Informacja w sprawie obowiązku złożenia przez gminy sprawozdania z Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2021

Ustawa o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 2469), w tym m.in.: ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, która obowiązuje od dnia 1 stycznia 2022 roku uchyliła podstawę prawną do opracowania i wysłania ankiety sprawozdawczej z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2021. Zgodnie z art. 22 ust 2. ww. ustawy pierwszy raport i informację z realizacji programu sporządza się za rok 2022.