Ogłoszenie Konkursu ofert na realizację zadań w zakresie edukacji publicznej w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom w województwie śląskim w 2024 roku

Uchwałą nr 534/491/VI/2024 z dnia 6 marca 2024 roku Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił Konkurs ofert na realizację zadań w zakresie edukacji publicznej w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom w województwie śląskim w 2024 roku.

W ramach konkursu przewidziano dofinansowanie 2 zadań konkursowych:

Zadanie nr 1: Organizacja regionalnej konferencji na temat problematyki przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym, w tym promującej dobre praktyki w zakresie skutecznej profilaktyki uzależnień – uniwersalnej, selektywnej, wskazującej.

Zadanie nr 2: Organizacja szkoleń z obszaru profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień.

Do udziału w konkursie uprawnione są podmioty prowadzące działalność zgodną z przedmiotem konkursu skierowaną do mieszkańców województwa śląskiego, tj. organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami określonymi w art. 2 ustawy o zdrowiu publicznym.

Oferty wraz z wymaganą dokumentacją należy składać w terminie do dnia 8 kwietnia 2024 roku, w zaklejonych i opieczętowanych kopertach, w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach (40-142), przy ulicy Modelarskiej 10, II piętro, pok. 205 lub nadesłać pocztą pod wskazany adres. Decyduje data wpływu wniosku do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach.

Uprawnione podmioty aplikujące o dotację, proszone są, o ile to możliwe, o składanie dokumentacji konkursowej zadrukowanej dwustronnie. Dodatkowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego (I piętro, pok. 113 i 114, e-mail: dpu@rops-katowice.pl) lub telefonicznie pod numerem: 32/ 730 68 91/93.

Załączniki (w tym zdjęcia):