Ogłoszenie konkursu ofert dla gmin i powiatów pn.: Wspieranie lokalnych systemów profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym w województwie śląskim w 2021 roku

Uchwałą nr 1724/255/VI/2021 z dnia 21 lipca 2021 roku, Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił konkurs ofert dla gmin i powiatów województwa śląskiego pod nazwą: Wspieranie lokalnych systemów profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym w województwie śląskim w 2021 roku. W ramach konkursu przewidziano dofinansowanie 4 zadań konkursowych, w tym:

 1. Utworzenie nowych placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży, a następnie ich prowadzenie.
 2. Wzmocnienie działalności funkcjonujących placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży na terenie województwa śląskiego.
 3. Wzmocnienie działalności placówek świadczących pomoc specjalistyczną osobom i rodzinom z problemem alkoholowym, w tym przemocy.
 4. Realizacja w szkołach programów profilaktyki zalecanych w ramach Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego

Do udziału w konkursie uprawnione są:

 • w przypadku realizacji zadania nr 1 i zadania nr 2: gminy województwa śląskiego, których dochody uzyskane z tytułu koncesji na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych w 2020 roku nie przekroczyły kwoty 200 000,00 zł;
 • w przypadku realizacji zadania nr 3: powiaty województwa śląskiego, z wyjątkiem gmin na prawach powiatu;
 • w przypadku realizacji zadania nr 4: wszystkie powiaty i gminy województwa śląskiego.

Oferty wraz z wymaganą dokumentacją należy składać w terminie do dnia 11.08.2021 roku, w zaklejonych i opieczętowanych kopertach, w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach (40-142), przy ulicy Modelarskiej 10, II piętro, pok. 205 lub nadesłać pocztą pod wskazany adres. Decyduje data wpływu wniosku do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach.

Uprawnione podmioty aplikujące o dotację, proszone są, o ile to możliwe, o składanie dokumentacji konkursowej zadrukowanej dwustronnie.

Dodatkowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego (I piętro, pok. 113 i 114, e-mail: opa@rops-katowice.pl) lub telefonicznie pod numerem: 32/ 730 68 91/93.

Do pobrania (kliknij aby pobrać załączniki):

 1. Ogłoszenie konkursu pn.: Wspieranie lokalnych systemów profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym w województwie śląskim w 2021 roku
 2. Wzór formularza oferty dla zadania nr 1 i nr 2.
 3. Wzór formularza oferty dla zadania nr 3.
 4. Wzór formularza oferty dla zadania nr 4.
 5. Wzór Karty oceny formalnej oferty.
 6. Wzór Karty oceny merytorycznej oferty.
 7. Wzór umowy.
 8. Wzór sprawozdania z realizacji zadania.
 9. Działania kwalifikowane, jednostki miary oraz koszt jednostkowy brutto.
 10. Wzór opisu dokumentów księgowych.