Ogłoszenie Konkursu ofert na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom w 2021 roku – profilaktyka uzależnień i edukacja publiczna.

Uchwałą nr 1818/258/VI/2021 z dnia 4 sierpnia 2021 roku Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił Konkurs ofert na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom w 2021 roku – profilaktyka uzależnień i edukacja publiczna.
W ramach Konkursu przewidziano dofinansowanie zadania konkursowego pn.: Profilaktyka uzależnień i edukacja publiczna, poprzez następujące działania:

 1. Kampania społeczna promująca trzeźwość.
 2. Realizacja programów profilaktyki problemów alkoholowych i narkomanii oraz zachowań ryzykownych o naukowych podstawach lub dowiedzionej skuteczności.
 3. Wspieranie działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z uwzględnieniem socjoterapii oraz profilaktyki zachowań ryzykownych.
 4. Organizacja szkoleń w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom, w tym przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym.
 5. Działalność edukacyjno-profilaktyczna na rzecz zwiększania kompetencji wychowawczych rodziców/opiekunów w zakresie kształtowania właściwych postaw dzieci i młodzieży wobec środków psychoaktywnych.

Do udziału w Konkursie uprawnione są podmioty prowadzące działalność zgodną z przedmiotem konkursu skierowaną do mieszkańców województwa śląskiego tj. organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.), których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami określonymi w art. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 183 ze zm.).

W przypadku realizacji działania nr 3, są nimi organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.), które prowadzą na terenie województwa śląskiego placówkę wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w oparciu o przepisy ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 821 z późn. zm.).

Oferty wraz z wymaganą dokumentacją należy składać w terminie do dnia 24.08. 2021 roku, w zaklejonych i opieczętowanych kopertach, w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach (40-142), przy ulicy Modelarskiej 10, II piętro, pok. 205 lub nadesłać pocztą pod wskazany adres. Decyduje data wpływu wniosku do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach.

Uprawnione podmioty aplikujące o dotację, proszone są, o ile to możliwe, o składanie dokumentacji konkursowej zadrukowanej dwustronnie.

Dodatkowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego (I piętro, pok. 113 i 114, e-mail: opa@rops-katowice.pl) lub telefonicznie pod numerem: 32/ 730 68 91/93.

Do pobrania (pobierz paczkę załączników, .zip, 587KB) :

 • Ogłoszenie Konkursu ofert na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom w 2021 roku – profilaktyka uzależnień i edukacja publiczna.
 • Wzór formularza oferty dla działania nr 1 i 5.
 • Wzór formularza oferty dla działania nr 2 i 3.
 • Wzór formularza oferty dla działania nr 4.
 • Wzór Karty oceny formalnej oferty.
 • Wzór Karty oceny merytorycznej oferty.
 • Wzór umowy z załącznikami.
 • Wzór sprawozdania z realizacji zadania.
 • Działania kwalifikowane, jednostki miary oraz koszt jednostkowy brutto.
 • Wzór opisu dokumentów księgowych.