Rozstrzygnięcie Konkursu ofert na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom w województwie śląskim w 2023 roku – edukacja publiczna

Uchwałą nr 1976/448/VI/2023 z dnia 19 września 2023 roku Zarząd Województwa Śląskiego rozstrzygnął Konkurs ofert na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom w województwie śląskim w 2023 roku – edukacja publiczna.

Podmioty dofinansowane prosimy o przygotowanie i przesłanie na adres e-mail: dpu@rops-katowice.pl zaktualizowanych załączników do umowy, zawierających ramowy program zajęć w ramach szkolenia oraz harmonogram i kosztorys zadania. Jednocześnie, na ten sam adres prosimy przesłać wypełniony formularz informacyjny, w celu sporządzenia umowy. Aktualizacja dokumentów winna uwzględniać zawarte w rozstrzygnięciu i/lub zawiadomieniu o przyznaniu dotacji wskazania dotyczące możliwości sfinansowania poszczególnych działań oraz wysokość środków pochodzących z wkładu własnego.

Dodatkowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego pocztą elektroniczną pod wyżej wskazany adres lub telefonicznie pod numerami: 32 730 68 91/93.

Załączniki:

  1. Wykaz ofert finansowanych z budżetu Województwa Śląskiego
  2. Wzór ramowego programu zajęć w ramach szkolenia
  3. Wzór harmonogramu i kosztorysu zadania
  4. Wzór opisu dokumentów księgowych
  5. Wzór sprawozdania
  6. Formularz informacyjny