Rekrutacja na dodatkowe szkolenie z obszaru przeciwdziałania przemocy domowej

Serdecznie zapraszamy do udziału w dodatkowym szkoleniu organizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2023 rok oraz Programu przeciwdziałania przemocy w rdzinie w województwie śląskim na lata 2021-2025:

Praca z rodziną w oparciu o procedurę Niebieskie Karty – zmiany w ustawodawstwie (1 grupa szkoleniowa)

termin realizacji:

29 listopada – 1 grudnia 2023 roku

rejestracja: 9.30, rozpoczęcie: 10.00 pierwszego dnia zajęć

miejsce realizacji: hotel na terenie województwa śląskiego

Zarys merytoryczny szkolenia:

 • powołanie i skład Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy domowej,
 • procedura powołania przedstawiciela do członkostwa w Zespole,
 • regulamin wewnętrzny ZI,
 • rola i zadania ZI,
 • procedura zwoływania posiedzeń Zespołu,
 • role i zadania Przewodniczącego i zastępcy Przewodniczącego ZI,
 • usprawiedliwianie nieobecności na posiedzeniu Zespołu,
 • odwołanie członka ZI,
 • powołanie Grupy Diagnostyczno – Pomocowej,
 • zadania GDP w realizacji procedury NK,
 • dokumentowanie czynności w ramach procedury Niebieskie Karty, w tym zasady sporządzania protokołów z posiedzeń GDP/ZI,
 • przetwarzanie danych osobowych przez ZI/GDP, monitoring rodzin, w których zakończono procedurę NK – procedura po zmianie przepisów Ustawy.

 Zakwalifikowanie do udziału obliguje do uczestnictwa w całości zajęć.

Adresatami szkolenia są przedstawiciele instytucji zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy domowej:

 • jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie;
 • organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości (Policji, Żandarmerii Wojskowej, Straży Miejskiej, prokuratorów, sędziów, kuratorów sądowych, Służby Więziennej itd.);
 • ochrony zdrowia (lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych itd.);
 • oświaty (nauczycieli, nauczycieli przedszkolnych, pedagogów szkolnych, psychologów, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych itd.);
 • gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych;
 • instytucji, kościołów i związków wyznaniowych oraz organizacji pozarządowych działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz na rzecz ochrony rodziny;
 • innych podmiotów mogących być członkami zespołów interdyscyplinarnych lub grup roboczych oraz innych osób bezpośrednio pracujących z osobami doznającymi przemocy w rodzinie oraz z osobami stosującymi przemoc.

Zgłoszenia na szkolenie należy dokonać za pośrednictwem elektronicznego formularza zgłoszeniowego w terminie do 10 listopada br.  

Informacja o zakwalifikowaniu bądź niezakwalifikowaniu zostanie przekazana przy użyciu poczty elektronicznej w terminie 13 – 17 listopada br. Procedura rekrutacyjna nie wymaga przesyłania formularza zgłoszeniowego w formie papierowej do ROPS. Warunkiem otrzymania zaświadczenia uczestnictwa jest obecność na zajęciach w wymiarze co najmniej 70% godzin szkoleniowych. Na szkoleniu bezpłatnie zapewniamy Państwu usługę dydaktyczną, materiały szkoleniowe, nocleg oraz wyżywienie. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu na zajęcia.

Obecnie w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego trwa procedura w zakresie zamówień publicznych, mająca na celu wyłonienie trenera i obiektu hotelarsko-gastronomicznego do realizacji szkolenia. W przypadku niewyłonienia trenera bądź hotelu, ROPS zastrzega sobie możliwość odwołania rekrutacji. Harmonogram szkolenia zostanie przekazany osobom zrekrutowanym, po wyłonieniu realizatorów usługi trenerskiej i hotelarskiej.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są również o zapoznanie się z Regulaminem uczestnictwa w różnych formach doskonalenia zawodowego organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego – Dział Przeciwdziałania Uzależnieniom i Przemocy w Rodzinie.

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu 32/ 730 68 91 lub mailem: dpu@rops-katowice.pl