Dobre praktyki w zakresie reintegracji społeczno-zawodowej oraz przeciwdziałania problemom uzależnień w województwie śląskim

Fundacja Teatru Grodzkiego z siedzibą w Bielsku-Białej przygotowała publikację pt.: Katalog dobrych praktyk. Skuteczne rozwiązania w zakresie reintegracji społeczno-zawodowej oraz przeciwdziałania problemom uzależnień w podmiotach zatrudnienia socjalnego.

Publikacja powstała we współpracy z podmiotami reintegracji społeczno-zawodowej, specjalistami oraz interesariuszami zaangażowanymi w politykę zatrudnienia oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, w tym problemom uzależnień.

Katalog dobrych praktyk zawiera m. in.: zestawienie działań i rozwiązań, jakie podmioty zatrudnienia socjalnego stosują w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień uczestników oraz przydatne informacje w zakresie istoty uzależnień oraz strategii profilaktyki.

Publikacja jest integralną częścią projektu pn.: Popularyzacja metod przeciwdziałania uzależnieniom w procesie reintegracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym realizowanego w 2020 roku przy wsparciu finansowym z budżetu Województwa Śląskiego w ramach wdrażania Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie śląskim na lata 2016-2020 i Programu przeciwdziałania narkomanii w województwie śląskim na lata 2017-2020.

Więcej informacji o publikacji.