Doradztwo w zakresie przygotowania oferty konkursowej, zawierania i realizacji umowy dotacyjnej oraz sprawozdania z realizacji dofinansowanego zadania w ramach Programu przeciwdziałania uzależnieniom w województwie śląskim w latach 2022-2030

Serdecznie zapraszamy do korzystania z doradztwa w zakresie przygotowania oferty realizacji zadania z obszaru profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień i przeciwdziałania przemocy domowej w ramach organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego konkursów i naborów ofert (co jest ważne, na co zwrócić uwagę, najczęściej popełniane błędy – jak ich uniknąć), zawierania i realizacji umowy dotacyjnej oraz sprawozdania z realizacji dofinansowanych zadań.

Spotkania dedykowane są osobom, które opracowują oferty lub/i przygotowują sprawozdania z realizacji zawartych umów. Przewiduje się prace w grupach liczących maksymalnie 10 uczestników.

Celem przedsięwzięcia jest wzmocnienie współpracy z podmiotami realizującymi zadania dofinansowane z budżetu Województwa Śląskiego, poprawa jakości wdrażanych zadań konkursowych i wymiana doświadczeń w zakresie projektowania, realizacji i rozliczania tych zadań.

Najbliższe dyżury odbywać się będą w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach przy ul. Modelarskiej 10.

Terminy dyżurów:

Termin dyżuru Godziny dyżuru Termin naboru upływa dnia:
17.11.2023 roku (piątek) 10.00 – 13.00 10.11.2023 roku
30.11.2023 roku (czwartek) 10.00 – 13.00 23.11.2023 roku
12.12.2023 roku (wtorek) 10.00 – 13.00 04.12.2023 roku

 

Zapewniamy Państwu usługę doradczą. Organizator nie zapewnia poczęstunki i nie pokrywa kosztów dojazdu na spotkania.

Nabór zgłoszeń prowadzony jest za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: dpu@rops-katowice.pl .

Prosimy o podanie w zgłoszeniu danych wyłącznie w zakresie imienia i nazwiska oraz podmiotu.

Dodatkowe informacje można uzyskać w ROPS, w Dziale ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom i Przemocy w Rodzinie pod tel.: 32/ 730 68 91.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach ul. Modelarska 10, kod pocztowy 40-142, e‑mail: rops@rops-katowice.pl, tel. 32 730 68 68.
  2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Regionalnym Ośrodki Polityki Społecznej Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach ul. Modelarska 10, kod pocztowy 40-142 to: e-mail: iod@rops-katowice.pl.
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rekrutacji i uczestnictwa w spotkaniach w zakresie doradztwa dotyczącego przygotowania oferty realizacji zadania z obszaru profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień i przeciwdziałania przemocy domowej w ramach organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego konkursów i naborów ofert a także w celach archiwalnych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w powyższym celu jest art. 14 i art. 15 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO) oraz art. 6 ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
  4. Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez administratora danych osobowych, podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, podmiotom zajmującym się archiwizacją, dostawcom systemów informatycznych i usług IT a w zakresie danych korespondencyjnych operatorowi pocztowemu. Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją lub publikowane w BIP ROPS.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z kategorią archiwalną BE5, tj. przez okres 5 lat liczony od 1 stycznia roku następującego po roku wytworzenia dokumentacji zawierającej te dane.
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia (przy uwzględnieniu ograniczeń z art. 17 ust. 3 RODO), prawo do ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu (wobec przetwarzania opartego o sprawowanie władzy publicznej powierzonej Administratorowi).
  7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
  8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do udziału w spotkaniach. Niepodanie danych osobowych danych skutkuje brakiem możliwości uczestniczenia w spotkaniach.
  9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.