Ogłoszenie Konkursu ofert na realizację Europejskiego Badania Szkolnego na temat Używania Alkoholu i Narkotyków (European School Survey Project on Alcohol and Drugs – ESPAD) w województwie śląskim w 2024 roku

Uchwałą nr 906/500/VI/2024 z dnia 17 kwietnia 2024 roku Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił Konkurs ofert na realizację Europejskiego Badania Szkolnego na temat Używania Alkoholu i Narkotyków (European School Survey Project on Alcohol and Drugs – ESPAD) w województwie śląskim w 2024 roku.

Do udziału w konkursie uprawnione są podmioty prowadzące działalność zgodną z przedmiotem konkursu, tj. podmioty, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy o instytutach badawczych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 498 ze zm.), których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami określonymi w art. 2 ustawy o zdrowiu publicznym.

Oferty wraz z wymaganą dokumentacją należy składać w terminie do dnia 6 maja 2024 roku, w zaklejonych i opieczętowanych kopertach, w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach (40-142), przy ulicy Modelarskiej 10, I piętro, pok. 120 lub nadesłać pocztą pod wskazany adres. Decyduje data wpływu wniosku do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach.
Uprawnione podmioty aplikujące o dotację, proszone są, o ile to możliwe, o składanie dokumentacji konkursowej zadrukowanej dwustronnie. Dodatkowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego (I piętro, pok. 113 i 114, e-mail: dpu@rops-katowice.pl) lub telefonicznie pod numerem: 32/ 730 68 91/93.

Załączniki (w tym zdjęcia):

  1. Ogłoszenie konkursu
  2. Wzór formularza oferty
  3. Wzór Karty oceny formalnej oferty
  4. Wzór Karty oceny merytorycznej oferty
  5. Wzór umowy
  6. Wzór sprawozdania z realizacji zadania
  7. Działania kwalifikowane, jednostki miary oraz koszt jednostkowy brutto
  8. Wzór opisu dokumentów księgowych