieskiej Karty.

Poinformuj szkołę krzywdzonego dziecka.

Zgłoś problem dziecka Dzielnicowemu.

O sytuacji przemocy wobec dziecka w rodzinie możesz zawiadomić sąd rodzinny najbliższy miejsca zamieszkania dziecka.

Nabór wniosków dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą, realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii na terenie województwa śląskiego w 2023 roku

Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 944/422/VI/2023 z dnia 04.05.2023 roku ogłosił nabór wniosków dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą, realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii na terenie województwa śląskiego w 2023 roku.

Przedsięwzięcie ma na celu wsparcie rozwoju i modernizacji podmiotów prowadzących działalność leczniczą na rzecz osób uzależnionych od narkotyków lub używających narkotyków w sposób szkodliwy. Powyższe działanie stanowi realizację zapisów Strategii Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2020-2030 oraz Programu przeciwdziałania uzależnieniom w województwie śląskim na lata 2022-2030.

Wnioski wraz z wymaganą dokumentacją w dwóch egzemplarzach zainteresowane podmioty lecznicze mogą składać w terminie do dnia 26 maja 2023 roku, w zaklejonych i opieczętowanych kopertach, w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach (40-142), przy ulicy Modelarskiej 10, pok. 205 lub nadesłać przesyłką priorytetową pod wskazany adres. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

Załączniki (.zip):

 • Zasady naboru wniosków zoz narkomania 2023
 • Wzór wniosku
 • Wzór umowy
 • Załącznik nr 1 do umowy
 • Załącznik nr 3 do umowy
 • Załącznik nr 4 do umowy
 • Wzór sprawozdania

Dotacje dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi na terenie województwa śląskiego w 2023 roku

Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 945/422/VI/2023 z dnia 04.05.2023 roku ogłosił nabór wniosków dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą, realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi na terenie województwa śląskiego w 2023 roku.

Celem procedury jest wsparcie rozwoju oraz modernizacji bazy materialnej podmiotów realizujących programy psychoterapii uzależnień i współuzależnień oraz udzielających indywidualnych świadczeń zapobiegawczo – leczniczych i rehabilitacyjnych osobom uzależnionym od alkoholu i członkom ich rodzin. Powyższe działanie stanowi realizację zapisów Strategii Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020 oraz Programu przeciwdziałania uzależnieniom w województwie śląskim na lata 2022-2030.

Wnioski wraz z wymaganą dokumentacją w dwóch egzemplarzach zainteresowane podmioty lecznicze mogą składać w terminie do dnia 26 maja 2023 roku, w zaklejonych i opieczętowanych kopertach, w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach (40-142), przy ulicy Modelarskiej 10, pok. 205 lub nadesłać przesyłką priorytetową pod wskazany adres. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

Załączniki (.zip):

 • Zasady naboru wniosków – zoz alkoholizm
 • Wzór wniosku
 • Wzór umowy
 • Załącznik nr 1 do umowy
 • Załącznik nr 3 do umowy
 • Załącznik nr 4 do umowy
 • Wzór sprawozdania

Seminarium pn. „Interdyscyplinarność warunkiem skutecznej pomocy – przemoc w rodzinie z problemem alkoholowym”

W dniu 29 marca 2023 roku w auli im. prof. A. Pawlikowskiego na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbyło się Seminarium pn. „Interdyscyplinarność warunkiem skutecznej pomocy – przemoc w rodzinie z problemem alkoholowym”.

Celem przedsięwzięcia było przedstawienie i omówienie możliwości zwiększenia efektywności działań instytucji udzielających pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, w tym doświadczającym przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym.

Seminarium było adresowane do przewodniczących zespołów interdyscyplinarnych województwa śląskiego, funkcjonariuszy komend miejskich i powiatowych Policji (koordynatorów Procedury „Niebieskie Karty”), członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych oraz studentów Uniwersytetu Śląskiego.

W organizacji wydarzenia partnerami Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego byli: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach oraz Biuro Karier Uniwersytetu Śląskiego.

Fot. Katarzyna Stołpiec., mat. Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Realizacja projektu „Bądź Unplugged”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego informuje, że Fundacja Pozytywnej Profilaktyki na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki realizuje w latach 2022-2024 projekt „Bądź Unplugged”.

