Ogłoszenie Konkursu ofert na realizację przedsięwzięć w zakresie profilaktyki uzależnień w 2023 roku.

Uchwałą Nr 1410/432/VI/2023 z dnia 28 czerwca 2023 roku Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił Konkurs ofert na realizację przedsięwzięć w zakresie profilaktyki uzależnień w 2023 roku.

W ramach konkursu przewidziano dofinansowanie 2 zadań konkursowych, w tym:

Zadania nr 1: Działalność edukacyjno-informacyjna na temat przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym, poprzez następujące działania:

 1. Kampania społeczna promująca trzeźwość.
 2. Działalność o charakterze edukacyjno-profilaktycznym na rzecz zwiększania kompetencji wychowawczych rodziców lub/i opiekunów w zakresie kształtowania właściwych postaw dzieci i młodzieży wobec środków psychoaktywnych i uzależnień behawioralnych.

Zadania nr 2: Wzmocnienie działalności placówek wsparcia dziennego oraz skutecznych oddziaływań w zakresie profilaktyki uzależnień, poprzez działania:

 1. Realizacja programów profilaktyki problemów alkoholowych i narkomanii oraz zachowań ryzykownych o naukowych podstawach lub dowiedzionej skuteczności.
 2. Wspieranie działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z uwzględnieniem socjoterapii lub/i profilaktyki zachowań ryzykownych.

Do udziału w konkursie uprawnione są podmioty prowadzące działalność zgodną z przedmiotem konkursu skierowaną do mieszkańców województwa śląskiego tj. organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami określonymi w art. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym. W przypadki działania nr 2 w ramach zadania konkursowego nr 2 wymagane jest prowadzenie przez podmiot uprawniony placówki wsparcia dziennego, zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Oferty wraz z wymaganą dokumentacją należy składać w terminie do dnia 28 lipca 2023 roku, w zaklejonych i opieczętowanych kopertach, w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach (40-142), przy ulicy Modelarskiej 10, II piętro, pok. 205 lub nadesłać pocztą pod wskazany adres. Decyduje data wpływu wniosku do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach.

Uprawnione podmioty wnioskujące o dotację, proszone są, o ile to możliwe, o składanie dokumentacji konkursowej zadrukowanej dwustronnie.
Dodatkowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego (I piętro, pok. 113 i 114, e-mail: dpu@rops-katowice.pl) lub telefonicznie pod numerem: 32/ 730 68 91/93.

Załączniki do pobrania (.zip):

 1. Ogłoszenie konkursu – załącznik do Uchwały Nr 1410/432/VI/2023 Zarządu Województwa Śląskiego z 28.06.2023 roku.
 2. Wzór formularza oferty.
 3. Wzór Karty oceny formalnej oferty dla zadania nr 1.
 4. Wzór Karty oceny formalnej oferty dla zadania nr 2.
 5. Wzór Karty oceny merytorycznej oferty.
 6. Wzór umowy z załącznikami.
 7. Wzory sprawozdania z realizacji zadania.
 8. Działania kwalifikowane, jednostki miary oraz koszt jednostkowy brutto.
 9. Wzór opisu dokumentów księgowych.