Rozstrzygnięcie Konkursu ofert na realizację zadań w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w województwie śląskim w 2024 roku.

Uchwałą nr 904/500/VI/2024 Zarządu Województwa Śląskiego z dn. 17.04.2024 r. został rozstrzygnięty Konkurs ofert na realizację zadań w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w województwie śląskim w 2024 roku.

Podmioty dofinansowane uprzejmie prosimy o przygotowanie i przesłanie na adres e-mail: dpu@rops-katowice.pl zaktualizowanego załącznika do umowy, zawierającego harmonogram i kosztorys zadania. Jednocześnie, na ten sam adres prosimy przesłać wypełniony formularz informacyjny, w celu sporządzenia umowy. Aktualizacja dokumentu winna uwzględniać zawarte w rozstrzygnięciu i/lub zawiadomieniu o przyznaniu dotacji wskazania dotyczące możliwości sfinansowania poszczególnych działań oraz wysokość środków pochodzących z wkładu własnego.

Dodatkowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego pocztą elektroniczną pod wyżej wskazany adres lub telefonicznie pod numerem 32 730 68 93 (91).

Załączniki (w tym zdjęcia):

  1.  Uchwała Zarządu
  2. Rozstrzygnięcie konkursu – załącznik do uchwały
  3. Wykaz ofert niespełniających wymogów formalnych
  4. Wzory dokumentów do pobrania (łącze do ogłoszenia tego konkursu)
  5. Formularz informacyjny