Celem przedsięwzięcia jest podniesienie jakości realizowanych przez placówki oświatowe działań profilaktycznych poprzez przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dotyczących realizacji rekomendowanego programu profilaktycznego „Unplugged” dla przedstawicieli placówek oświatowych.

Do udziału w projekcie uprawnione są pięcioosobowe zespoły nauczycieli (psychologów, pedagogów) zatrudnionych w jednej szkole. W każdym województwie przewidziano udział trzech lub czterech (w zależności od wielkości województwa) zespołów z jednej szkoły. Szkolenia dla przedstawicieli województwa śląskiego będą realizowane w terminie 17-18 listopada 2023 roku.

Szczegółowe informacje na temat projektu znajdują się na stronie internetowej Fundacji Pozytywnej Profilaktyki: Bądź Unplugged. 2022-2024 – Fundacja Pozytywnej Profilaktyki (pozytywnaprofilaktyka.org)

Superwizja w pracy socjalnej i terapeutycznej oczami praktyka

Superwizja jest jedną z form profesjonalizacji przedstawicieli zawodów niosących pomoc osobom potrzebującym, m. in. psychoterapeutów, w tym też uzależnień, pracowników socjalnych, pedagogów…

Zapraszamy do lektury publikacji, w której można znaleźć informacje o tym czym jest superwizja, na czym polega praca superwizora i gdzie można szukać superwizora.

Do pobrania:

Ogłoszenie konkursu ofert dla gmin na zadanie pn.: Wzmocnienie działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży na terenie województwa śląskiego w 2023 roku

Uchwałą nr 461/408/VI/2023 z dnia 10 marca 2023 roku, Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił konkurs ofert dla gmin województwa śląskiego na zadanie pod nazwą: Wzmocnienie działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży na terenie województwa śląskiego w 2023 roku. Do udziału w konkursie uprawnione są gminy województwa śląskiego, których dochody uzyskane z tytułu koncesji na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych w 2022 roku nie przekroczyły kwoty 300 000,00 zł;

Oferty wraz z wymaganą dokumentacją należy składać w terminie do dnia 05.04.2023 roku, w zaklejonych i opieczętowanych kopertach, w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach (40-142), przy ulicy Modelarskiej 10, II piętro, pok. 205 lub nadesłać pocztą pod wskazany adres. Decyduje data wpływu oferty do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach.

Uprawnione podmioty aplikujące o dotację, proszone są, o ile to możliwe, o składanie dokumentacji konkursowej zadrukowanej dwustronnie.

Dodatkowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego (I piętro, pok. 113 i 114, e-mail: dpu@rops-katowice.pl ) lub telefonicznie pod numerem: 32/ 730 68 91/93.

Do pobrania:

 1. Ogłoszenie konkursu – załącznik do Uchwały nr 461/408/VI/2023 Zarządu Województwa Śląskiego z 10.03.2023 roku
 2. Wzór formularza oferty.
 3. Wzór Karty oceny formalnej oferty.
 4. Wzór Karty oceny merytorycznej oferty.
 5. Wzór umowy.
 6. Wzór sprawozdania z realizacji umowy.
 7. Działania kwalifikowane, jednostki miary oraz koszt jednostkowy brutto.
 8. Wzór opisu dokumentów księgowych.

Sprawozdanie „KCPU-G1 – Działalność samorządów lokalnych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w 2022 r.”

Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom udostępniło formularz sprawozdania „KCPU-G1 – Działalność samorządów lokalnych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w 2022 r.”. Dokument może być wypełniony jedynie w wersji elektronicznej do 17 kwietnia br.

Szczegółowe informacje na temat sprawozdania, w tym formularz oraz instruktaż techniczny i merytoryczny znajdą Państwo na stronie internetowej KCPU: Sprawozdanie KCPU G1 – KCPU.

W przypadku pytań dotyczących sprawozdawczości, należy się kontaktować z Panią Roksaną Karczewską, e-mail: roksana.karczewska@kcpu.gov.pl, pod numerem telefonu: 665 425 405 lub 607 896 867.

