Rozstrzygnięcie Konkursu ofert na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom w województwie śląskim w 2021 roku – profilaktyka uzależnień i edukacja publiczna.

Uchwałą nr 2140/275/VI/2021 z dnia 29 września 2021 roku, Zarząd Województwa Śląskiego rozstrzygnął Konkurs ofert na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom w województwie śląskim w 2021 rok – profilaktyka uzależnień i edukacja publiczna.

Podmioty dofinansowane uprzejmie prosimy o przygotowanie i przesłanie na adres e-mail: opa@rops-katowice.pl zaktualizowanego załącznika do umowy, zawierającego harmonogram i kosztorys zadania. Jednocześnie, na ten sam adres prosimy przesłać wypełniony formularz informacyjny, w celu sporządzenia umowy.

Zaktualizowany harmonogram wraz z kosztorysem realizacji zadania (załącznik do umowy) należy przesłać do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego (z zachowaniem właściwych proporcji wysokości kosztów realizacji zadania, finansowanych z przekazanych środków finansowych oraz ze środków pochodzących z wkładu własnego). Aktualizacja dokumentu winna uwzględniać zawarte w rozstrzygnięciu i/lub zawiadomieniu o przyznaniu dotacji wskazania dotyczące możliwości sfinansowania poszczególnych działań.

Dodatkowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego pocztą elektroniczną pod wyżej wskazany adres lub telefonicznie pod numerem 32 730 68 93 (91).

Dokumenty do pobrania (załączniki 430KB .ZIP):

  • Wykaz ofert finansowanych z budżetu Województwa Śląskiego
  • Wykaz ofert niespełniających wymogów formalnych
  • Wzór harmonogramu i kosztorysu
  • Wzór sprawozdania z realizacji zadania
  • Wzór opisu faktur/rachunków
  • Formularz informacyjny