Rekrutacja na szkolenia z obszaru przeciwdziałania przemocy domowej

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2023 rok oraz Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie śląskim na lata 2021-2025.

Tematyka spotkań:

1. Praca z osobami stosującymi przemoc w rodzinie (2 grupy szkoleniowe)
50-godzinny cykl szkoleniowy, przeznaczony dla osób przygotowujących się do realizacji programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową. Do udziału w cyklu szkoleniowym mogą zgłaszać się osoby spełniające kryteria określone w Rozporządzeniu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową (Dz. U. z 2023 r. poz. 1163), za wyjątkiem wymogu szkoleniowego (w części).

terminy realizacji:
I GRUPA – 2, 3, 4 oraz 16, 17, 18 października 2023 roku,
II GRUPA – 11, 12, 13 oraz 25, 26, 27 października 2023 roku,
miejsce realizacji: hotel na terenie województwa śląskiego
Trener: Katarzyna Walioszczyk – Urbaniak
Program szkolenia (.pdf)

Każda grupa szkoleniowa realizuje 6 dni zajęć. Zakwalifikowanie do udziału obliguje do uczestnictwa w całości zajęć wybranej grupy, nie ma możliwości przenoszenia się na inne terminy pomiędzy grupami.

2. Prawne aspekty przeciwdziałania przemocy w rodzinie – omówienie zmian w ustawodawstwie (1 grupa szkoleniowa)

termin realizacji: 11-12 oraz 23-24 października 2023 roku
rejestracja: 9.30, rozpoczęcie: 10.00 pierwszego dnia zajęć
miejsce realizacji: hotel na terenie województwa śląskiego
Trener: Barbara Kunysz-Syrytczyk

Zarys merytoryczny szkolenia:

 • nowe definicje – aspekt teoretyczny i praktyczny,
 • nowa perspektywa Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej – funkcjonowanie Zespołów Interdyscyplinarnych,
 • wdrożenie przepisów nowej ustawy (zakres merytoryczny nowych dokumentów
  w gminach),
 • zadania członków Zespołów Interdyscyplinarnych w ramach nowych przepisów,
 • zadania członków Grup Diagnostyczno-Pomocowych – procedura ich powoływania i funkcjonowania w świetle nowych przepisów,
 • inne akty prawne i wymagane dostosowania w ramach działalności Zespołów Interdyscyplinarnych, stosowanie k.p.a. w nowej ustawie o przeciwdziałaniu przemocy domowej.

3. Praca z rodziną w oparciu o procedurę Niebieskie Karty – zmiany w ustawodawstwie
(1 grupa szkoleniowa)

termin realizacji:18-20 października 2023 roku
rejestracja: 9.30, rozpoczęcie: 10.00 pierwszego dnia zajęć
miejsce realizacji: hotel na terenie województwa śląskiego
Trener: Barbara Kunysz-Syrytczyk

Zarys merytoryczny szkolenia:

 • powołanie i skład Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy domowej,
 • procedura powołania przedstawiciela do członkostwa w Zespole,
 • regulamin wewnętrzny ZI,
 • rola i zadania ZI,
 • procedura zwoływania posiedzeń Zespołu,
 • role i zadania Przewodniczącego i zastępcy Przewodniczącego ZI,
 • usprawiedliwianie nieobecności na posiedzeniu Zespołu,
 • odwołanie członka ZI,
 • powołanie Grupy Diagnostyczno – Pomocowej,
 • zadania GDP w realizacji procedury NK,
 • dokumentowanie czynności w ramach procedury Niebieskie Karty, w tym zasady sporządzania protokołów z posiedzeń GDP/ZI,
 • przetwarzanie danych osobowych przez ZI/GDP, monitoring rodzin, w których zakończono procedurę NK – procedura po zmianie przepisów Ustawy.

Zakwalifikowanie do udziału obliguje do uczestnictwa w całości zajęć.

Adresatami szkoleń nr 2 i 3 są przedstawiciele instytucji zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy domowej:

 • jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie;
 • organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości (Policji, Żandarmerii Wojskowej, Straży Miejskiej, prokuratorów, sędziów, kuratorów sądowych, Służby Więziennej itd.);
 • ochrony zdrowia (lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych itd.);
 • oświaty (nauczycieli, nauczycieli przedszkolnych, pedagogów szkolnych, psychologów, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych itd.);
 • gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych;
 • instytucji, kościołów i związków wyznaniowych oraz organizacji pozarządowych działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz na rzecz ochrony rodziny;
 • innych podmiotów mogących być członkami zespołów interdyscyplinarnych lub grup roboczych oraz innych osób bezpośrednio pracujących z osobami doznającymi przemocy w rodzinie oraz z osobami stosującymi przemoc.

Zgłoszenia na szkolenia należy dokonać za pośrednictwem elektronicznego formularza zgłoszeniowego w terminie do 26 września br., w następujący sposób:

 • na cykl szkoleniowy pn. Praca z osobami stosującymi przemoc w rodzinie za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego,
 • na szkolenia: Prawne aspekty przeciwdziałania przemocy w rodzinie – omówienie zmian w ustawodawstwie oraz Praca z rodziną w oparciu o procedurę Niebieskie Karty – zmiany w ustawodawstwie za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.

Informacja o zakwalifikowaniu bądź niezakwalifikowaniu zostanie przekazana przy użyciu poczty elektronicznej. Procedura rekrutacyjna nie wymaga przesyłania formularza zgłoszeniowego w formie papierowej do ROPS. Warunkiem otrzymania zaświadczenia uczestnictwa jest obecność na zajęciach w wymiarze co najmniej 70% godzin szkoleniowych. Na szkoleniu bezpłatnie zapewniamy Państwu usługę dydaktyczną, materiały szkoleniowe, nocleg oraz wyżywienie. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu na zajęcia.

Obecnie w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego trwa procedura w zakresie zamówień publicznych, mająca na celu wyłonienie obiektów hotelarsko-gastronomicznych w każdym z powyższych szkoleń. Informacja o miejscu realizacji szkoleń zostanie niezwłocznie przekazana osobom zakwalifikowanym, po wyłonieniu Wykonawców usług hotelarskich.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach proszone są również o zapoznanie się z Regulaminem uczestnictwa w różnych formach doskonalenia zawodowego organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego – Dział Przeciwdziałania Uzależnieniom i Przemocy w Rodzinie (.pdf).

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu 32/ 730 68 91 lub mailem: dpu@rops-katowice.pl