Konsultacje społeczne projektu Programu przeciwdziałania uzależnieniom w województwie śląskim na lata 2021-2030

Zgodnie z zapisami art. 9 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 2050) oraz art. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 2277 ze zm.), w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego przygotowano projekt Programu przeciwdziałania uzależnieniom w województwie śląskim na lata 2021 – 2030.

Projekt Programu stanowi realizację Strategii Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2020-2030 i uwzględnia rekomendacje zawarte w Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2030” oraz Narodowym Programie Zdrowia.
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z projektem Programu i przekazanie ewentualnych uwag i propozycji do dnia 26 maja 2021 roku za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: opa@rops-katowice.pl. lub pisemnie w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, przy ul. Modelarskiej 10 w Katowicach w godzinach pracy Urzędu tj. 7.30 – 15.30, pok. 112, 114 (I piętro) – liczy się data wpływu.