Kategoria: Artykuły

Dobre praktyki w zakresie reintegracji społeczno-zawodowej oraz przeciwdziałania problemom uzależnień w województwie śląskim

Fundacja Teatru Grodzkiego z siedzibą w Bielsku-Białej przygotowała publikację pt.: Katalog dobrych praktyk. Skuteczne rozwiązania w zakresie reintegracji społeczno-zawodowej oraz przeciwdziałania problemom uzależnień w podmiotach zatrudnienia socjalnego.

Publikacja powstała we współpracy z podmiotami reintegracji społeczno-zawodowej, specjalistami oraz interesariuszami zaangażowanymi w politykę zatrudnienia oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, w tym problemom uzależnień.

Katalog dobrych praktyk zawiera m. in.: zestawienie działań i rozwiązań, jakie podmioty zatrudnienia socjalnego stosują w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień uczestników oraz przydatne informacje w zakresie istoty uzależnień oraz strategii profilaktyki.

Publikacja jest integralną częścią projektu pn.: Popularyzacja metod przeciwdziałania uzależnieniom w procesie reintegracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym realizowanego w 2020 roku przy wsparciu finansowym z budżetu Województwa Śląskiego w ramach wdrażania Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie śląskim na lata 2016-2020 i Programu przeciwdziałania narkomanii w województwie śląskim na lata 2017-2020.

Więcej informacji o publikacji.

Młodzież a środki psychoaktywne w województwie śląskim

Prawidłowa postawa wobec zagadnień dotyczących oddziaływania substancji psychoaktywnych na organizm ludzki jest jednym z czynników chroniących skutecznej profilaktyki uzależnień. Dotyczy to także rzetelnej wiedzy na temat niebezpieczeństw oraz szkód powodowanych stosowaniem tego typu środków. Świadomość ryzyka szkód skłaniać powinna do ograniczania stosowania tego typu substancji i tym samym zminimalizowania niebezpieczeństwa potencjalnych powikłań.

Przedstawiamy publikację zawierającą krótką analizę wybranych aspektów dotyczących postaw młodzieży wobec środków psychoaktywnych.

Praktyczna realizacja zadań przez przedstawicieli instytucji działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym

Przedstawiamy Państwu publikację, która stanowi opis praktycznych działań i procedur, które zostały stworzone na podstawie obowiązujących przepisów dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie i wieloletniego praktycznego doświadczenia w realizacji działań w tym zakresie autora. Każda propozycja działań czy procedur opisana w niniejszym opracowaniu, poparta jest przepisem i uzasadnieniem takiej interpretacji. Zdaniem autora, daje to szansę na jak najskuteczniejszą pomoc rodzinom doświadczającym przemocy, przy jednoczesnym maksymalnym bezpieczeństwie formalno-prawnym przedstawicieli instytucji pracujących w tym obszarze.

Praktyczna realizacja zadań przez przedstawicieli instytucji działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym (.pdf)
Praktyczna realizacja zadań przez przedstawicieli instytucji działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym (.doc)

Problemy uzależnień

Problemy dotyczące używania środków psychoaktywnych, w tym ryzykowne bądź szkodliwe spożywanie napojów alkoholowych oraz stosowanie nowych środków psychoaktywnych (potocznie określanych jako dopalacze) składają się na jeden z kluczowych problemów społecznych tj. uzależnienie. Używanie środków psychoaktywnych, często jest przyczyną rozwoju wielu poważnych chorób oraz innych problemów społecznych, takich jak dysfunkcja i rozpad rodziny, niedobory wychowawcze i rozwojowe dzieci, przemoc w rodzinie, inne zachowania karalne, w tym przestępstwa, wykroczenia drogowe itp.

Problem uzależnienia może dotykać wszystkich grup społecznych, wiekowych oraz zawodowych.

W 2015 roku przeprowadzono badanie poświęcone wybranym uzależnieniom behawioralnym, które przybliżyło kwestię społecznego postrzegania zaburzeń zachowania na tle uzależnień (M. Gwiazda, Komunikat z badań nr 76/2015 Pracoholicy, siecioholicy, hazardziści… uzależnienia od zachowań, CBOS, s. 6-7). Badani poproszeni zostali o ocenę stopnia szkodliwości wybranych uzależnień. Uzyskane średnie ocen wybranych uzależnień jednoznacznie wskazały ich hierarchię funkcjonującą w społecznej świadomości. Za najbardziej groźne uznano uzależnienia o charakterze chemicznym, tj. narkomanię i alkoholizm. Uzależnienia behawioralne, przede wszystkim zakupoholizm i pracoholizm, postrzegane są jako przypadłości o zdecydowanie mniejszym ciężarze gatunkowym. czytaj dalej o: Problemy uzależnień