Dotacje dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi na terenie województwa śląskiego w 2021 roku

Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 1684/252/VI/2021 z dnia 14 lipca 2021 roku ogłosił nabór wniosków dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą, realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi na terenie województwa śląskiego w 2021 roku.

Celem procedury jest wsparcie rozwoju oraz modernizacji bazy materialnej podmiotów realizujących programy psychoterapii uzależnień i współuzależnień oraz udzielających indywidualnych świadczeń zapobiegawczo – leczniczych i rehabilitacyjnych osobom uzależnionym od alkoholu i członkom ich rodzin. Powyższe działanie stanowi realizację zapisów Strategii Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020 oraz Programu przeciwdziałania uzależnieniom w województwie śląskim na lata 2021-2030.

Wnioski wraz z wymaganą dokumentacją w dwóch egzemplarzach zainteresowane podmioty lecznicze mogą składać w terminie do dnia 6 sierpnia 2021 roku, w zaklejonych i opieczętowanych kopertach, w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach (40-142), przy ulicy Modelarskiej 10, pok. 215 lub nadesłać przesyłką priorytetową pod wskazany adres. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

Załączniki:

  1. Zasady naboru wniosków – zoz alkoholizm
  2. Wzór wniosku
  3. Wzór umowy
  4. Załącznik nr 1 do umowy
  5. Załącznik nr 3 do umowy
  6. Załącznik nr 4 do umowy
  7. Wzór sprawozdania