Rozstrzygnięcie Naboru wniosków dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą, realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi na terenie województwa śląskiego w 2022 roku – II edycja

Dofinansowane podmioty prosimy o podanie informacji niezbędnych do sporządzenia umowy dotacyjnej (zgodnie z załącznikami). W celu weryfikacji poprawności sporządzenia załącznika do umowy, prosimy o przesłanie go w wersji edytowalnej na adres dpu@rops-katowice.pl wraz z formularzem informacyjnym. Szczegółowe informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać pod numerem telefonu 32/ 730 68 92/93.

Rozstrzygnięcie Naboru wniosków dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą, realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii na terenie województwa śląskiego w 2022 roku – II edycja

Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 2192/380/VI/2022 z dnia 07.12.2022 roku rozstrzygnął Nabór wniosków dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą, realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii na terenie województwa śląskiego w 2022 roku – II edycja.

Dofinansowane podmioty prosimy o podanie informacji niezbędnych do sporządzenia umowy dotacyjnej (zgodnie z załącznikami). W celu weryfikacji poprawności sporządzenia załącznika do umowy, prosimy o przesłanie go w wersji edytowalnej na adres dpu@rops-katowice.pl wraz z formularzem informacyjnym. Szczegółowe informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać pod numerem telefonu 32/ 730 68 92/93.

 

Rekrutacja na drugą edycję szkoleń z obszaru przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w drugiej edycji szkoleń organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2022 rok oraz Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie śląskim na lata 2021-2025.

Adresatami przedsięwzięć są przedstawiciele instytucji zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie:

 • jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie;
 • organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości (Policji, Żandarmerii Wojskowej, Straży Miejskiej, prokuratorów, sędziów, kuratorów sądowych, Służby Więziennej itd.);
 • ochrony zdrowia (lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych itd.);
 • oświaty (nauczycieli, nauczycieli przedszkolnych, pedagogów szkolnych, psychologów, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych itd.);
 • gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych;
 • instytucji, kościołów i związków wyznaniowych oraz organizacji pozarządowych działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz na rzecz ochrony rodziny;
 • innych podmiotów mogących być członkami zespołów interdyscyplinarnych lub grup roboczych oraz innych osób bezpośrednio pracujących z osobami doznającymi przemocy w rodzinie oraz z osobami stosującymi przemoc.

Tematyka spotkań:

 1. Dziecko jako ofiara przemocy w rodzinie – sytuacja psychologiczna, kontakt, procedura Niebieskie Karty (1 grupa – 20 osób)
  termin realizacji: 14-16 grudnia 2022 r.
  rejestracja: 9.30, rozpoczęcie: 10.00
  miejsce realizacji: hotel na terenie województwa śląskiego
  Zakres merytoryczny szkolenia 
 2. Procedura Niebieskie Karty – zagadnienia praktyczne (1 grupa – 20 osób)
  termin realizacji: 14-16 grudnia 2022 r.
  rejestracja: 9.30, rozpoczęcie: 10.00
  miejsce realizacji: hotel na terenie województwa śląskiego
  Zakres merytoryczny szkolenia 

Obecnie w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego trwają procedury w zakresie zamówień publicznych mające na celu wyłonienie wykładowców oraz obiekty noclegowe dla powyższych szkoleń. W przypadku niewyłonienia trenera bądź hotelu, ROPS zastrzega sobie możliwość odwołania rekrutacji. Harmonogramy szkoleń zostaną przesłane osobom zrekrutowanym, po wyłonieniu realizatorów usług trenerskich i hotelarskich.

Zgłoszenia należy dokonać za pośrednictwem elektronicznego formularza zgłoszeniowego w terminie do 7 grudnia 2022 r. Procedura rekrutacyjna nie wymaga przesyłania formularza zgłoszeniowego w formie papierowej do ROPS.

Zakwalifikowanie do udziału obliguje do uczestnictwa w całości zajęć. Warunkiem otrzymania zaświadczenia jest obecność na zajęciach w wymiarze co najmniej 70% godzin szkoleniowych. Na szkoleniu bezpłatnie zapewniamy Państwu usługę dydaktyczną, materiały szkoleniowe, nocleg oraz wyżywienie. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu na zajęcia.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach proszone są również o zapoznanie się z Regulaminem uczestnictwa w różnych formach doskonalenia zawodowego organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego – Dział Przeciwdziałania Uzależnieniom i Przemocy w Rodzinie.

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu 32/ 730 68 91, 731 633 955.