Rozstrzygnięcie Konkursu ofert na realizację zadań w zakresie edukacji publicznej w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom w województwie śląskim w 2024 roku

Uchwałą nr 1026/502/VI/2024 Zarządu Województwa Śląskiego z dn. 29.04.2024 r. został rozstrzygnięty Konkurs ofert na realizację zadań w zakresie edukacji publicznej w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom w województwie śląskim w 2024 roku.

Podmioty dofinansowane uprzejmie prosimy o przygotowanie i przesłanie na adres e-mail: dpu@rops-katowice.pl zaktualizowanego załącznika do umowy, zawierającego harmonogram i kosztorys zadania. Jednocześnie, na ten sam adres prosimy przesłać wypełniony formularz informacyjny, w celu sporządzenia umowy. Aktualizacja dokumentu winna uwzględniać zawarte w rozstrzygnięciu i/lub zawiadomieniu o przyznaniu dotacji wskazania dotyczące możliwości sfinansowania poszczególnych działań oraz wysokość środków pochodzących z wkładu własnego.

Dodatkowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego pocztą elektroniczną pod wyżej wskazany adres lub telefonicznie pod numerem 32 730 68 93 (91).

Załączniki (w tym zdjęcia):

  1. Wykaz ofert finansowanych z budżetu Województwa Śląskiego
  2. Wykaz ofert, które nie spełniły wymogów formalnych
  3. Wzór ramowego programu zajęć w ramach szkolenia
  4. Wzór harmonogramu i kosztorysu zadania
  5. Wzór opisu dokumentów księgowych
  6. Wzór sprawozdania
  7. Formularz informacyjny